ΑΡΘΡΟΝ-124
ΑΔΕΙΑΙ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Κατεδάφισις αυθαιρέτων

1. Εντός της κατά την παράγραφον 1 του άρθρου 121 του παρόντος ταχθείσης προς κατεδάφισιν προθεσμίας εφ' όσον δεν ησκήθη εμπρόθεσμος ένστασις ή μετά την έκδοσιν και κοινοποίησιν απορριπτικής εν όλω ή εν μέρει αποφάσεως επί της τυχόν ασκηθείσης τοιαύτης, ο κύριος ή οι συγκύριοι των ακινήτων ή οι τυχόν επί αντιπαροχή κατασκευασταί αυτού υποχρεούνται να προβούν εις την κατεδάφισιν των ως κατεδαφιστέων κριθέντων μερών αυτού, άλλως τιμωρούνται συμφώνως προς το άρθρον 458 του Ποινικού Κώδικος.
2. Μετά την άπρακτον παρέλευσιν των προς κατεδάφισιν προθεσμιών, η αρμοδία Αρχή προβαίνει εις την κατεδάφισιν της κατά την παράγραφον 2 του άρθρου 119 κατασκευής. Η δαπάνη της τοιαύτης κατεδαφίσεως καταλογίζεται εις βάρος των κατά την παράγραφον 1 του άρθρου 120 του παρόντος υποχρέων δι' αποφάσεως της αρμοδίας πολεοδομικής αρχής και εισπράττεται ως δημόσιον έσοδον.
3. Δι' αποφάσεως των Υφυπουργών Περιφερειακών Διοικητών δύναται να εγκρίνηται η εξαίρεσις από της κατά την προηγουμένην παράγραφον κατεδαφίσεως αυθαιρέτων κατασκευών εάν πρόκειται περί μικρών παραβάσεων ων η καθαίρεσις θα κατέληγεν εις υπέρμετρον βλάβην του κτιρίου ή θα έθετεν εν κινδύνω την φέρουσαν κατασκευήν αυτού ή θα παρέβλαπτεν υπερμέτρως την αισθητικήν εμφάνισιν του κτιρίου ή θα απήτει υπερμέτρους δια την αποκατάστασιν της αισθητικής δαπάνας των οποίων η διατήρησις εν πάση περιπτώσει δεν θα έθετεν εν κινδύνω την ασφάλειαν της κατασκευής ουδέ θα επέβαινεν υπερμέτρως εις βάρος της πόλεως.
4. Η απόφασις περί εξαιρέσεως εκδίδεται μετά σύμφωνον γνώμην του περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων 'Εργων, επί τη υπό του ενδιαφερομένου υποβολή δηλώσεως εις τον αρμόδιον Οίκον. 'Εφορον κατά την διαδικασίαν του ΑΝ-410/1968 και των εις εκτέλεσιν τούτου Β. Δ/των και αποφάσεων. Εφ' όσον εγκριθή η εξαίρεσις οι υποβαλόντες την δήλωσιν κύριοι ή συγκύριοι των ακινήτων, εφ' ων αι διατηρούμεναι κατασκευαί υπόκεινται εις εισφοράν ίσην προς το διπλάσιον της αξίας των ούτω διατηρουμένων αυθαιρέτων κατασκευών. Δια την βεβαίωσιν και είσπραξιν της εισφοράς ταύτης εφαρμόζονται κατά τα λοιπά αναλόγως αι διατάξεις του Α.Ν-410/1968. Η εισφορά αύτη αποδίδεται εις το Ειδικόν Ταμείον εφαρμογής ρυθμιστικών και πολεοδομικών σχεδίων, δεν συμψηφίζεται δε εις ταύτην το κατά τα άρθρα 119 και 120 του παρόντος πρόστιμον.
5. Κτίριον ή μέρος αυτού, κατασκευαζόμενον βάσει αδείας εκδοθείσης μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος και ήτις άδεια εκδοθείσα μεν υπ' ευθύνη του μελετητού, κατά το άρθρον 2 του ΝΔ. 194/1969, ηλέχθη κατόπιν υπό της αρμοδίας υπηρεσίας ως καλώς έχουσα διαπιστωθέντος τούτου δι' εγγράφου της υπηρεσίας κοινοποιηθέντος εις τους ενδιαφερομένους, δύναται να χαρακτηρισθή ως μη κατεδαφιστέον κατά τας διατάξεις του Α.Ν-410/1968 έστω και εάν εκ των υστέρων εκρίθη ότι αντίκειται εις τας κειμένας διατάξεις επί των θεμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 119 του παρόντος.
Εις τας περιπτώσεις ταύτας η εξάμηνος προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΑΝ-410/1968 άρχεται από της διαπιστώσεως της παραβάσεως πάντως δε ουχί προ της συμπληρώσεως εξαμήνου από της ισχύος του παρόντος.