ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ> ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ> Σεμινάριο Ν.4412/2016 12-13/6/2017
 
  
    Ανακοίνωση     
    Πρόγραμμα     

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας επαναλαμβάνει το
Σεμινάριο Μικρής Διάρκειας με θέμα:

      «Εφαρμογή του ν. 4412/2016 στην ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων μελετών/υπηρεσιών»

12-13 Ιουνίου 2017, (16.00-22.00)


Το σεμινάριο απευθύνεται στους συναδέλφους που δεν μπόρεσαν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο της 24,25/04/2017 και έχει στόχο την ενημέρωση των εμπλεκομένων στη διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων (μελετητές, εργολήπτες, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό αναθετουσών Αρχών) για τις διατάξεις του νέου θεσμικού πλαισίου και τις διαφοροποιήσεις με το προηγούμενο. Δεν θα γίνει συνολική παρουσίαση του νόμου, αλλά θα αναπτυχθούν συγκεκριμένα θέματα σύμφωνα με το πρόγραμμα.

 

Το σεμινάριο θα παρακολουθήσουν 60 άτομα και έχει κόστος παρακολούθησης

20€€  για τους κάτω των 30 ετών, 40 για τους άνω των 30 ετών.
Σχετικά με την επιλογή των συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ www.tkm.tee.gr

Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, και το σχετικό κόστος,

 

Α) στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ (1ος όροφος, Ταμείο)

ή

Β) με αποστολή αίτησης και  σχετικού αποδεικτικού κατάθεσης στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στο ΙΒΑΝ: GR7101011210000000000026017, στο email:protocol-tkm@central.tee.gr

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθεί σε όσους το παρακολουθήσουν ανελλιπώς (επιτρεπόμενη απουσία μέχρι 10% της διάρκειάς του) σχετική βεβαίωση παρακολούθησης.

Πληροφορίες: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων ΤΕΕ/ΤΚΜ