ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΠΡΟΦΙΛ ΤΕΕ-ΤΚΜ> ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
  
    "Α" 2017-2019     
    "A" 2014-2016     
    "A" 2010-2013     
    "Α" 2007-2009     
    "Α" 2004-2006     

Γενικά

Η Αντιπροσωπεία του κάθε Περιφερειακού Τμήματος είναι το ανώτατο όργανο του Τμήματος, αντιπροσωπευτικό των μελών του  και ασχολείται με τα θέματα της περιφέρειας αρμοδιότητάς του, στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής του ΤΕΕ.

Αρμοδιότητες του οργάνου είναι:

Η εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής και των μελών των Νομαρχιακών Επιτροπών.

Η έγκριση του προγραμματισμού και απολογισμού δραστηριότητας, καθώς και του οικονομικού προϋπολογισμού και απολογισμού για κάθε έτος.

Η χάραξη της γενικής πολιτικής και των βασικών αρχών και θέσεών του Τμήματος.

Η έγκριση του αριθμού και του αντικειμένου των Μόνιμων Επιτροπών του Τμήματος.

Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ αποτελείται από 60  μέλη εκ των οποίων τα 48 εκλέγονται από το Νομό Θεσσαλονίκης και 3 από κάθε Νομό της Κεντρικής Μακεδονίας. Για την εκλογή τους ψηφίζουν τα εν ενεργεία μέλη του Τμήματος και μόνο, κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων του ΤΕΕ, κάθε τρία χρόνια. Από τα μέλη της εκλέγει τριμελές Προεδρείο που αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γενικό Γραμματέα.

Για την τρέχουσα θητεία, η Αντιπροσωπεία συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την Ειδική Συνεδρίαση στις 23.1.2017, οπότε εκλέχθηκε το Προεδρείο της το οποίο αποτελείται από τους συναδέλφους  Τσιωνά Ιωάννη Αγρ.Τ.Μ., Πρόεδρο,   Μπανιά Γεώργιο  Μ.Μ., Αντιπρόεδρο και Τρασανίδη Γεώργιο Μ.Μ., Γενικό Γραμματέα. 

 

Συνεδριάσεις

Η Αντιπροσωπεία συνεδριάζει τακτικά μία φορά το δίμηνο είτε έκτακτα όταν κληθεί από τον Πρόεδρο, όταν ζητηθεί από το 1/5 των μελών της ή από τη Διοικούσα Επιτροπή. Οι συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας γίνονται δημόσια, αλλά δεν επιτρέπεται η ανάμιξη στη συζήτηση των μη μελών της.

Από τη συγκρότηση του οργάνου μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί :

ü          ειδικές συνεδριάσεις 1: 23.1.2017, συνεχιζόμενη 31.1.2017

ü          τακτικές συνεδριάσεις 3:20.3.2017, 10.5.2017, 13.6.2017

ü          έκτακτες συνεδριάσεις -:

 

ΜΕΛΗ "Α" ΤΕΕ/ΤΚΜ
Μέλη "Α" ΤΕΕ/ΤΚΜ
 
ΠΡΟΣΕΧΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ "Α" ΤΕΕ/ΤΚΜ
 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ "Α" ΤΕΕ-ΤΚΜ
Πρόσκληση στην 6η τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Πρόσκληση στην 5η τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη ΝΕ Πιερίας
Πρόσκληση στην 4η τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Πρόσκληση στην 3η τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη ΝΕ Ημαθίας
Πρόσκληση στη 2η τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Πρόσκληση στην 1η τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ "Α" ΤΕΕ/ΤΚΜ
Πρόσκληση στην Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 19.3.2018
Πρόσκληση στην Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 13.2.2018
Πρόσκληση στη συνεχιζόμενη Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Πρόσκληση στην Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ "Α" ΤΕΕ/ΤΚΜ
ΑΠΟΦΑΣΗ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ «Α» ΤΕΕ/ΤΚΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ-ΑΝΑΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ «Α» ΤΕΕ/ΤΚΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΒΕΡΜΙΟ
 
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Ψήφισμα της 2ης τακτικής συνεδρίασης της «Α» ΤΕΕ/ΤΚΜ κατά της επιβολής νέων επιβαρύνσεων στις ασφαλιστικές εισφορές
Ψήφισμα της 2ης τακτικής συνεδρίασης της «Α» ΤΕΕ/ΤΚΜ κατά των πλειστηριασμών κατοικιών
Ψήφισμα της 2ης τακτικής συνεδρίασης της «Α» ΤΕΕ/ΤΚΜ για την υποχρέωση χρήση POS από τους μηχανικούς
Ψήφισμα της 1ης Τακτικής Συνεδρίασης της «Α» του ΤΕΕ/ΤΚΜ για παρεμβάσεις μεσιτών και άλλων επαγγελματικών κλάδων στο αντικείμενο των Μηχανικών
 
ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ
Πράξη ανακήρυξης μέλους Αντιπροσωπείας
Πράξη ανακήρυξης μέλους Αντιπροσωπείας
Πράξη ανακήρυξης μέλους Αντιπροσωπείας
Πράξη ανακήρυξης μέλους Αντιπροσωπείας
Πράξη ανακήρυξης μέλους Αντιπροσωπείας
Πράξη ανακήρυξης μέλους Αντιπροσωπείας
Πράξη ανακήρυξης μέλους Αντιπροσωπείας
Πράξη ανακήρυξης Προεδρείου και Μελών Διοικούσας Επιτροπής
Πράξη ανακήρυξης μέλους Αντιπροσωπείας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Προγραμματισμός Αντιπροσωπείας 2017-2019