ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΕΚΛΟΓΕΣ 2003
ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Π, Αγρ.Τ
ΜΑΒΙΔΗΣ Δημήτριος Αγ. Α
ΜΑΓΑΛΙΟΣ Σωτήρης-Στυλ. Τρ. Αγρ.Τ
ΜΙΧΟΣ Βασίλειος Ν. Αγρ.Τ
ΝΤΟΛΑΣ Σπυρίδων Π. Η
ΠΑΛΛΑΣ Κων/νος Αλ. Α
ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ Αστέριος Απ. Π
ΤΣΙΡΟΥΚΗΣ Αθανάσιος Φ. Α
ΤΣΟΥΤΣΟΥΚΑΣ Νικόλαος Α. Χ