ΑΡΘΡΟΝ-119
ΑΔΕΙΑΙ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1. Διαπιστωθείσης αυθαιρέτου κατά τα ανωτέρω κατασκευής, διατάσσεται η άμεσος διακοπή των τυχόν συνεχιζομένων εργασιών και επιβάλλεται το κατά τας επομένας διατάξεις πρόστιμον.
2. Ειδικώτερον δι' αυθαιρέτους κατασκευάς αντικειμένας εις τας κειμένας διατάξεις, ως προς την αρτιότητα του οικοπέδου, το ποσοστόν καλύψεως, τα όρια της δομησίμου επιφανείας του οικοπέδου, τον συντελεστήν δομήσεως αυτού, το επιτρεπόμενον ύψος κτιρίων και τας προεξοχάς πέραν των γραμμών δομήσεως ή προς τα υποχρεωτικώς ή προαιρετικώς αφιέμενα ακάλυπτα τμήματα του οικοπέδου και τας διαστάσεις των περιφραγμάτων, πέραν του προστίμου, διατάσσεται και η κατεδάφισις τούτων. Εις περίπτωσιν εργασιών δι' ων μετατρέπεται χώρος του κτιρίου εις χώρον ανεπιτρέπτου, κατά τας διατάξεις του παρόντος, χρήσεως, διατάσσεται η κατεδάφισις μόνον των έργων τούτων".
(Σ.Σ. Η Παρ. 2 του άρθ. 119 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της Παρ. 65 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).
3. Η διαπίστωσις του αυθαιρέτου της κατασκευής δύναται να γίνη οποτεδήποτε έστω και μετά την έναρξιν της χρήσεως αυτής, ήτις δεν κωλύει την επέλευσιν των συνεπειών του παρόντος άρθρου.
4. Δια πάσαν παράβασιν των διατάξεων του παρόντος, αναλαβόντες την εποπτείαν των εργασιών τεχνικοί υπόκεινται εις πειθαρχικάς ποινάς κατά τας διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 4 του ΑΝ-410/1968.