ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΠΡΟΦΙΛ ΤΕΕ-ΤΚΜ
ΠΡΟΦΙΛ ΤΕΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΦΙΛ

 

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι το παλαιότερο (έτος ίδρυσης 1932) και το μεγαλύτερο περιφερειακό τμήμα του ΤΕΕ, με περίπου 17.000 μέλη.

Μέλη του είναι οι διπλωματούχοι μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, απόφοιτοι ανωτάτων σχολών, που ζουν και ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.

Εκλέγει ανά τριετία 60μελή Αντιπροσωπεία και διοικείται από 11μελή Διοικούσα Επιτροπή.

Η περιφερειακή του διάρθρωση συνίσταται σε 6  πενταμελείς Νομαρχιακές Επιτροπές που έχουν την έδρα τους στις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής.

Οι υπηρεσίες του λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης και διαρθρώνονται σε 6 τμήματα: Τμήμα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Επιστημονικών και Αναπτυξιακών Θεμάτων, Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων, Τμήμα Βιβλιοθήκης και Πληροφόρησης, Τμήμα Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης και Νομική Υπηρεσία.

ΡΟΛΟΣ

 

Ως Περιφερειακό Τμήμα ασκεί τις δραστηριότητες και εξυπηρετεί τους στόχους του ΤΕΕ, όπως προβλέπονται από το θεσμικό του πλαίσιο ( Π.Δ. 27.11/14.12.1926 "περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων" ΦΕΚ Α 430, όπως τροποποιήθηκε από το Ν 1486.84, ΦΕΚ Α 161), στην περιοχή αρμοδιότητάς του που είναι η Κεντρική Μακεδονία, δηλαδή:


1. Έχει ως σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίησή τους για την αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξης της Χώρας.

2. Ασκεί το ρόλο του τεχνικού  συμβούλου της Πολιτείας και ιδιαίτερα:

 • μελετά οποιοδήποτε σχετικό επιστημονικό τεχνικό, τεχνικοοικονομικό ή αναπτυξιακό θέμα

 • γνωμοδοτεί για θέματα της αρμοδιότητάς του

 •  παρέχει τη συνδρομή του για την εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, τη βελτίωση ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος

 • εκπονεί μόνο ή σε συνεργασία με άλλους φορείς σχετικές μελέτες και έρευνες, σχέδια προδιαγραφών, κανονισμών, συμβάσεων έργων και μελετών συμβάλλει στην εκπόνηση προγραμμάτων τεχνικής παιδείας, στην ανάπτυξη της εγχώριας έρευνας και τεχνολογίας, στην αξιοποίηση, ανάπτυξη, προγραμματισμό και διάρθρωση του τεχνικού δυναμικού σύμφωνα με τις αναπτυξιακές ανάγκες της Χώρας

 • ενημερώνει την κοινή γνώμη με ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, εκδόσεις ή με άλλο πρόσφορο τρόπο για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του

 • μετέχει σε διεθνείς οργανισμούς, αναπτύσσει σχέσεις με αντίστοιχους οργανισμούς άλλων χωρών, οργανώνει συνέδρια, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις για την προώθηση των σκοπών του.

3. Σε σχέση με τα μέλη του, διενεργεί εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος των μηχανικών, τηρεί μητρώα των μελών του, μεριμνά για την είσπραξη των νόμιμων αμοιβών τους, για την απασχόληση, την κοινωνική ασφάλιση, την προστασία του κύρους των, την επιστημονική πρόοδο και συνεχιζόμενη εκπαίδευσή τους, εκδίδει ενημερωτικό και επιστημονικό τύπο και άλλες ειδικές εκδόσεις, μελετά νέες μορφές επαγγελματικής οργάνωσης και εργασίας των μελών του και ασκεί σε αυτά πειθαρχική εξουσία.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

Στο πλαίσιο αυτού του ρόλου του, το ΤΕΕ/ΤΚΜ:

 • Εκπροσωπείται θεσμικά σε Συμβούλια και Επιτροπές Οργανισμών του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και σε συμβούλια και επιτροπές που συγκροτούνται για ορισμένο έργο.

 • Μελετά και παράγει θέσεις για θέματα αναπτυξιακά, τεχνικά, επιστημονικά, επαγγελματικά. Το έργο αυτό παράγεται:

 • από τις Μόνιμες Επιτροπές, επιστημονικά όργανα τριετούς θητείας, με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα.  Στην παρούσα θητεία (2017 – 2019) έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν οι εξής Μόνιμες Επιτροπές:

  1. ΜΕ Επαγγελματικών θεμάτων,
  2.
  ΜΕ Ανταγωνιστικότητας – Επιχειρηματικότητας -  Καινοτομίας
  3.
  ΜΕ Χωροταξίας & Ανάπτυξης
  4.
  ΜΕ Έργων Υποδομής & Δικτύων
  5.
  ΜΕ Ενέργειας - Περιβάλλοντος
  6.
  ΜΕ Αρχιτεκτονικών Θεμάτων
 • από Ομάδες Εργασίας που συγκροτούνται για τη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων με ορισμένο χρόνο διάρκειας ή για τη διάρκεια της θητείας (διαρκείς ΟΕ).

 • στην παρούσα θητεία συγκροτούνται οι εξής διαρκείς ΟΕ:

  1. ΟΕ για τις φυσικές, τεχνολογικές και άλλες καταστροφές στο φυσικό και αστικό περιβάλλον
  2. ΟΕ Τεχνολογίας Πληροφοριών, Επικοινωνίας και Καινοτόμων Υλικών
  3. ΟΕ για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ
  4. ΟΕ Δημόσιας Διοίκησης – Δημόσιου Τομέα
  5. ΟΕ Ενημέρωσης – Επιμόρφωσης
 • Διοργανώνει συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις, συναντήσεις εργασίας για τη δημοσιοποίηση των θέσεων και του έργου του και για την ανταλλαγή απόψεων με άλλους φορείς και συμμετέχει σε εκδηλώσεις άλλων φορέων.
 • Διοργανώνει αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια κάθε χρόνο για την ενημέρωση των μελών του τμήματος στα νέα επιστημονικά, τεχνικά και θεσμικά δεδομένα.

 • Εκδίδει εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό περιοδικό και δραστηριοποιείται σε επιστημονικές εκδόσεις.

 • Διενεργεί εξετάσεις για παροχή άδειας άσκησης επαγγέλματος σε αποφοίτους των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, τρεις φορές το χρόνο, σε ημερομηνίες που καθορίζονται πανελλαδικά από το ΤΕΕ. Κάθε φορά διοργανώνεται ενημερωτική υποδοχή και κύκλος ενημερωτικών σεμιναρίων

 • Διατηρεί ενημερωμένη δανειστική βιβλιοθήκη

Αναπτύσσει  συνεργασίες με διεθνείς φορείς, με οργανισμούς των μηχανικών της Ευρώπης και των Βαλκανίων και συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Τα γραφεία του Τμήματος στεγάζονται σε ιδιόκτητο κτίριο έκτασης 2116 τμ (3 όροφοι με  δύο υπόγεια -αποθήκες και πάρκινγκ).

Το κτίριο διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο αμφιθέατρο 300 θέσεων, φουαγιέ καθώς και άλλους χώρους που μπορούν να χρησιμεύσουν για σεμινάρια, εργαστήρια και συνεδριάσεις.

Όλοι οι χώροι είναι προσβάσιμοι για ΑμεΑ.

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

 

Τίτλος:

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας /Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ)

Διεύθυνση:

Λεωφόρος Μεγ. Αλεξάνδρου 49, 546 43 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα: +30  2310 883 100 – 99

Fax : + 30 2310 883110

e-mail:  tee_thess@tee.gr

Web site: http://www.tkm.tee.gr

Blog: http://www.teetkm.gr

 

Πρόεδρος:

Πάρις Μπίλλιας

 

Γραμματεία

Τηλ.: +30 231 0 883 170

e-mail: grproedrou-tkm@central.tee.gr