ΑΡΘΡΟΝ-127
ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Καταργούμεναι Διατάξεις

Από της ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α) Το από ΒΔ/9-8-55 "περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους", ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως.
β) Το ΠΔ/9-5-28 "περί των ως τεμαχίων χαρακτηριζομένων τμημάτων οικοπέδου του αυτού ιδιοκτήτου".
γ) Το τελευταίον εδάφιον της παραγράφου 1 του Αρθ-43, Αρθ-44, Αρθ-45 του ΝΔ/17-7-23 "περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών" ως ταύτα ενοποιήθησαν και ετροποποιήθησαν δια του άρθ-4 του ΝΔ/27-2-26 "περί τροποποιήσεως των περί σχεδίου πόλεως Θεσσαλονίκης διατάξεων" ως τούτο εκυρώθη δια του από 2-8-27 Δ/τος (ΦΕΚ 166), και επεξετάθη καθ' άπαν το Κράτος δια του από 18-3-26 Δ/τος.δ) Το από ΠΔ/18-3-26 "περί αυθαιρέτων κατασκευών και διώξεως των παραβατών κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών έργων".
ε) Η παράγραφος 4 του Αρθ-2 του Ν-3275/55 "περί απαγορεύσεως επεκτάσεως σχεδίων ρυμοτομίας εις το Λεκανοπέδιον Αθηνών και περί όρων δομήσεως εν αυτώ".στ) Το από ΒΔ/26-3-47 "περί επιτρεπομένων παρεκκλίσεων από των ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων".ζ) Το Αρθ-6 του από ΒΔ/19-6-48 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 14-5-34 Διατάγματος περί ύψους οικοδομών Αθηνών και Περιχώρων".