2.1. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΑ

 

1.             Ορισμοί - Περιγραφές

2.             Κανονιστικές παραπομπές

3.             Πρώτες ύλες

4.             Ποιοτικά χαρακτηριστικά

5.             Τεχνικές εφαρμογής

6.             Έλεγχος ποιότητας

7.             Σήμανση - Τυποποίηση

8.             Βιβλιογραφία

 

 

1.          Ορισμοί - Προδιαγραφές

 

Κονίαμα δόμησης ονομάζεται το μίγμα ενός ή περισσοτέρων συνδετικών υλικών, αδρανών, νερού και μερικές φορές και ειδικών προσθέτων, που εφαρμόζεται ως συνδετικό-συγκολλητικό μεταξύ των δομικών στοιχείων (τούβλων, τσιμεντολίθων, ελαφροβαρών στοιχείων κτλ), στην τοιχοποιΐα.

Συνδετικό υλικό ή κονία ονομάζεται το υλικό, που χρησιμοποιείται για να επιτευχθεί η συγκράτηση στερεών σωματιδίων σε μορφή συνεχούς μάζας.

Αδρανές υλικό ονομάζεται το υλικό σε μορφή κόκκων, που δεν συμμετέχει στην αντίδραση σκλήρυνσης του κονιάματος.

Χημικό πρόσμικτο ονομάζεται το υλικό, που προστίθεται σε μικρές ποσότητες σε σχέση με το συνδετικό, πριν ή κατά τη διάρκεια της ανάμιξης του κονιάματος για να προσδώσει συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Πρόσθετο ονομάζεται το πολύ λεπτόκοκκο υλικό (που δεν είναι ούτε συνδετικό ούτε αδρανές), το οποίο μπορεί να προστεθεί στο κονίαμα για να βελτιώσει ή να επιτύχει ειδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά.

 

Το κονίαμα, αναλόγως της μορφής και της φάσης εφαρμογής του, ονομάζεται :

Ξηρό κονίαμα: το πλήρες ομοιογενές μίγμα όλων των υλικών του κονιάματος , πλήν του νερού.

Νωπό κονίαμα: το πλήρως αναμεμιγμένο (ξηρά υλικά και νερό) και έτοιμο προς χρήση σε τοιχοποιΐα.

Σκληρυμένο κονίαμα: το κονίαμα μετά από την εφαρμογή, ή γενικότερα μετά από πάροδο επαρκούς χρόνου από την ανάμειξη του νωπού κονιάματος, όταν παύει να είναι ρευστό, αποκτά χαρακτηριστικά στερεού, εφ’ όσον έχουν  προχωρήσει οι αντιδράσεις ενυδάτωσης ή/και σκλήρυνσης της “πάστας” των συνδετικών υλικών και της ενσωμάτωσης των αδρανών σ’ αυτή.

 

Τα κονιάματα δόμησης  διακρίνονται :

Α. Αναλόγως της εφαρμογής τους σε

i.      Κονίαματα γενικής χρήσης: για αρμούς πάχους μεγαλύτερου από 3 mm.

ii.     Κονίαματα λεπτής στρώσης : για αρμούς πάχους από 1 mm έως 3 mm.

iii.   Ελαφροβαρή κονιάματα δόμησης :με φαινόμενη πυκνότητα σκληρυμένου  £1500 kg/m3.

 

Β. Αναλόγως του τρόπου παραγωγής τους σε

I.        Κονίαμα εργοστασιακής παραγωγής: Κονίαμα προετοιμασμένο και αναμεμιγμένο σε εργοστάσιο. Μπορεί να είναι “ξηρό κονίαμα“ με αναμεμιγμένα μόνο τα ξηρά συστατικά, που απαιτεί μόνο την προσθήκη νερού ή “νωπό κονίαμα”, που παραδίδεται έτοιμο για χρήση.

II.     Κονίαμα εργοστασιακής παραγωγής σε ημιτελή μορφή όπως περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους :

Προετοιμασμένο κονίαμα : με συστατικά σε προετοιμασμένες αναλογίες από το εργοστάσιο, που παραδίδεται στο εργοτάξιο, όπου γίνεται η ανάμιξη σύμφωνα με τις οδηγίες και τη μέθοδο , που ορίζονται από τον παραγωγό.

Προαναμεμιγμένο ασβεστοκονίαμα : με συστατικά αναμεμιγμένα στις κατάλληλες αναλογίες στο εργοστάσιο, που παραδίδεται στο εργοτάξιο όπου γίνεται η προσθήκη και άλλων συστατικών, που ορίζονται ή παραδίδονται επίσης από τον παραγωγό (πχ τσιμέντο).

III.          Εργοταξιακό κονίαμα : Κονίαμα του οποίου τα συστατικά (συνδετικά, αδρανή, νερό) αναμιγνύονται στο εργοτάξιο στις κατάλληλες αναλογίες.

 

Γ. Αναλόγως του τρόπου σύνθεσης :

1.          Σχεδιασμένο κονίαμα : Κονίαμα του οποίου η σύνθεση και η μέθοδος παραγωγής επιλέγεται από τον παραγωγό, με σκοπό αυτό να έχει συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά (σύνθεση με στόχο τα λειτουργικά χαρακτηριστικά στην εφαρμογή).

2.          Κονίαμα με συγκεκριμένη σύνθεση: Κονίαμα με ορισμένες αναλογίες συστατικών, του οποίου τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αναμένεται να προέλθουν από τις δεδομένες αναλογίες ( σύνθεση δεδομένης συνταγής).

 

2.    Κανονιστικές παραπομπές

Τα ελληνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα σχετικά με τις ιδιότητες των κονιαμάτων δόμησης και τον ποιοτικό τους έλεγχο είναι τα ακόλουθα :

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-2 :1998

Μέθοδοι ελέγχου κονιαμάτων δόμησης - Δειγματοληψία κονιαμάτων και προετοιμασία δειγμάτων για δοκιμές.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-3: 1999

Μέθοδοι ελέγχου κονιαμάτων δόμησης - Προσδιορισμός συνεκτικότητας νωπού κονιάματος (με τράπεζα εξαπλώσεως)

ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-6:1998

Μέθοδοι ελέγχου κονιαμάτων δόμησης - Προσδιορισμός φαινόμενης πυκνότητας νωπού κονιάματος

ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-7:1998

Μέθοδοι ελέγχου κονιαμάτων δόμησης - Προσδιορισμός περιεχόμενου αέρα νωπού κονιάματος.

ΕΝ 1015-8:

Μέθοδοι ελέγχου κονιαμάτων δόμησης - Προσδιορισμός κατακράτησης νερού από το νωπό κονίαμα.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-9:2000

Μέθοδοι ελέγχου κονιαμάτων δόμησης - Προσδιορισμός χρόνου εργασιμότητας και χρόνου διόρθωσης νωπού κονιάματος

ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-10:2000

Μέθοδοι ελέγχου κονιαμάτων δόμησης - Προσδιορισμός φαινόμενης πυκνότητας σκληρυμένου κονιάματος

ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-11:2000

Μέθοδοι ελέγχου κονιαμάτων δόμησης  Προσδιορισμός καμπτικής και θλιπτικής αντοχής σκληρυμένου κονιάματος.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-17:2000

Μέθοδοι ελέγχου κονιαμάτων δόμησης - Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε διαλυτά άλατα στο κονίαμα.

ΕΛΟΤ ΕΝ 1052-3:2002

Μέθοδοι ελέγχου τοιχοποιίας - Προσδιορισμός της αρχικής αντοχής σε διάτμηση.

ΕΛΟΤ ΕΝ 993-1:1995

Μέθοδοι δοκιμής πυρίμαχων προϊόντων συμπαγούς μορφής - Μέρος 1: Προσδιορισμός φαινόμενης πυκνότητας, φαινόμενο πορώδους και απολύτου πορώδους

ΕΛΟΤ ΕΝ 1745:2002

Τοιχοποιία και προϊόντα  τοιχοποιίας - Μέθοδοι προσδιορισμού των θερμικών μεθόδων σχεδιασμού.

 

3.    Πρώτες ύλες

Ολες οι πρώτες ύλες πρέπει να είναι εγκεκριμένης κατάλληλοτητας για κονιάματα. Η καταλληλότητα μπορεί να προκύπτει από τα σχετικά πρότυπα ΕΝ ή ελλείψει αυτών από ΕΝV ή και εθνικά πρότυπα, που ορίζουν τα αποδεκτά για κονιάματα συνδετικά, και αδρανή υλικά, συνείσακτα , πρόσθετα.

Ανόργανα συνδετικά υλικά . Τα ανόργανα συνδετικά υλικά, που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή κονιαμάτων δόμησης είναι

·      Τσιμέντο

·      Ασβέστης, σε μορφή πολτού, ξηράς υδρασβέστου, ή άλλης μορφής ασβέστου

·      ή και μίγμα των δύο.

Στα συνδετικά υλικά μπορεί να περιληφθούν ακόμη και οι ποζολάνες.

 

Ποιοτικά οι συνδυασμοί συνδετικών υλικών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αναλόγως του τρόπου παραγωγής τους είναι (Πίνακας ΙΙ 1):

 

Πίνακας ΙΙ 1: Συνδυασμοί υλικών αναλόγως του τρόπου παραγωγής

Εργοστασιακης παραγωγης

Εργοστασιακης παραγωγης σε ημιτελη μορφη

Εργοταξιακης παραγωγης

Τσιμέντο – υδράσβεστος

Τσιμέντο

Πολτός υδραβέστου

Τσιμέντο

Πολτός υδραβέστου

Τσιμέντο – υδράσβεστος – ποζολάνη

Τσιμέντο - ποζολάνη

Πολτός υδραβέστου

Πολτός υδραβέστου

Υδράσβεστος - ποζολάνη

 

 

 

Αδρανή Τα αδρανή υλικά μπορεί να είναι ασβεστολιθικά ή πυριτικά, θραυστά ή φυσικά (ποταμού, πλυμένη άμμος θαλάσσης) , ελεγμένης καταλληλότητας, και το μίγμα τους να προσεγγίζει την σωστή κοκκομετρία..

 

Χημικά Πρόσμικτα Τα συνείσακτα κατατάσσονται σε κατηγορίες  αναλόγως της ιδιότητας, που προσδίδουν, πχ  αερακτικά, συνείσακτα για μείωση της ποσότητας νερού (ρευστοποιητές- πλαστικοποιητές) , για αύξηση της κατακράτησης νερού, υδατοαπωθητικά, βελτιωτικά πρόσφυσης, επιβραδυντές, επιταχυντές και για μείωση σημείου παγετού.

Συνείσακτα θα χρησιμοποιούνται στα κονιάματα ορισμένων αναλογιών μόνο αν αυτά περιγράφονται από εθνικούς κανονισμούς (κώδικες εφαρμογής).

Τα συνείσακτα είναι δυνατόν να προστίθενται στο εργοτάξιο ή προαναμιγνύονται με το συνδετικό υλικό.

 

Πρόσθετα  Αναφέρονται ως παραδείγματα τα ακόλουθα είδη προσθέτων : ίνες, πληρωτικά πρόσθετα, ιπτάμενη τέφρα, παιπάλη λίθων, χρώματα.

Πρόσθετα θα χρησιμοποιούνται στα κονιάματα ορισμένων αναλογιών μόνο αν αυτά περιγράφονται από εθνικούς κανονισμούς (κώδικες εφαρμογής).

 

Νερό Πρέπει να χρησιμοποιείται νερό εγκεκριμένης κατάλληλοτητας.

 

4.    Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κονιαμάτων δόμησης και οι αντίστοιχες απαιτήσεις ορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 998.2. Στο πρότυπο αυτό ορίζονται παράλληλα και οι μέθοδοι δοκιμών, που αναφέρονται και στο αντίστοιχο κεφάλαιο αυτού του κειμένου.

 

Σύμφωνα με το προαναφερόμενο πρότυπο, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κονιαμάτων δόμησης, για τα οποία υπάρχουν πρότυπες δοκιμές ελέγχου ή/και προδιαγραφές, περιγράφονται παρακάτω :

 

 

Α. Ιδιότητες νωπού κονιάματος

Χρόνος εργασιμότητας.  Είναι το χρονικό διάστημα από την πλήρη ανάμιξη του νωπού κονιάματος , κατά το οποίο το κονίαμα δόμησης διατηρείται εργάσιμο προς εφαρμογή. Τα όρια και η μέθοδος μέτρησης του χρόνου εργασιμότητας ορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-9.

 

Συνεκτικότητα. Η συνεκτικότητα του νωπού κονιάματος δίνει ένα μέτρο της ρευστότητας του νωπού υλικού και έχει άμεση σχέση με την υγρασία του (περιεχόμενο νερό). Η μέθοδος προσδιορισμού ορίζεται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-3 ,4.

 

Περιεχόμενος αέρας. Κατά την ανάμιξη του νωπού κονιάματος συμπαρασύρεται εντός της μάζας του αέρας, ο οποίος υπό μορφή φυσαλλίδων δρά ως “ λιπαντικό” κάνοντας το νωπό κονίαμα εργάσιμο (αφράτο). Το ποσοστό του αέρα και η δυνατότητα κατακράτησής του στη μάζα του κονιάματος ενισχύεται με κατάλληλα πρόσμεικτα. Η μέθοδος προσδιορισμού ορίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-7.

 

Κατακράτηση νερού. Η ταχύτητα απομάκρυνσης του νερού από το νωπό κονίαμα είτε λόγω εξάτμισης είτε λόγω απορρόφησης από τα δομικά στοιχεία, στα οποία εφαρμόζεται, ρυθμίζεται με την κατάλληλη σύσταση του κονιάματος, ώστε να επιτευχθεί  η σκλύρυνση συγχρόνως με σωστή αντίδραση των συνδετικών υλικών, προς βέλτιστη ανάπτυξη αντοχής.Η μέθοδος μέτρησης ορίζεται στο πρότυπο ΕΝ 1015-8.

 

Πυκνότητα νωπού κονιάματος. Η τιμή της πυκνότητας νωπού κονιάματος βοηθά στον υπολογισμό της κατανάλωσης και αποτελεί ένα μέτρο εκτίμησης της σωστής αναλογίας νετού/κονία, που εφαρμόστηκε. Ελέγχεται σύμφωνα με τη μέθοδο ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-6

 

Περιεκτικότητα σε χλωριόντα.. Η περιεκτικότητα του κονιάματος σε χλωριόντα εξετάζεται προληπτικά για την προστασία του οπλισμένου σκυροδέματος, που βρίσκεται σε επαφή με την τοιχοποιία. Το ποσοστό των χλωριόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0.1% Cl- στη μάζα του ξηρού κονιάματος. Η μέθοδος προσδιορισμού ορίζεται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-17. Τα χλωριόντα είτε προσδιορίζονται στο κονίαμα με την προαναφερόμενη μέθοδο, είτε υπολογίζονται από τα χλωριόντα που προσδιορίστηκαν σύμφωνα με αυτή στα συστατικά του κονιάματος.

 

Β. Ιδιότητες σκληρυμένου κονιάματος

Θλιπτική αντοχή. Η θλιπτική αντοχή είναι το ποιοτικό χαρακτηριστικό των κονιαμάτων δόμησης σύμφωνα με το οποίο αυτά κατατάσονται σε κατηγορίες στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 (Πίνακας ΙΙ2). Η κάθε κατηγορία θλιπτικής αντοχής συμβολίζεται με το γράμμα Μ μετά το οποίο αναγράφεται η αντοχή σε Ν/mm2. Η θλιπτική αντοχή 28 ημερών προσδιορίζεται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-11.

 

Πίνακας ΙΙ 2  Κατηγορίες κονιαμάτων

Κατηγορία

Μ 1

Μ 2.5

Μ 5

Μ 10

Μ 15

Μ 20

ελάχιστη αντοχή

σε θλίψη (N/mm2)

1

2,5

5

10

15

20

 

Η σχέση μεταξύ ελάχιστης θλιπτικής αντοχής και των αναλογιών (κατ’όγκο) συστατικών προκύπτει από τον πίνακα  ΙΙ3, όπως δίδεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2.

 

Πίνακας ΙΙ 3.  Σχέση μεταξύ ελάχιστης θλιπτικής αντοχής  και αναλογιών συστατικών

Ελάχιστη αντοχή

σε θλίψη (N/mm2)

Τσιμέντο

Υδράσβεστος

Αδρανή

1

0

1 – 1,5

4 – 5

1

1

1 - 2

6 – 9

2,5

1

1

6

5

1

0 – 0,5

3 – 4,5

 

Αντοχή αποκόλλησης.  Είναι εκείνη, που εμφανίζει το κονίαμα όταν εφαρμοστεί για την αποκόλλησή του από το δομικό στοιχείο δύναμη κάθετη προς την στρώση μεταξύ του κονιάματος δόμησης και του δομικού στοιχείου. Εξαρτάται από το κονίαμα, το δομικό στοιχείο και από την ποιότητα εκτέλεσης εργασιών στο έργο.

Δεν υπάρχει ακόμη πρότυπη μέθοδος μέτρησης στα Ευρωπαικά πρότυπα. Μέχρι να εκδοθεί μέθοδος άμεσου  προσδιορισμού αντοχής αποκόλλησης , αυτή μπορεί να προκύπτει έμμεσα από δοκιμές διάτμησης, που γίνονται πάνω σε δομικά στοιχεία σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1052-3 .

 

Ανθεκτικότητα. Η θερμοκρασία, η υγρασία καθώς και η παρουσία επικίνδυνων ουσιών αποτελούν παράγοντες έκθεσης οι οποίοι μπορεί να επηρεάσουν την λειτουργικότητα του κονιάματος στην παροδο του χρόνου. Για παράγοντες αυτούς καλόν είναι να γίνεται αξιολόγηση. Σ’ αυτήν πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη η τοπική ή εθνική εμπειρία και οι κανόνες σχεδιαμού. Μέχρι να εκδοθεί ενα σχετικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ , δεν αναφέρονται σχετικές απαιτήσεις.

 

Συμπεριφορά στη φωτιά. Τα κονιάματα δόμησης που περιέχουν μόνο ανόργανα συνδετικά και αδρανή υλικά, δεν θεωρούνται εύφλεκτα και συνεπώς είναι άκαυστα.

 

4.1 Τιμές που πρέπει να δηλώνονται από τον παραγωγό

Όταν πρόκειται για κονιάματα εργοστασιακής παραγωγής ο παραγωγός πρέπει να δηλώνει τις τιμές των εξής χαρακτηριστικών :

°         Ελάχιστος χρόνος εργασιμότητας.

°         Κατηγορία θλιπτικής αντοχής Για τα κονιάματα ορισμένων αναλογιών ο παραγωγός πρέπει να δηλώνει την θλιπτική αντοχή ή τις αναλογίες όλων των συστατικών, κάνοντας αναφορά στον πίνακα 2. Η θλιπτική αντοχή δηλώνεται με τους κανόνες που ισχύουν για τα σχεδιασμένα κονιάματα.

°         Αν η περιεκτικότητα σε ασβέστη είναι μεγαλύτερη του 50% του συνόλου των συνδετικών υλικών, αυτό πρέπει επίσης να δηλώνεται από τον παραγωγό

°         Στις περιπτώσεις στις οποίες η αντοχή αποκόλλησης αποτελεί ενα σημαντικό ποιοτικό χαρακτηριστικό για την τοιχοποιία, στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το κονίαμα, ο παραγωγός πρέπει να δηλώνει την αντοχή αποκόλλησης του κονιάματος πάντα σε σχέση με ορισμένους γενικούς τύπους δομικών στοιχείων.

 

5.      Τεχνικές εφαρμογής

Τα κονιάματα δόμησης μπορούν να παρασκευάζονται επί τόπου στην οικοδομή με βάση κοινές πρώτες ύλες (άμμος, τσιμέντο, πολτός ασβέστη κτλ) ή να είναι βιομηχανικά προανεμιγμένα και να απαιτείται η προσθήκη νερού. Στην πρώτη περίπτωση την ευθύνη της επιλογής και της καταλληλότητας των πρώτων υλών και του μίγματος φέρει ο επιβλέπων μηχανικός, ενώ στη δεύτερη πόσο η ποιότητα των α’ υλών, όσο και η ορθότητα του μίγματος, διασφαλίζονται από την παραγωγό εταιρεία, που είναι υποχρεωμένη  να δώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που να τεκμηριώνουν την συμβατότητα του μίγματος με τους προαναφερθέντες ευρωπαϊκους κανονισμούς. Σε αυτή την περίπτωση ο επιβλέπων μηχανικός φέρει μόνο την ευθύνη της παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής του κονιάματος δόμησης.

 

Η ανάμιξη των υλικών μπορεί να γίνεται με το φτυάρι, την μπετονιέρα ή με αυτόματους αναμικτήρες συνεχούς ανάμιξης. Οι αναμικτήρες συνεχούς ανάμιξης συνήθως χρησιμοποιούνται με προαναμεμιγμένα έτοιμα κονιάματα και εξασφαλίζουν σταθερή ανάμιξη του μίγματος.

 

Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να αποφεύγεται :

·        Η χρήση άμμων που περιέχουν μεγάλα ποσοστά παιπάλης ή χώματος

·        Η προσθήκη μεγάλης ποσότητας νερού στην αρχή και μετέπειτα, όταν το κονίαμα αρχίσει να πήζει

·        Η παρατεταμένη ανάμιξη ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται αερακτικά πρόσμικτα

·        Η δημιουργία αρμών μεγαλυτέρων του 1.5cm μεταξύ των δομικών στοιχείων

·        Η χρήση προσθέτων ιδιαίτερα όταν δεν είναι πλήρως γνωστή η σύνθεσή τους, οι ιδιότητές τους και ο τρόπος χρήσης τους.

 

Η εφαρμογή των κονιαμάτων δόμησης πρέπει να αποφεύγεται σε συνθήκες παγετού και καύσωνα. Συνίσταται επίσης να αποφεύγεται η χρήση τους όταν οι θερμοκρασίες είναι κάτω των 5οC την ημέρα, διότι κατά την περίοδο της νύκτας μπορεί να επικρατήσουν συνθήκες παγετού.Το ίδιο ισχύει και για ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 35οC. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνίσταται η διαβροχή των δομικών στοιχείων (τούβλα, τσιμεντόλιθοι, κτλ) πριν τη χρήση καθώς επίσης και του τοίχου μετά την εφαρμογή, όσο το δυνατόν πιό συχνά και κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών ημερών.

 

6.      Έλεγχος ποιότητας

Ο έλεγχος ποιότητας των κονιαμάτων δόμησης που χρησιμοποιούνται σε ένα έργο δεν επιβάλλεται από εθνικό κανονισμό. Στις μελέτες δεν περιλαμβάνονται υποχρεωτικά προδιαγραφές ποιότητας και ο έλεγχος συνήθως δεν ζητείται από τον κύριο του έργου ή τον επιβλέποντα.

 

Αναλόγως του τρόπου παραγωγής του κονιάματος διαφέρει και ο τρόπος  με τον οποίο είναι δυνατόν να διεξαχθεί ο ποιοτικός έλεγχος.

 

1. Για τα εργοταξιακά κονιάματα και τα εργοστασιακά ημιτελούς μορφής, που παρασκευάζονται επί τόπου στο έργο :

1.   Ελεγχος πρώτων υλών :

\        Ελεγχος κοκκομετρίας αδρανών

\        Ποιοτικά χαρακτηριστικά ασβέστου

\        Ποιοτικά χαρακτηριστικά τσιμέντου

2.    Ελεγχος νωπού - σκληρυμένου κονιάματος :

\        Ελεγχος πυκνότητας (άμεσος έλεγχος αναλογίας νερού)

\        Ελεγχος θλιπτικής αντοχής.

Για τους παραπάνω ελέγχους είναι απαραίτητη η συνεργασία του εργοταξίου με ενα εργαστήριο δοκιμών, που μπορεί να διεξάγει τους ανωτέρω ελέγχους και να δώσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.

 

2. Για τα εργοστασιακά κονιάματα δόμησης που συνήθως διατίθενται με σήμανση και χαρακτηρισμό κατά το ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2., ο παραγωγός εγγυάται την κλάση αντοχών και τον χρόνο εργασιμότητας, που δηλώνει.

Ο παραγωγός καθώς και κάθε πωλητής πρέπει να αποδεικνύουν οτι το κονίαμα δόμησης που διαθέτουν συμμορφούται με το ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2, υιοθετώντας τους κανόνες ελέγχου προϊόντος και παραγωγικής διαδικασίας, που αναφέρονται στο πρότυπο.

 

Επιπλέον οι εταιρείες που λειτουργούν με σύστημα ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 θεωρείται οτι πληρούν τις απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας.

 

Τα παραπάνω αφορούν τα πραγματικά και εν δυνάμει ποιοτικά χαρακτηριστικά του υλικού, που παραδίδεται στο εργοτάξιο όταν πρόκειται για ξηρό κονίαμα.

 

Για τον έλεγχο του νωπού υλικού, μετά την ανάμιξή του με νερό στο εργοτάξιο και πριν την εφαρμογή του στο έργο ισχύουν τα παρακάτω:

Ελεγχος νωπού - σκληρυμένου κονιάματος :

1. Ελεγχος πυκνότητας (άμεσος έλεγχος αναλογίας νερού)

2. Ελεγχος θλιπτικής αντοχής.

 

Για τους ελέγχους αυτούς είναι απαραίτητη η συνεργασία του εργοταξίου με ενα εργαστήριο δοκιμών, που μπορεί να διεξάγει τους ανωτέρω ελέγχους και να δώσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.

Σήμερα σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,(σύντομα και στην Ελλάδα), διατίθεται στά εργοστάσια νωπό εργοστασιακό κονίαμα δόμησης, κατά τον τρόπο που διατίθεται και το σκυρόδεμα. Στο εργοστασιακό αυτό προϊόν, για το οποίο ο παραγωγός πρέπει να είναι σε θέση να δηλώσει όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, οι έλεγχοι νωπού – σκληρυμένου κονιάματος που αναφέρονται παραπάνω μπορούν να διασφαλίσουν τον κατασκευαστή, τον επιβλέποντα και τον κύριο του έργου για την συμβατότητα του τελικού προϊόντος με τα συμφωνηθέντα χαρακτηριστικά.

 

7.      Σήμανση - Τυποποίηση

Σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 τα κονιάματα εργοστασιακής παραγωγής πρέπει να είναι κατάλληλα χαρακτηρισμένα και να φέρουν την σχετική σήμανση από τον παραγωγό. Ο χαρακτηρισμός πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής :

·        Τον αριθμό, τον τίτλο και την ημερομηνία έκδοσης του προτύπου με το οποίο συμμορφούνται τα χαρακτηριστικά του κονιάματος (ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2).

·        το όνομα του παραγωγού

·        ένα κωδικό ή την ημερομηνία παραγωγής

·        τον τύπο

·        τον εργάσιμο χρόνο

·        την κατηγορία θλιπτικής αντοχής ή της αναλογίες σύστασης και αναφορά σχετική με την θλιπτική αντοχή.

·        αντοχή αποκόλλησης, όπου απαιτείται

·        πυκνότητα (για ελαφροβαρή κονιάματα)

Σημείωση : Αν το κονίαμα προορίζεται για ειδικές εφαρμογές,μπορούν να δίνονται και επιπλέον στοιχεία .

Κάθε συσκευασία πρέπει να φέρει τον χαρακτηρισμό όπως αυτός περιγράφηκε παραπάνω, ή τον αντίστοιχό του κωδικό, ή τουλάχιστον αυτά να αναφέρονται στο δελτίο αποστολής που συνοδεύει το προϊόν.

 

Ελεγχος συμμόρφωσης- Ελεγχος ποιότητας :

Ο παραγωγός καθώς και κάθε πωλητής πρέπει να αποδεικνύουν οτι το κονίαμα δόμησης που διαθέτουν συμμορφούται με το ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2, έχοντας υιοθετήσει τους κανόνες ελέγχου προϊόντος και παραγωγικής διαδικασίας, που αναφέρονται παρακάτω.

Οι παραγωγοί που λειτουργούν με σύστημα ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 θεωρείται οτι πληρούν τις απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας.

 

8.      Βιβλιογραφία.

Ισχύει η βιβλιογραφία που αναφέρθηκε στο γενικό μέρος (Κονιάματα - Γενικά)