ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Νέο Ελληνικό Πρότυπο Σκυροδέματος ΕΛΟΤ ΕΝ 
206:2013
 
Εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης 
(CEN)
 το νέο Ευρωπαϊκό πρότυπο 
Σκυροδέματος ΕΝ 
206:2013.
 
Το σχέδιο αυτού του ευρωπαϊκού πρ
οτύπου μετά από πολλές παρατηρ
ήσεις των κρατών 
μελών  ψηφίστηκε θετικά από όλα τα μέλη 
(
εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης
).
  
Η τεχνική επιτροπή ΕΛΟΤ
/
ΤΕ 
20
 
«
Σκυρόδεμα
»
 σε αλλεπάλληλες συσκέψεις και με ευρεία 
συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών
,
 παραγωγών καθώς και της ελληνικής επιστημονικής 
κοινότητας συμμετείχε ενεργά  στη
 διαμόρφωση των ελληνικών θέσε
ων εκ των οποίων 
αρκετές έγιναν αποδεκτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο
.
 
Την 
04.12.2013
 το νέο αυτό ευρωπαϊκό πρότυπο επικυρώθηκε από τον ΕΛΟΤ και έλα
βε την 
ισχύ εθνικού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 
206
 
«
 Σκυρόδεμα? Προδιαγραφή
,
 επιδόσεις
,
 παραγωγή και 
συμμόρφωση
».
 
Οι διαφοροποιήσεις του νέου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 
206,
 από τα προηγούμενα ΕΛΟΤ ΕΝ 
206
?
1
 
και ΕΛΟΤ ΕΝ 
206
?
9
 
(
που αντικαθιστά
)
 είναι
:
 
1)
 
Πρόσθετοι κανόνες εφαρμογής για 
το ινοπλισμένο σκυρόδεμα καθώς 
και για το 
 σκυρόδεμα με ανακυκλωμένα αδρανή 
2)
 
Αναθεωρημένες 
k
?τιμές για ιπτάμενη τέφρα
,
 πυριτική παιπάλη και σκωρία 
 υψικαμίνων 
3)
 
Εισαγωγή νέων αρχών για τον σχεδιασμό επιδόσεων σχετικά με τη χ
ρήση 
 προσθέτων 
«
ισοδυνάμου σκυροδέματος
»
 
4)
 
Αναθεωρημένες αρχές για την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης
 
5)
 
Προσθήκη των κανόνων 
«
Αυτοσυμπυκνούμενου σκυροδέματος  
(SCC),
 σε ένα ενιαίο 
 πρότυπο σκυροδέματος 
6)
 
Προσθήκη κανόνων για γεωτεχν
ικά έργα στο ίδιο πρότυπο 
Το νέο αυτό πρότυπο εντάσσεται στο πλήρες πλέον ευρωπαϊκό σύστη
μα τυποποίησης για 
τον σχεδιασμό
,
 παραγωγή και έλεγχο έργων από σκυρόδεμα σύμφωνα με το ακόλουθο
 
σχήμα
.
 
Το  πρότυπο  ΕΛΟΤ  ΕΝ  
206
  διατίθεται  από  τον  ΕΣΥΠ
/
ΕΛΟΤ   
(
Πληροφορίες 
:
 κ
?
 Πάνου
,
 
τηλ
.
 
2102120122,
 
thap@elot.gr
  
?
 Βιβλιοθήκη
:
 κ
?
 Κελέρης  τηλ
.
 
2102120210,
 
pvk@elot.gr)
  
 
 
 

 
ΕΥΡΩΠ
AI
ΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
,
 ΠΑΡΑΓΩΓΗ
,
 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εθνική
 
κτιριοδο
μ
ική
 
Νο
μ
οθεσία
 
και
  
Εθνικοί
 
Κανονισ
μ
οί
 
(
στον
 
τόπο
  
χρήσης
)
ΕΛΟΤ
  
ΕΝ
1990 (
Ευρωκώδικας
)
Βάσεις
 
υπολογισ
μ
ού
 
δο
μ
η
μ
άτων
  
ΕΛΟΤ
  
ΕΝ
1992 (
Ευρωκώδικας
)
Υπολογισ
μ
ός
 
δο
μ
η
μ
άτων
  
από
  
σκυρόδε
μ
α
 
ΕΛΟΤ
  
ΕΝ
13670
Κατασκευή
  
έργων
  
από
  
σκυρόδε
μ
α
 
ΕΛΟΤ
  
ΕΝ
13369
Προκατασκευασ
μ
ένο
 
σκυρόδε
μ
α
 
ΕΛΟΤ
  
ΕΝ
206
ΕΛΟΤ
  
ΕΝ
197
Τσι
μ
έντο
 
ΕΛΟΤ
  
ΕΝ
1008
Νερό
  
ανά
μ
ιξης
 
ΕΛΟΤ
  
ΕΝ
12620
Αδρανή
  
Σκυροδέ
μ
ατος
 
ΕΛΟΤ
  
ΕΝ
450
Ιπτά
μ
ενη
 
τέφρα
 
για
 
σκυρόδε
μ
α
 
(
πυριτική
)
ΕΛΟΤ
  
ΕΝ
13623
Πυριτική
 
παιπάλη
  
για
 
σκυρόδε
μ
α
 
ΕΛΟΤ
  
ΕΝ
15167
Σκωρία
  
υψικα
μ
ίνων
 
ΕΛΟΤ
  
ΕΝ
13055
Ελαφρά
  
αδρανή
  
ΕΛΟΤ
  
ΕΝ
934-1
και
 
ΕΛΟΤ
  
ΕΝ
934-2
Πρόσθετα
   
σκυροδέ
μ
ατος
 
ΕΛΟΤ
  
ΕΝ
14889
Ίνες
 
για
 
σκυρόδε
μ
α
 
ΕΛΟΤ
  
ΕΝ
12878
Πιγ
μ
έντα
 
ΕΛΟΤ
  
ΕΝ
12350
?οκι
μ
ές
 
νωπού
  
σκυροδέ
μ
ατος
 
ΕΛΟΤ
  
ΕΝ
12390
?οκι
μ
ές
 
σκληρυ
μ
ένου
 
σκυροδέ
μ
ατο
ς
ΕΛΟΤ
  
ΕΝ
13791
Αξιολόγηση
 
αντοχής
 
σκυροδέ
μ
ατος
 
σε
 
κατασκευές
 
ΕΛΟΤ
  
ΕΝ
12504
Έλεγχος
  
σκυροδέ
μ
ατος
 
στις
 
κατασκευές
 

 
 
  
  
 
  
  
 
 
 
 
?
 
Το νέο αυτό πρότυπο έχει ειδικό προσάρτημα Μ όπου ορίζει επακρι
βώς που επιτρέπεται 
ο καθορισμός των εθνικών απαιτήσεων που θα ενσωματωθούν στο σώμ
α του 
ευρωπαϊκού προτύπου και θα αποτελέσουν  το νέο εθνικό πρότυπο π
αραγωγής 
σκυροδεμάτων σε όλα τα κράτη μέλη
.
 
 
?
 
Τα ήδη υπάρχοντα εθνικά πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 
206
?
1:2001
 
"
Σκυρόδεμα
:
 Μέρος 
1:
 
Προδιαγραφή
,
 επιτελέστικότητα
,
 παραγωγή και συμμόρφωση
»
 
(
και με το εθνικό του 
προσάρτημα 
?
ΝΑ?
),
 μαζί με το ΕΛΟΤ ΕΝ 
206
?
9:2011
 
«
Σκυρόδεμα 
?
 Μέρος 
9:
Πρόσθετοι 
κανόνες για το Αυτοσυμ
πυκνούμενο σκυρόδεμα
»,
  θα συνισχύουν με το νέο πρότυπο 
έως την 
01
?
06
?
2014.
 Αυτή η ημερομηνία έχει θεσπ
ιστεί για όλα τα κράτη μέλη
.