ΑΡΘΡΟΝ-129
ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Μεταβατικαί Διατάξεις

1. 'Αδειαι δομικών εργασιών εκδιδόμεναι επί αιτήσεων υποβληθεισών εις την αρμοδίαν προς έκδοσιν τούτων Αρχήν μετά των απαιτουμένων στοιχείων μελέτης μέχρι και της ημέρας δημοσιεύσεως του παρόντος, εκδίδονται και εκτελούνται επί τη βάσει των μέχρι τούδε ισχυουσών διατάξεων.2. Ωσαύτως βάσει των μέχρι τούδε ισχυουσών διατάξεων εκδίδονται και εκτελούνται άδειαι δια ανέγερσιν οικοδομών, εφ'όσον η τοιαύτη οικοδόμησις έχει μέχρι και της ημέρας ενάρξεως ισχύος του παρόντος συμφωνηθή ή προσυμφωνηθή δια δημοσίου εγγράφου.