ΑΡΘΡΟΝ-122
ΑΔΕΙΑΙ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ενστάσεις

1. Επί των κατά το προηγούμενον άρθρον ενστάσεων αποφαίνεται οριστικώς δι' ητιολογημένης αποφάσεώς του το τμήμα Νομού του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων 'Εργων και δια τον νομόν Αττικής το οικείον Συμβούλιον Δημοσίων 'Εργων Διαμερίσματος.
2. Κατά την συζήτησιν της ενστάσεως δύναται να παρίσταται προς έκθεσιν των απόψεών του ο υποβάλλων την ένστασιν, είτε αυτοπροσώπως ή μετά δικηγόρου ή μηχανικού, είτε δι' αντιπροσώπου του δικηγόρου ή μηχανικού. Ούτος αποχωρεί της συνεδριάσεως του Συμβουλίου κατά την λήψιν της αποφάσεως.
3. Το Συμβούλιον δύναται να αναβάλη μόνον άπαξ την λήψιν της αποφάσεώς του προς διενέργειαν τυχόν αυτοψίας υπό οριζομένου προς τούτο μέλους ή μελών του, ανακοινούν παραχρήμα την νέαν ημέραν συζητήσεως.
4. Εάν κατά την συζήτησιν της ενστάσεως το αυθαίρετον κτίσμα έχη κατεδαφισθή το Συμβούλιον δύναται κατά την κρίσιν του να μειώση το πρόστιμον.
5. Εάν δια της ενστάσεως αμφισβητήται η υπαγωγή του αυθαιρέτου εις την περίπτωσιν της παραγράφου 2 του άρθρου 119 του παρόντος και επιφυλασσομένης της διατάξεως της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, το Συμβούλιον, τη προφορική κατά την συζήτησιν αιτήσει του ενισταμένου,αποφαίνεται οριστικώς περί της συνδρομής ή ου των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 119 και αναβάλλει την επί του προστίμου λήψιν αποφάσεως δια την νέαν μετά δεκαπενθήμερον τουλάχιστον και ουχί πέραν των τριάκοντα ημερών, ημέραν συζητήσεως ανακοινουμένην παραχρήμα. Εάν κατά την νέαν επί του προστίμου συζήτησιν το αυθαίρετον έχει κατεδαφισθή εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου.
6. Η επί της ενστάσεως απόφασις των Συμβουλίων υπογράφεται υπό του Προέδρου και εκτελούντος χρέη Γραμματέως αυτών και κοινοποιείται εν αντιγράφω εις τον υποβαλόντα την ένστασιν διά της Αστυνομικής Αρχής ήτις αποστέλλει το οικείον αποδεικτικόν εις την επιβαλούσαν το πρόστιμον Αρχήν.
7. Δια ΠΔ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων 'Εργων δύναται να ρυθμίζεται παν θέμα αναγόμενον εις την επιβολήν του προστίμου, την βεβαίωσιν αυτού και τας σχετικάς προς τούτο ενστάσεις. Δια των αυτών Π. Δ/των των δύναται να τροποποιούνται αι διατάξεις του παρόντος και του προηγουμένου άρθρου.