ΑΡΘΡΟΝ-126
ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αρμοδία αρχή δια την εφαρμογήν του παρόντος Κανονισμού

1. Αρμοδία Αρχή δια την εφαρμογήν του παρόντος κανονισμού είναι η κατά τόπον αρμοδία Πολεοδομική Υπηρεσία του Υπουργείου Δημοσίων 'Εργων.
"Δι' αποφάσεως των υπουργών Εθν. Αμύνης και Δημ. 'Εργων καθορίζεται το περιεχόμενον της αδείας ειδικώς δια τας περιπτώσεις στρατιωτικών έργων ή εγκαταστάσεων εις τας εκτός σχεδίου πόλεων περιοχάς" .
(Σ.Σ. Το εντός "..." εδάφιον προσετέθη με το άρθρον 1 του Ν-651/77 (ΦΕΚ-207/Α/27-7-77).
2. Επί πάσης αμφισβητήσεως περί της υπαγωγής ή μη κτιρίου ή εγκαταστάσεως ή οικοπέδου ή τμήματος οικισμού εις τους όρους του παρόντος ή των τυχόν ειδικών πολεοδομικών σχεδίων ή κανονισμών ή περί της εφαρμογής των διατάξεων τούτων εν γένει, αποφαίνεται οριστικώς καθ' άπασαν γενικώς την χώραν ο Υπουργός Δημοσίων Εργων μετά γνώμην του Συμβουλίου Δημοσίων 'Εργων.
3. Αι Αστυνομικαί Αρχαί υποχρεούνται όπως α) ελέγχουν εάν ο εκτελών δομικήν εργασίαν έχη λάβη άδειαν παρά της αρμοδίας Αρχής και επιβάλλουν αναγκαστικώς εν ελλείψει αδείας την διακοπήν των εργασιών ειδοποιούσαι αμέσως την αρμοδίαν Αρχήν, β) ελέγχουν εν γενικαίς γραμμαίς εάν η εκτελουμένη εργασία ανταποκρίνεται προς την εν τω κειμένω της αδείας περιγραφήν αυτής ειδοποιούν δε αμέσως την αρμοδίαν Αρχήν εν περιπτώσει αμφιβολιών, γ) διακόπτουν αναγκαστικώς δομικάς εργασίας κατόπιν ειδοποιήσεως της Αρμοδίας Αρχής και δ) συμπράττουν μετά των Πολεοδομικών Υπηρεσιών δια την κατεδάφισιν των υπό των τελευταίων τούτων κριθεισών ως κατεδαφιστέων αυθαιρέτων κατασκευών. Αι ως άνω Πολεοδομικαί Υπηρεσίαι διαθέτουν την προς τούτο τεχνικήν επίβλεψιν ως και τα απαραίτητα συνεργεία και μέσα.