Στον συλλογικό κατάλογο των βιβλιοθηκών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εισήλθε πριν από λίγο καιρό η βιβλιοθήκη του ΤΕΕ Μαγνησίας.

O κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αναζητήσει μέσω του διαδικτύου, οποιονδήποτε τίτλο βιβλίου, (από τα 2500 που υπάρχουν), μέσω της Κεντρικής σελίδα του ΤΕΕ (www.tee.gr) ή της τοπικής ιστοσελίδας (www.teemagn.tee.gr)

Από τα τέλη του 2006 ξεκίνησε η εισαγωγή του υλικού της Βιβλιοθήκης στον μηχανογραφημένο ενιαίο κατάλογο όλων των Βιβλιοθηκών του ΤΕΕ (κεντρικής και βιβλιοθηκών Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ) δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους αναγνώστες της όχι μόνο να ανακτήσουν βιβλιογραφία αλλά και να δανειστούν υλικό από οποιαδήποτε βιβλιοθήκη του ΤΕΕ.

Η Βιβλιοθήκη του Περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ Μαγνησίας στεγάζεται στον 2ο όροφο του Κτιρίου του ΤΕΕ (2ας Νοεμβρίου και Ξενοφώντος) και λειτουργεί καθημερινά.

Απευθύνεται σε μέλη του ΤΕΕ, ερευνητές, φοιτητές, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο και στοχεύει στην πληρέστερη τεχνική και επιστημονική τους πληροφόρηση.

Το υλικό της Βιβλιοθήκης καλύπτει τους τομείς των εφαρμοσμένων επιστημών των μηχανικών και τους συναφείς κλάδους των Θετικών Επιστημών, Διοίκησης, Οικονομίας κλπ.

Η βιβλιοθήκη του Τμήματος Μαγνησίας του ΤΕΕ είναι δανειστική και η χρήση της διέπεται από τους εξής κανόνες και όρους δανεισμού:

·        Χρήση της Βιβλιοθήκης και του υλικού της μπορούν να κάνουν όλα τα μέλη του ΤΕΕ αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος.

·        Η Χρήση της Βιβλιοθήκης γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή ταυτότητας μέλους του ΤΕΕ.

·        Ο χρήστης οφείλει να έχει την ταυτότητά του ή την κάρτα μέλους του ΤΕΕ κάθε φορά που δανείζεται υλικό από τη βιβλιοθήκη.

·        Τα δικαιώματα δανεισμού δε μεταφέρονται σε άλλο άτομο και ο χρήστης μπορεί να δανείζεται μόνο για τον εαυτό του.

·        Το υλικό της βιβλιοθήκης δανείζεται για 2 εβδομάδες. Είναι δυνατή η ανανέωση του χρόνου του δανειζόμενου υλικού για άλλες 2 εβδομάδες ως ανώτατο όριο, με την προϋπόθεση ότι το ίδιο υλικό δεν έχει ζητηθεί από άλλον αναγνώστη. Σε περίπτωση αναζήτησης για δανεισμό του ίδιου υλικού από πολλούς αναγνώστες ισχύει η σειρά προτεραιότητας.

·        Υλικό που κρίνεται πολύτιμο και σπάνιο δεν δανείζεται αλλά διατίθεται για χρήση μόνο μέσα στο χώρο της Βιβλιοθήκης. Στο υλικό αυτό περιλαμβάνονται τα λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, περιοδικά, χάρτες, βιβλιογραφίες. Το παραπάνω υλικό, δίνεται για φωτοτυπίες, εκτός της Βιβλιοθήκης για μία (1) ώρα, κατόπιν παράδοσης της ταυτότητας.

·        Δεν επιτρέπεται ο δανεισμός περισσότερων από τρία (3) βιβλία και πέντε (5) περιοδικών τευχών.

·        Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης επιστροφής του υλικού της βιβλιοθήκης ο δανειζόμενος ειδοποιείται τηλεφωνικά ή εγγράφως να το επιστρέψει, χάνοντας παράλληλα το δικαίωμα χρήσης της βιβλιοθήκης για όσο καιρό καθυστέρησε το υλικό.

·        Ο δανειζόμενος αναλαμβάνει την ευθύνη να διατηρήσει το υλικό στην κατάσταση που του παραδίνεται και να το επιστρέψει έγκαιρα. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση στο δανειζόμενο υλικό (αφαίρεση φύλλων, γράψιμο, υπογραμμίσεις, διορθώσεις κ.λ.π.). Σε περίπτωση κακομεταχείρισης ή απώλειας του δανειζόμενου υλικού ο δανειζόμενος είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει με βιβλίο της ίδιας τρέχουσας αξίας, το οποίο θα προτείνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της βιβλιοθήκης.

·        Υλικό που δανείζεται από άλλες βιβλιοθήκες υπόκειται στους όρους δανεισμού που ισχύουν για τη δανείζουσα Βιβλιοθήκη. Ο χρήστης επιβαρύνεται με τα ταχυδρομικά έξοδα παραλαβής/αποστολής από και προς τη δανείζουσα Βιβλιοθήκη.

·        Οι χρήστες με ασυνέπεια προς τον κανονισμό της βιβλιοθήκης, αποκλείονται από την χρήση της βιβλιοθήκης και των υπηρεσιών της.