ΑΡΘΡΟΝ-120
ΑΔΕΙΑΙ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Πρόστιμον επί αυθαιρέτων κατασκευών.

1. Το υπό της διατάξεως της παραγράφου 1 του άρθρου 121 του παρόντος πρόστιμον επιβάλλεται εις βάρος των κυρίων ή συγκυρίων των ακινήτων εις αι εκτελούνται αι άνευ αδείας ή καθ' υπέρβασιν αδείας εργασίαι.
Οι συγκύριοι ευθύνονται εις ολόκληρον δια την καταβολήν του προστίμου. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως των εργασιών δια του συστήματος της επί αντιπαροχή οικοδομήσεως, το πρόστιμον επιβάλλεται εις βάρος του επί αντιπαροχή κατασκευαστού και επί πλειόνων τοιούτων, εις βάρος απάντων, ευθυνομένων εις ολοκληρον.
Το πρόστιμον ορίζεται ίσον προς την αξίαν της αυθαιρέτου κατασκευής και πάντως ουχί κατώτερον των 10.000 δραχμών .
(Σ.Σ. Επί αυθαιρέτων κατασκευών εντός σχεδίου το ως άνω πρόστιμον ορίζεται ίσον προς το δεκαπλάσιον της αξίας αυτών και πάντως ουχί κατώτερον των πεντήκοντα χιλιάδων (50000) δραχμών (ΠΔ-539/76 ΦΕΚ-194/Α/27-7-76).
Τα ανωτέρω χρηματικά όρια του προστίμου δύνανται να αυξάνωνται δια Π. Δ/των εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων 'Εργων.
2. Εάν κατά την ανέγερσιν του αυτού κτιρίου διαπιστωθή και ετέρα παράβασις επιβάλλεται δια ταύτην έτερον αυτοτελές πρόστιμον. Εις περίπτωσιν εκτελέσεως εκ νέου των κατεδαφισθεισών αυθαιρέτων κατασκευών επιβάλλεται έτερον αυτοτελές πρόστιμον 5πλάσιον του αρχικώς υποβληθέντος.
3. Η αξία της αυθαιρέτου κατασκευής υπολογίζεται, εφ' όσον μεν αύτη έχει αποπερατωθή, βάσει των τιμών μονάδος του όγκου των κτιρίων συμφώνως προς τας οποίας υπολογίζεται η αξία αυτών κατά την έκδοσιν της αδείας, εφ' όσον δε αύτη έχει αποπερατωθή βάσει εκτιμωμένου κλάσματος των ως άνω τιμών. Εις περίπτωσιν εργασιών προς μετατροπήν της χρήσεως χώρου λαμβάνεται υπ' όψιν ο όλος όγκος του χώρου.