ΑΡΘΡΟΝ-118
ΑΔΕΙΑΙ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΑΔΕΙΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ

1. Πάσα επιτρεπομένη υπό των κειμένων διατάξεων εργασία δομήσεως εντός οιουδήποτε οικισμού ή εκτός οικισμού εκτελείται βάσει αδείας της αρμοδίας Αρχής. Τοιαύται εργασίαι δομήσεως είναι ιδία εκσκαφαί θεμελίων, εγκατάστασις ικριωμάτων, ανέγερσις κτιρίων και παραρτημάτων αυτών, επισκευή και διαρρύθμισις υφισταμένων κτιρίων. 'Αδεια δεν απαιτείται δι' εσωτερικούς χρωματισμούς, δι' εξωτερικούς χρωματισμούς, όταν δεν γίνεται χρήσις ικριωμάτων, δια μικράς εσωτερικάς επισκευάς ή διασκευάς μη θιγούσας την φέρουσαν κατασκευήν του κτιρίου, ή την εμφάνισιν αυτού δι' επισκευάς δαπέδου, δι' επισκευάς, διασκευάς ή συμπληρώσεις των εσωτερικών εγκαταστάσεων και αγωγών των κτιρίων, δια μικράς, άνευ χρήσεως ικριωμάτων, επισκευάς θυρών, παραθύρων, στεγών, δωμάτων και εν γένει δια τας μικράς και μεμονωμένας επισκευάς δια λόγους χρήσεως, υγιεινής και προστασίας των κτιρίων.
"Δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων 'Εργων καθορίζονται αι περιπτώσεις δομικών εργασιών, ήσσονος σημασίας εις απομεμακρυσμένας της έδρας της οικείας πολεοδομικής Υπηρεσίας περιοχάς, δι' ας δύναται η άδεια να εκδίδεται, κατόπιν εξουσιοδοτήσεως και υπό την εποπτείαν της αρμοδίας Πολεοδομικής Υπηρεσίας, υπό των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αρχών".
(Σ.Σ. Το εντός "..." εδάφ. προσετέθη με την Παρ. 3 του άρθ. 1 του Ν-651/77 (ΦΕΚ-207/Α/27-7-77).
2. Πάσα κατασκευή εκτελουμένη: α) είτε άνευ της κατά την προηγουμένην παράγραφον αδείας, β) είτε καθ' υπέρβασιν ταύτης, γ) είτε καθ' υπέρβασιν των κειμένων διατάξεων, δ) είτε βάσει αδείας κριθείσης μεταγενεστέρως καθ' οιονδήποτε τρόπον ως εν όλω ή εν μέρει ουχί συμφώνου προς τας κειμένας διατάξεις, τυγχάνει αυθαίρετος".
(Σ.Σ. Η Παρ. 2 του άρθ. 118 τίθεται ως αντικατεστάθη διά της Παρ. 64 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).