ΑΡΘΡΟΝ-114
ΗΧΟΜΟΝΩΣΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
'Ελεγχος ηχομονωτικής ικανότητος και Ηχοδιαπερατότητος στοιχείων του κτιρίου.

1. Ο έλεγχος ηχομονωτικής ικανότητος και ηχοδιαπερατότητος στοιχείων του κτιρίου γίνεται τη αιτήσει των ενδιαφερομένων δια μετρήσεως υπό των ειδικών εργαστηρίων του Υπουργείου Δημοσίων 'Εργων, των εργαστηρίων ανωτάτων τεχνικών σχολών ή και ιδιωτικών ανεγνωρισμένων εργαστηρίων, συμφώνως προς την εκάστοτε ισχύουσαν μέθοδον του Διεθνούς Οργανισμού Προτυποποιήσεως. Αι μετρήσεις γίνονται ανά 1/3 οκτάβας από συχνότητος 100 HΖ μέχρι 3.200 ΗΖ.
2. Πάσαι αι εις το παρόν κεφάλαιον αναγραφόμεναι τιμαί ηχομονωτικής ικανότητος και ηχοδιαπερατότητος στοιχείων του κτιρίου τυγχάνουν αριθμητικοί μέσοι όροι των αντιστοίχων τιμών δι' όλας τας συχνότητας.
3. Η κατά τον έλεγχον των τιμών περί ων η προηγουμένη παράγραφος 2 επιτρεπόμενη ανοχή δι' εκάστην των περιπτώσεων ορίζεται εις 1 DB.
4. Μετρήσεις διεξάγωνται επί επιφανειών ουχί μικροτέρων των 7 τετρ. μέτρων και εις χώρους όγκου ουχί μικροτέρου των 25 κυβικών μέτρων.