ΑΡΘΡΟΝ-116
ΗΧΟΜΟΝΩΣΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

1.  Η αποδεκτή ηχομονωτική ικανότης τοίχων, πατωμάτων και κουφωμάτων των κτιρίων εις DB έναντι θορύβων μεταδιδομένων διά του αέρος, εμφαίνεται εις τον κάτωθι πίνακα V δια τας εν αυτώ αναφερομένας περιπτώσεις κατασκευής των εν λόγω στοιχείων.

2.  Η αποδεκτή ηχοδιαπερατότης πατωμάτων των κτιρίων εις DB, έναντι θορύβων προερχομένων εκ κρούσεων εμφαίνεται εις τον κάτωθι πίνακα VI δια τας εν αυτώ αναφερομένας περιπτώσεις κατασκευής των εν λόγω πατωμάτων.

3.  Η ηχομονωτική ικανότης αέρος αναλόγως του πάχους αυτού εις εκατοστά, ευρισκομένου μεταξύ δύο στερεών στρώσεων, δίδεται υπό του κάτωθι πίνακος VII.