ΑΡΘΡΟΝ-117
ΗΧΟΜΟΝΩΣΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

1. Δι' αποφάσεων του Υπουργού Δημοσίων 'Εργων δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται να συμπληρούνται ή τροποποιούνται οι πίνακες V και VI των Παρ. 1 και 2 αντιστοίχως του άρθρου 116 του παρόντος κατόπιν εκάστοτε εργαστηριακών μετρήσεων επί διαφόρων κατασκευαστικών στοιχείων των κτιρίων.
2. Διατάξεις κανονισμών ηχομονώσεως των κατασκευών, πέραν των υπό του παρόντος προβλεπομένων δύνανται να θεσπίζωνται διά ΠΔ/των, εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημ. 'Εργων.