ΑΡΘΡΟΝ-123
ΑΔΕΙΑΙ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Βεβαίωσις του προστίμου

Μετά την άπρακτον παρέλευσιν της, κατά την παράγραφον 4 του άρθρου 121 του παρόντος, προθεσμίας προς υποβολήν ενστάσεως ή μετά την έκδοσιν και κοινοποίησιν της αποφάσεως επί της τυχόν ασκηθείσης τοιαύτης, το πρόστιμον βεβαιούται εις το αρμόδιον Δημόσιον Ταμείον και εισπραττόμενον ως δημόσιον έσοδον, αποδίδεται εις το Ειδικόν Ταμείον εφαρμογής ρυθμιστικών και πολεοδομικών σχεδίων.