ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ> ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 2009
HTTP/1.1 200 OK Date: Sat, 01 Nov 2014 07:54:11 GMT Server: Oracle-Application-Server-10g/10.1.2.0.2 Oracle-HTTP-Server Connection: close Transfer-Encoding: chunked Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator, you@your.address and inform them of the time the error occurred, and anything you might have done that may have caused the error.

More information about this error may be available in the server error log.


Oracle-Application-Server-10g/10.1.2.0.2 Oracle-HTTP-Server Server at portal.tee.gr Port 80
ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 2009
387 - 15/12/09
387 - 15/12/09

386 - 01/12/09
386 - 01/12/09

385 - 15/11/09
385 - 15/11/09

384 - 01/11/09
384 - 01/11/09

383 - 15/10/09
383 - 15/10/09

382 - 01/10/09
382 - 01/10/09

381 - 01/09/09
381 - 01/09/09

380 - 01/08/09
380 - 01/08/09

379 - 15/07/09
379 - 15/07/09

378 - 01/07/09
378 - 01/07/09

377 - 15/06/09
377 - 15/06/09

376 - 01/06/09
376 - 01/06/09

375 - 15/05/09
375 - 15/05/09

374 - 01/05/09
374 - 01/05/09

373 - 15/04/09
373 - 15/04/09

372 - 01/04/09
372 - 01/04/09

371 - 15/03/09
371 - 15/03/09

370 - 01/03/09
370 - 01/03/09

369 - 15/02/09
369 - 15/02/09

368 - 01/02/09
368 - 01/02/09

367 - 15/01/09
367 - 15/01/09

366 - 01/01/09
366 - 01/01/09