Περιφέρεια Πελοποννήσου

1. Εγκρίνουμε σύμφωνα με την υπ' αρ. 2535/27-08-2003 Απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: "Δρόμος Μύλοι - Κύβερι - Άστρος - Τυρός - Λεωνίδιο - Φωκιανός - Κυπαρίσσι" (τμήμα Μύλοι - Κύβερι - Άστρος - Τυρός - Λεωνίδιο - Πουλήθρα) προεκτιμώμενης αμοιβής 190.000,00 ευρώ (μετά ΦΠΑ 18%), η οποία χρηματοδοτείται από το έργο 2002 ΜΠ 0263 0016, της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην ομάδα των Συμπραττόντων Γραφείων Μελετών:

Μαγκάβαλης Ιωάννης για κατηγορία μελέτης (10) με πτυχίο τάξης Γ'.
Δημ. Γεωργάς για κατηγορία μελέτης (27) με πτυχίο τάξης Β'.
Φερεντίνου Μαρία για κατηγορία μελέτης (20) με πτυχίο τάξης Α'.
Ρίτσος Απόστολος για κατηγορία μελέτης (21) με πτυχίο τάξης Γ'.
Μπελεσιώτης Μιχάλης για κατηγορία μελέτης (16) με πτυχίο τάξης Β'.