ΑΡΘΡΟΝ-125
ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
'Εκτασις εφαρμογής του παρόντος κανονισμού

1. Αι διατάξεις του παρόντος ισχύουν δια πάντα ανεξαρτήτως οικισμόν ή τμήμα αυτού έχοντα εγκεκριμένον σχέδιον.
2. Δια τας εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων των οικισμών περιοχάς ως και δια τους οικισμούς τους εστερημένους εγκεκριμένου σχεδίου, εκ των διατάξεων του παρόντος εφαρμόζονται αι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 3, των άρθρων 15 και 32 της παραγράφου 6 του άρθρου 73, του άρθρου 79, της παραγράφου 4 του άρθρου 80, των άρθρων 81 και 82 του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 84, των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 84, της παραγράφου 2 του άρθρου 86, των άρθρων 87, 89, 90, 91, 92, 93, 99, 102,των άρθρων του Μέρους ΙΙΙ,του μέρους IV και του μέρους V.
3. Δια Π. Δ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων 'Εργων μετά γνώμην του Συμβουλίου Δημοσίων 'Εργων δύνανται να τίθενται εν ισχύι εις τας περιοχάς περί ων η προηγουμένη παράγραφος 2 και έτεραι διατάξεις του παρόντος.
4. Ο παρών κανονισμός εξαιρέσει του άρθρου 90 αναφέρεται μόνον εις τας διαστάσεις κατά την οριζοντίαν ως και κατά την καθ' ύψους έννοιαν των κτιρίων μηδενός περιορισμού τιθεμένου ως προς το είδος του υλικού εξ ου κατασκευάζεται το κτίριον ως και το σύστημα κατασκευής αυτού.
5. Αι διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του παρόντος δεν έχουν εφαρμογήν α) εις οικισμούς ή τμήματα αυτών ένθα εγένετο παραχώρησις υπό του Κράτους οικοπέδων μετά ή άνευ κτιρίων προς αποκατάστασιν προσφύγων βάσει διαγραμμάτων καθοριζόντων την εντός των οικοπέδων θέσιν των οικοδομών ως ταύτα τυχόν μεταγενεστέρως ετροποποιήθησαν και β) εις οικισμούς ή τμήματα αυτών ένθα εφαρμόζεται η δόμησις των οικοδομικών μονάδων.