ΑΡΘΡΟΝ-115
ΗΧΟΜΟΝΩΣΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Απαιτήσεις ηχομονωτικής ικανότητος και ανεκτή ηχοδιαπερατότης στοιχείων του κτιρίου.

1. Κατοικίαι.

α) Αι απαιτήσεις ηχομονωτικής ικανότητος στοιχείων του κτιρίου έναντι θορύβων μεταδιδομένων δια του αέρος δίδονται υπό του κάτωθι πίνακος Ι.
β) Η ανεκτή ηχοδιαπερατότης στοιχείων του κτιρίου έναντι θορύβων προερχομένων εκ κρούσεων δίδεται υπό του κάτωθι πίνακος ΙΙ.

2. Ετερα κτίρια.

α) Αι απαιτήσεις ηχομονωτικής ικανότητος στοιχείων του κτιρίου έναντι θορύβων μεταδιδομένων δια του αέρος δίδονται υπό του κάτωθι πίνακος ΙΙΙ.

β) Αι ανεκταί ηχοδιαπερατότητες στοιχείων του κτιρίου έναντι θορύβων προερχομένων εκ κρούσεων δίδονται υπό του κάτωθι πίνακος IV.