ΑΡΘΡΟΝ-128
ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τηρούμεναι Διατάξεις

1. Το δια της παραγράφου 3 του Αρθ-81 του από ΒΔ/9-8-55 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους" ΓΟΚ/55 διατηρηθέν εν ισχύι Κεφάλαιον ΙΙ του Δ/τος της 3-4-29 "περί Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους" εξακολουθεί ισχύον.2. Το ΝΔ-1199/72 "περί εγκρίσεως μελετών τουριστικών εγκαταστάσεων κατά παρέκκλισιν από των ισχυόντων κανόνων δομήσεως" κατά το υπ' αυτού προβλεπόμενον χρονικόν διάστημα.