ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ> ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣΗ Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με μία σημαντική συλλογή τεχνικών και επιστημονικών εκδόσεων, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που ενδιαφέρουν όλες τις ειδικότητες των Μηχανικών. Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική και η χρήση της διέπεται από τους εξής κανόνες και όρους δανεισμού:

1. Δικαίωμα χρήσης και δανεισμού του υλικού της Βιβλιοθήκης έχουν όλα τα μέλη του ΤΕΕ αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος.

2. Η εγγραφή στη Β/θ και ο δανεισμός γίνονται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή ταυτότητας μέλους του ΤΕΕ. Τα δικαιώματα δανεισμού δε μεταφέρονται σε άλλο πρόσωπο και ο χρήστης μπορεί να δανείζεται μόνο για τον εαυτό του.

 

3. Οι χρήστες μπορούν να δανείζονται μέχρι και τρία (3) βιβλία.

4. Το υλικό της Β/θ δανείζεται για επτά (7) ή δεκατέσσερις (14) μέρες ανάλογα με την κατηγορία του βιβλίου (π.χ. βιβλία από τις καινούργιες παραλαβές ή βιβλία που έχουν αυξημένη ζήτηση δανείζονται για 7 μέρες). Οι χρήστες έχουν δυνατότητα ανανέωσης της περιόδου δανεισμού, εκτός εάν υπάρχει κράτηση από άλλο χρήστη.


5. Το υλικό όπως εγχειρίδια, λεξικά, εγκυκλοπαίδειες και περιοδικά, δε δανείζεται και διατίθεται μόνο για χρήση εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης. Παρέχεται η δυνατότητα φωτοτύπησης του υλικού αυτού, είτε εκτός της Βιβλιοθήκης για μία (1) ώρα και κατόπιν παράδοσης της ταυτότητας, είτε εντός, πάντα με την επιφύλαξη του ισχύοντος κανονισμού «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» (Ν.2121/1993).

Σημειώνεται πως η φωτοτύπηση των παλαιότερων ΦΕΚ(1947-2001) γίνεται στο χώρο της Βιβλιοθήκης, προς αποφυγή φθοράς.

 

6. Τα πρότυπα και οι Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) δεν διατίθενται προς δανεισμό και φωτοτύπηση.


7. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης του υλικού της βιβλιοθήκης ο δανειζόμενος ειδοποιείται τηλεφωνικά ή εγγράφως να το επιστρέψει, χάνοντας παράλληλα το δικαίωμα δανεισμού για όσο καιρό καθυστέρησε το υλικό.

8. Ο δανειζόμενος αναλαμβάνει την ευθύνη να διατηρήσει το υλικό στην κατάσταση που του παραδίδεται και να το επιστρέψει έγκαιρα. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε επέμβαση στο δανειζόμενο υλικό (αφαίρεση φύλλων, γράψιμο, υπογραμμίσεις, διορθώσεις κ.λπ.). Σε περίπτωση κακομεταχείρισης ή απώλειας του δανειζόμενου υλικού, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει με βιβλίο αντίστοιχης αξίας και περιεχομένου, το οποίο θα προτείνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της Β/θ.

9. Υλικό που δανείζεται από τις συνεργαζόμενες Β/θ, υπόκειται στους δικούς τους όρους δανεισμού.

10. Οι χρήστες που δε συμμορφώνονται με τους κανονισμούς, αποκλείονται από την χρήση της Β/θ και των υπηρεσιών της.