ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ> ΠΡΟΦΙΛ ΤΕΕ-ΤΚΜ> ΜΕΛΗ ΤΕΕ
ΜΕΛΗ ΤΕΕ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μέλη του ΤΕΕ είναι όλοι οι μηχανικοί μετά τη λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Ειδικότητες

Μέχρι τις εξετάσεις για άδεια άσκησης επαγγέλματος του Ιουνίου 2006, είχαν προσδιοριστεί 1328 ειδικότητες, οι οποίες εντάσσονται στις εξής εννέα βασικές ειδικότητες:

 • πολιτικών μηχανικών
 • αρχιτεκτόνων μηχανικών
 • μηχανολόγων μηχανικών
 • ηλεκτρολόγων μηχανικών
 • αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών
 • χημικών μηχανικών
 • μηχανικών μεταλλείων - μεταλλουργών
 • ναυπηγών μηχανικών
 • ηλεκτρονικών μηχανικών

Αριθμός μελών

Το σύνολο των μηχανικών πανελλαδικά ανέρχεται σε 95164 μέλη (ΤΕΕ) και των μηχανικών Κεντρικής Μακεδονίας σε 15719 μέλη (ΤΕΕ/ΤΚΜ), σύμφωνα με στοιχεία του Μητρώου Μελών της 4.09.2006. Η κατανομή ειδικοτήτων φαίνεται στον πίνακα 1 και στα διαγράμματα 1 και 2.

Ειδικότητες

Π

Α

Μ

Η

Μ-Η*

ΑγρΤ

Χ

Μλ

Ν

ΝΜ**

Ηλκ

Συν.

TEE/TKM

4967

2987

2244

2367

231

1142

1395

150

3

50

273

15719

Ελλάδας

26704

17245

13264

14295

2372

6076

8554

2193

80

1521

2860

95164

 

 • * Μηχανολόγοι - Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 • ** Ναυπηγοί Μηχανολόγοι

Διάγραμμα 1


Διάγραμμα 2

Η κατανομή των μηχανικών στους 7 νομούς της Κ. Μακεδονίας ανά ειδικότητα φαίνεται στον πίνακα 2 και στο διάγραμμα 3

Πίνακας 2


Διάγραμμα 3

Τεχνικές Εταιρείες

Οι μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ συγκροτούν τεχνικές εταιρείες με αντικείμενο τη μελέτη και την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
Στην Κεντρική Μακεδονία ενεργοποιούνται 913 τεχνικές εταιρίες και 1068 εργολάβοι δημοσίων έργων έναντι 5392 και 7395 αντιστοίχως πανελλαδικά. Η κατανομή των τεχνικών εταιρειών στους νομούς κεντρικής Μακεδονίας καταγράφεται στον πίνακα 3.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Ημαθίας

Θεσ/νίκης

Κιλκίς

Πέλλας

Πιερίας

Σερρών

Χαλ/κής

28

826

2

13

12

18

14