ΑΡΘΡΟΝ-121
ΑΔΕΙΑΙ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Διαδικασία χαρακτηρισμού αυθαιρέτου

1. Ο χαρακτηρισμός κατασκευής ως αυθαιρέτου, ο προσδιορισμός της αξίας ταύτης και η επιβολή του προστίμου γίνεται δι' αποφάσεως του προϊσταμένου της κατά τόπον Αρμοδίας Πολεοδομικής Αρχής. Εάν πρόκειται περί αυθαιρέτου κατασκευής εμπιπτούσης εις την παράγραφον 2 του άρθρου 119 του παρόντος διά της αποφάσεως τάσσεται και προθεσμία δια την κατεδάφισιν ταύτης. Η προθεσμία αύτη δεν δύναται να είναι μικροτέρα των 15 ημερών, άρχεται δε από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως.
2. Η κατά την προηγουμένην παράγραφον απόφασις εκδίδεται κατόπιν αυτοψίας διενεργουμένης υπό τεχνικού υπαλλήλου της αρμοδίας Πολεοδομικής Υπηρεσίας. Περί της αυτοψίας ταύτης συντάσσεται έκθεσις υπό του διενεργήσαντος ταύτην υπαλλήλου περιλαμβάνουσα περιγραφήν της αυθαιρέτου κατασκευής, προσδιορισμόν της αξίας αυτής και μνείαν των διατάξεων προς ας τυχόν αύτη αντίκειται.
3. Η απόφασις μετ' αντιγράφου της εκθέσεως αυτοψίας κοινοποιείται δια του οικείου αστυνομικού τμήματος προς τον κατά την παράγραφον 1 του άρθρου 120 υποχρέων.
4. Κατά της αποφάσεως ταύτης ο καθ' ου δικαιούται όπως εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 10 ημερών από της εις αυτόν κοινοποιήσεως υποβάλη ένστασιν. Η ένστασις εις ην αναγράφεται η κατοικία του ενισταμένου ως και η τοιαύτη του τυχόν αντικλήτου του, και εις ην ενεργούνται άπασαι αι κοινοποιήσεις επιδίδεται απ' ευθείας εις την αρμοδίαν Πολεοδομικήν Υπηρεσίαν, εάν δε ο καθ' ου κατοικεί εκτός της έδρας ταύτης δύναται να απευθύνεται προς ταύτην δια του αστυνομικού τμήματος της κατοικίας του. 'όταν η ένστασις κατατίθεται απ' ευθείας εις την αρμοδίαν Πολεοδομικήν Υπηρεσίαν αύτη ανακοινοί παραχρήμα εις τον καταθέτοντα την ένστασιν και σημειοί παρά πόδας της ενστάσεως την ημέραν, ώραν και τον τόπον της κατά τας διατάξεις του επομένου άρθρου συζητήσεως ταύτης. 'Οταν η ένστασις περιέρχεται δια της αστυνομικής αρχής εις την αρμοδίαν Πολεοδομικήν Υπηρεσίαν αύτη προσδιορίζει αμέσως την κατά τα ανωτέρω ημέραν, ώραν και τόπον συζητήσεως και κοινοποιεί ταύτα εις τον ενιστάμενον δια της Αστυνομικής Αρχής υποχρεουμένης εν τη περιπτώσει ταύτη όπως αποστείλη το ταχύτερον τα αποδεικτικά επιδόσεως.
5. Η υποβολή ενστάσεως αναστέλλει κατά πάντα την κοινοποιηθείσαν απόφασιν πλην της διακοπής συνεχίσεως των εργασιών.