ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ> ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ> Συνυποβαλλόμενα με την αίτηση δικαιολογητικά

Με βάση το Ν.4030/11, σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 7533/13-2-2012 (ΦΕΚ 251Β’) όπου περιγράφεται αναλυτικά η Διαδικασία έντυπης υποβολής  Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης, προσδιορίζονται σαφώς τα συνυποβαλλόμενα με την αίτηση δικαιολογητικά πέραν των διαγραμμάτων και των λοιπών τεχνικών στοιχείων και αποδεικτικών εισφορών και κρατήσεων των μηχανικών.

Συγκεκριμένα απαιτούνται και αναγράφοντα στα σχετικά πεδία της αίτησης με πλήρη στοιχεία (αριθμούς πρωτοκόλλων, εκδούσα αρχή), τα πιο κάτω δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να αναφέρονται κατά τον ίδιο πλήρη τρόπο στον απαιτητό επίσης πίνακα υποβαλλόμενων στοιχείων και δικαιολογητικών:

 

α)         τίτλοι κτήσεως και μεταγραφή τους με δήλωση ποσοστού δικαιώματος επί του ακινήτου.

β)         πρόσφατα πιστοποιητικά ιδιοκτησίας ή κτηματολογικό φύλλο και απόσπασμα διαγράμματος από το Εθνικό Κτηματολόγιο, όπου αυτό έχει ολοκληρωθεί.

γ)         βεβαίωση από το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο, εφόσον η περιοχή είναι υπό κτηματογράφηση. 

δ)         σε περίπτωση προσφυγικών οικισμών, βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου για τη μη ανάκληση του παραχωρητηρίου ή για τη δυνατότητα κατάτμησης.    

ε)         εγκρίσεις άλλων φορέων και υπηρεσιών 

ζ)         στοιχεία νομιμότητας τυχόν υφιστάμενων κτισμάτων.

 

Τονίζεται ότι στην ΚΥΑ 7533/12 (άρ.1, παρ.2.2) αναφέρεται ρητά, πως κατά την υποβολή της αίτησης στο πρωτόκολλο ελέγχεται η πληρότητα των δικαιολογητικών και η αίτηση πρωτοκολλείται μόνον εφόσον υποβάλλονται όλα τα στοιχεία.

Πέραν δε του τυπικού θέματος (της πληρότητας του φακέλου), τα πιο πάνω απαιτούμενα στοιχεία είναι απαραίτητα για τον ουσιαστικό έλεγχο ειδικά του τοπογραφικού διαγράμματος, αφού συσχετίζεται η πραγματική κατάσταση του ακινήτου και με τους τίτλους ιδιοκτησίας ή τη δήλωση κτηματολογίου (άρ.1, παρ.3.2.α της ΚΥΑ).