ΤΟ ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ...
ΓενικάΓενικά

Tο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας /Τμήμα Μαγνησίας ιδρύθηκε το στις 29 Οκτωβρίου1965. και αριθμεί σήμερα 1450 μέλη στο Νόμο Μαγνησίας. Εκλέγει 43μελή την Αντιπροσωπεία και διοικείται από 9μελή Διοικούσα Επιτροπή.

Το Περιφερειακό Τμήμα ασκεί τις δραστηριότητες και εξυπηρετεί τους στόχους του ΤΕΕ, ως τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας, στην Μαγνησία που είναι η περιοχή αρμοδιότητάς του, όπως αυτά προβλέπονται από το θεσμικό του πλαίσιο ( Π.Δ. 27.11/14.12.1926 "περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων" ΦΕΚ Α 430, όπως τροποποιήθηκε από το Ν 1486.84, ΦΕΚ Α 161).

Στο πλαίσιο αυτού του ρόλου του, το ΤΕΕ/ Τμήμα Μαγνησίας :

Αναπτύσσει έργο σε θέματα επιστημονικά, αναπτυξιακά, τεχνικά, επαγγελματικά. Το έργο αυτό
παράγεται:

- από τις Μόνιμες Επιτροπές, επιστημονικά όργανα τριετούς θητείας, με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Στην παρούσα θητεία έχουν εγκριθεί να λειτουργήσουν από την Αντιπροσωπεία οι παρακάτω 8 Μόνιμες Επιτροπές,:

ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1.      Μ.Ε. Επαγγελματικών Θεμάτων , Νέων Μηχανικών και Νέων Ειδικοτήτων

2.      Μ.Ε. Περιβάλλοντος και  Κλιματικής αλλαγής

3.      Μ.Ε. Χωροταξίας και Πολεοδομικών Θεμάτων

4.      Μ.Ε. Κυκλοφοριακών και Συγκοινωνιακών Θεμάτων

5.      Μ.Ε. Βιομηχανίας - Καινοτομίας και νέων Τεχνολογιών

6.  Μ.Ε Τουρισμού - Πολιτισμού

7.  Μ.Ε Δημοσίων Έργων

8.  Μ.Ε Κτηματολογίου και Μελετών Δ.Ε

- από Ομάδες Εργασίας που συγκροτούνται για τη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων με ορισμένο χρόνο
διάρκειας.

- Εκδηλώσεις Επιμόρφωσης Μηχανικών

- Από το επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος

Διοργανώνει συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις, συναντήσεις εργασίας για τη δημοσιοποίηση των θέσεων και του έργου του και για την ανταλλαγή απόψεων με άλλους φορείς και συμμετέχει σε εκδηλώσεις άλλων φορέων.

Εκπροσωπείται θεσμικά (Εκπροσωπήσεις):

- σε Συμβούλια Οργανισμών του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφερειακό Συμβούλιο,
Επιτροπή παρακολούθησης ΠΕΠ, Περιφερειακό και Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, Συμβούλια ΠΕΧΩΔΕ, - Περιφερειακό Θεσσαλίας, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της ΝΑ κ.α.

- σε Συμβούλια και επιτροπές που συγκροτούνται για ορισμένο έργο (Τεχνικά Συμβούλια, ΟΛΒ, κα, Επιτροπές εισήγησης για Ανάθεση έργων Πνα/μίου Θεσσαλίας, ΟΣΕ, ΝΑΜ κα και μεμονωμένου έργου, ΕΠΑΕ πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμια, Επιτροπές επίβλεψης πολεοδομικών μελετών, Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί, Επιτροπές Ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα κλπ

· Διατηρεί δανειστική βιβλιοθήκη 2000 τίτλους βιβλίων (μεταξύ των οποίων και εργασίες του ΤΕΕ/ Τμήμα Μαγνησίας.

Τέλος το ΤΕΕ/ Τμήμα Μαγνησίας έχει να επιδείξει σημαντικές δράσεις σε θέματα συνεργασίας με φορείς της Μαγνησίας και της Ελλάδας γενικότερα, με πρωτόκολλα συνεργασίας, ανταλλαγή επισκέψεων, συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων, υποβολή κοινών προτάσεων (Ζεύξη Μαλιακού. Εκτροπή του Ανω Ρου του Αχελώου σε προγράμματα της ΕΕ (RECITE) κα.

Σε σχέση με τα μέλη του:
Το ΤΕΕ Μαγνησίας

· Από τον Φεβρουάριο του 2005 διενεργεί εξετάσεις για παροχή Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος σε αποφοίτους των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, τρεις φορές το χρόνο, σε ημερομηνίες που καθορίζονται πανελλαδικά από το ΤΕΕ.

· Εκδίδει ενημερωτιικό δελτίο καθέ 3 μήνες το οποίο αποστέλλεται σε όλα του τα μέλη, σε φορείς της Μαγνησίας και της Περιφέρειας, σε Τεχνικές Εταιρείες και Βιομηχανίες καθώς και στα ΜΜΕ. Επίσης δραστηριοποιείται σε θέματα επιστημονικών εκδόσεων.

Παρέχει νομικές συμβουλές και μέριμνα για την είσπραξη των νομίμων αμοιβών τους

Διατηρεί μητρώο των μηχανικών και επωνυμιών τεχνικών γραφείων και επιχειρήσεων, εισπράττει τις συνδρομές τους και τις νόμιμες κρατήσεις σε έργα και μελέτες Δημοσίου.

Ενισχύει τους φορείς συλλογικής εκπροσώπησης των μηχανικών σε δραστηριότητες συναφείς με τους σκοπούς του.

Ασκεί πειθαρχική εξουσία στα μέλη του (Πειθαρχικό Συμβούλιο)

Γενικά, φροντίζει για την προαγωγή και προστασία του κύρους των μελών του, την απασχόληση τους, την κοινωνική τους ασφάλιση, την επιστημονική τους πρόοδο, μελετά νέες μορφές δραστηριοποίησής τους και παρέχει συμβουλές σε θέματα άσκησης των καθηκόντων τους.