ΑΡΘΡΟΝ-130
ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
'Εναρξις ισχύος του παρόντος

Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

Εν Αθήναις τη 9 Ιουνίου 1973.