ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ> ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ> Παρεμβάσεις ΤΕΕ/ΤΚΜ και φορέων

Αριθ. Πρωτ. οικ. 689/31.01.2013 Θέμα: Θέματα που εξακολουθούν να χρήζουν διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4067/2012 - ΝΟΚ, του Ν. 4030/11 και του N. 4014/11
Αριθ. Πρωτ. Οικ 14303/16.11.2012 "Θέμα: Επαγγελματικά δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΄87."
Αριθ. Πρωτ. Οικ 14289/16.11.2012 "Θέμα: Υποδείγματα τοπογραφικών διαγραμμάτων"
ΥΠΕΚΑ Αριθ.Πρωτ. 37018/30.10.12: "Έκδοση οικοδομικών αδειών σε κτίρια με τακτοποιημένους χώρους"
Αριθ. Πρωτ. οικ. 11218/02.08.2012 "Θέμα: Έκδοση Π.Δ. και Υ.Α. που απαιτούνται για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός»"
Αριθ. Πρωτ. οικ. 9331/22.06.2012 "Θέμα: Διευκρινήσεις που αφορούν τις διαδικασίες διαγραφής προστίμων
που βεβαιώθηκαν δυνάμει άλλων διατάξεων, μετά την προσθήκη της παρ. 5δ του αρθ. 29 του Ν.4067 στο Ν. 4014 και τις διαδικασίες ελέγχου καταγγελιών και καταλογισμού προστίμων με τον Ν. 4030/12." 
Αριθ. Πρωτ. οικ. 9072/18.06.2012 "Θέμα: Καθιέρωση μόνιμης συνεργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ και Υπηρεσιών Δόμησης των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας"
Αριθ. Πρωτ. οικ.7630/18.05.2012 "Θέμα: Εκπρόθεσμη εξόφληση ειδικού προστίμου του άρθρου 6 του Ν. 3843/ (ΦΕΚ62Α/28.04.2010)"
Αριθ. Πρωτ. Οικ 14626/22.11.2011 Θέμα: Υποδείγματα τοπογραφικών διαγραμμάτων
Εγκύκλιος εφαρμογής περί ελέγχου έργων και εργασιών δόμησης κατά τον Ν.4030/2011