2.3. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΛΕΠΤΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

 

 

1.           Ορισμός

2.           Κανονιστικές παραπομπές

3.           Πρώτες ύλες

4.           Ποιοτικά χαρακτηριστικά

5.           Τεχνικές εφαρμογής

6.           Έλεγχος ποιότητας

7.           Σήμανση - Τυποποίηση

 

 

1.     Ορισμός

Τα κονιάματα δόμησης λεπτής στρώσης είναι εκείνα, που προορίζονται για αρμούς πάχους μικρότερου από 3 mm.

Οι αρμοί αυτοί είναι επιθυμητοί όταν η τοιχοποιία δομείται με στοιχεία που έχουν επίπεδες πλευρές μεγάλων διαστάσεων. Η εφαρμογή κονιάματος δόμησης λεπτής στρώσης προσφέρει το πλεονέκτημα της ελάττωσης των ανωμαλιών στις εξωτερικές πλευρές και συνεπώς ελαττώνει την απαίτηση εξομάλυνσης από το επίχρισμα.

Ακόμη ενδείκνυται στην περίπτωση χρήσης θερμομονωτικών δομικών στοιχείων με επίπεδες πλευρές μεγάλων διαστάσεων για να ελαττώνονται οι θερμικές απώλειες από τους αρμούς.

 

2. Κανονιστικές παραπομπές

Τα ελληνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα σχετικά με τις ιδιότητες των κονιαμάτων δόμησης και τον ποιοτικό τους έλεγχο είναι τα ακόλουθα :

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-2:1998 Μέθοδοι ελέγχου κονιαμάτων δόμησης - Δειγματοληψία κονιαμάτων και προετοιμασία δειγμάτων για δοκιμές.
ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-3:1999 Μέθοδοι ελέγχου κονιαμάτων δόμησης - Προσδιορισμός συνεκτικότητας νωπού κονιάματος (με τράπεζα εξαπλώσεως)
ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-6:1998 Μέθοδοι ελέγχου κονιαμάτων δόμησης - Προσδιορισμός φαινόμενης πυκνότητας νωπού κονιάματος.
ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-7:1998 Μέθοδοι ελέγχου κονιαμάτων δόμησης - Προσδιορισμός περιεχόμενου αέρα νωπού κονιάματος.
ΕΝ 1015-8 Μέθοδοι ελέγχου κονιαμάτων δόμησης - Προσδιορισμός κατακράτησης νερού από το νωπό κονίαμα.
ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-9:2000 Μέθοδοι ελέγχου κονιαμάτων δόμησης - Προσδιορισμός χρόνου εργασιμότητας και χρόνου διόρθωσης νωπού κονιάματος
ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-10:2000 Μέθοδοι ελέγχου κονιαμάτων δόμησης - Προσδιορισμός φαινόμενης πυκνότητας σκληρυμένου κονιάματος.
ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-11:2000 Μέθοδοι ελέγχου κονιαμάτων δόμησης  Προσδιορισμός καμπτικής και θλιπτικής αντοχής σκληρυμένου κονιάματος.
ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-17:2000 Μέθοδοι ελέγχου κονιαμάτων δόμησης - Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε διαλυτά άλατα στο κονίαμα.
ΕΛΟΤ ΕΝ 1052-3:2002 Μέθοδοι ελέγχου τοιχοποιίας - Προσδιορισμός αρχικής αντοχής σε διάτμηση.
ΕΛΟΤ ΕΝ 993-1:1995

Μέθοδοι δοκιμής πυρίμαχων προϊόντων συμπαγούς μορφής - Μέρος 1: Προσδιορισμός φαινόμενης πυκνότητας, φαινόμενο πορώδους και απολύτου πορώδους

           

 

3.  Πρώτες ύλες

Ισχύουν όσα αναφέρονται στα γενικά κεφάλαια για τα κονιάματα δόμησης, επιπροσθέτως δε ισχύουν και οι εξής απαιτήσεις:

Για τα κονιάματα λεπτής στρώσης πρέπει να χρησιμοποιείται κοκκομετρικό κλάσμα αδρανών 0–1 mm, του οποίου το 100% να διέρχεται από το κόσκινο με άνοιγμα 1 mm. Η σχετική δειγματοληψία και ό έλεγχος γίνεται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 993-1.

Για την επίτευξη των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών είναι αναγκαία η χρήση καταλλήλων προσμείκτων σε συγκεκριμένες αναλογίες.

Η ιδιαιτερότητα αυτή προϋποθέτει την βιομηχανική παραγωγή των κονιαμάτων αυτών, ώστε να επιτυγχάνεται η άριστη ανάμειξη και ομογενοποίηση των συστατικών.

 

4.  Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Επιπροσθέτως των όσων αναφέρονται στα γενικά κεφάλαια για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κονιαμάτων δόμησης, για τα κονιάματα λεπτής στρώσης ισχύουν και τα παρακάτω :

 

Χρόνος εργασιμότητας.

Ο χρόνος εργασιμότητας για τα κονιάματα λεπτής στρώσης δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 2 ώρες.

 

Χρόνος διόρθωσης ή ανοιχτός χρόνος

Ο όρος αφορά τα κονιάματα λεπτής στρώσης και είναι το χρονικό διάστημα από την πλήρη ανάμιξη του νωπού κονιάματος , κατά το οποίο το κονίαμα διατηρεί εργάσιμο προς εφαρμογή.

Ο χρόνος διόρθωσης δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 7 min. Ελέγχεται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1015-9.

 

Θλιπτική αντοχή

Οσον αφορά την κατηγορία θλιπτικής αντοχής, αναφέρεται οτι το πρότυπο DIN 1053-1, έχει ως ελάχιστη απαίτηση θλιπτικής αντοχής για τα κονιάματα λεπτής στρώσης ≥14MPa , δηλαδή τουλάχιστον κατηγορία Μ15.

Οταν όμως η χρήση κονιάματος λεπτής στρώσης γίνεται για δόμηση ελαφροβαρών στοιχείων πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην κατηγορία αντοχής, που συνιστά ο παραγωγός των δομικών στοιχείων. Ασυμβατότητα του κονιάματος λεπτής στρώσης προς τα δομικά στοιχεία μπορεί να προκαλέσει ρηγματώσεις σε αυτά.

 

5.   Τεχνικές εφαρμογής

Τα κονιάματα λεπτής στρώσης διαφέρουν ως προς τον τρόπο εφαρμογής τους από εκείνα γενικής χρήσης, διότι εξ ορισμού πρέπει να εφαρμοστούν σε ορισμένο λεπτό και ομοιόμορφο πάχος (<3mm) .

Διατίθενται ειδικά εργαλεία διάστρωσης του κονιάματος. Μικρή ποσότητα κονιάματος διαστρώνεται πάνω στο δομικό στοιχείο με το ειδικό εργαλείο, που μοιάζει με χτένι, που δημιουργεί λωρίδες με και χωρίς κονίαμα, ώστε να επιτευχθεί η ομοιόμορφη λεπτή στρώση. Το επόμενο στοιχείο τοποθετείται σε σύντομο χρόνο, κατά τρόπο ώστε να γίνει καλή επαφή.

 

6. Έλεγχος ποιότητας.

Iσχύουν όσα αναφέρονται στα γενικά κεφάλαια των κονιαμάτων δόμησης.

 

7.   Σήμανση - Τυποποίηση. 

Iσχύουν όσα αναφέρονται στα γενικά κεφάλαια των κονιαμάτων δόμησης.