ΑΡΘΡΟΝ-113
ΗΧΟΜΟΝΩΣΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Απαίτησις Ηχομονώσεως

1. Κατά την ανέγερσιν κτιρίων κατοικιών με πλείονας των δύο ορόφων (ισόγειον και όροφον επ' αυτού) ή και διωρόφων κτιρίων με πλείονας κατοικίας εν τω αυτώ ορόφω δέον όπως εξασφαλίζηται η απαιτουμένη ηχομόνωσις, α) του δώματος και των δαπέδων έναντι θορύβων μεταδιδομένων δια κρούσεως ή δια του αέρος, και β) των διαχωριζόντων αυτοτελείς κατοικίας τοίχων ως και των τοίχων των φρεάτων των ανελκυστήρων έναντι θορύβων μεταδιδομένων δια του αέρος.
2. Κατά την ανέγερσιν των κατά την παράγραφον 2 του άρθρου 115 του παρόντος ειδικών κτιρίων, δέον όπως εξασφαλίζηται η κατά τον πίνακα ΙΙΙ της αυτής παραγράφου κατά περίπτωσιν απαιτουμένη ηχομόνωσις.