3.2.  ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ

 

 

1.           Ορισμοί – Γενική περιγραφή

2.           Κανονιστικές παραπομπές

3.           Πρώτες ύλες

4.           Ποιοτικά χαρακτηριστικά

5.           Τεχνικές εφαρμογής

6.           Έλεγχος ποιότητας

7.           Προβλήματα και μέθοδοι αντιμετώπισης

8.           Σήμανση – Τυποποίηση – Εμπορικά Στοιχεία

9.           Βιβλιογραφία

 

 

1. Ορισμοί – Γενική περιγραφή

Εξωτερικό επίχρισμα τριών στρώσεων καλείται το μίγμα ενός ή περισσοτέρων ανόργανων συνδετικών υλικών, αδρανών, νερού και μερικές φορές και ειδικών προσμίκτων και/ή προσθέτων που εφαρμόζεται σε εξωτερικούς τοίχους σε τρεις στρώσεις : α) στρώση πεταχτή με εκτοξευτήρα, β) βασική στρώση και γ) τελική στρώση ή φινίρισμα..

 

2. Κανονιστικές παραπομπές

Ισχύουν όσα αναφέρονται στα γενικά κεφάλαια για τα επιχρίσματα.

 

3. Πρώτες ύλες

Ισχύουν όσα αναφέρονται στα γενικά κεφάλαια για τα επιχρίσματα.

Η πεταχτή στρώση μπορεί να είναι ασβεστοτσιμεντοκονίαμα ή τσιμεντοκονίαμα, ενώ η βασική και η τελική μπορεί να είναι ασβεστοκονίαμα ή ασβεστοτσιμεντοκονίαμα..

Το max μέγεθος κόκκου της άμμου για την πεταχτή στρώση είναι έως 4 mm, για την βασική κυμαίνεται από 2 έως 4 mm και για την τελική κυμαίνεται από 0,5 έως 4 mm ανάλογα με την επιθυμητή μορφή της επιφάνειας.

 

4. Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Το κονίαμα της πεταχτής στρώσης πρέπει να  είναι τύπου CS IV, της βασικής στρώσης τύπου CS IΙ ή CS IΙΙ και της τελικής στρώσης CS I ή CS IΙ. Δεν προδιαγράφονται απαιτήσεις για την απορρόφηση νερού τριχοειδών, την θερμική αγωγιμότητα και την αναφλεξιμότητα.

 

Για τα εξωτερικά επιχρίσματα υποβάθρων και τοίχων κάτω από το έδαφος, το κονίαμα της πεταχτής στρώσης πρέπει να  είναι τύπου CS IV, της βασικής στρώσης τύπου CS IΙΙ και της τελικής στρώσης CS IΙ. Οι τρεις στρώσεις των επιχρισμάτων αυτών πρέπει να είναι τσιμεντοκονιάματα.

 
Τιμές που πρέπει να δηλώνονται από τον παραγωγό

Ισχύουν όσα αναφέρονται στα γενικά κεφάλαια για τα επιχρίσματα.

 

5. Τεχνικές εφαρμογής

 Η πεταχτή στρώση επιβάλλεται για επιφάνειες εφαρμογής λείες ή μικρής απορροφητικότητας, και εφαρμόζεται με εκτοξευτήρα. Η στρώση αυτή κατασκευάζεται με όσο το δυνατόν χονδρύτερη άμμο, ώστε να γίνει τραχεία επιφάνεια για να μπορεί να προσφυθεί πάνω σ΄αυτή η επόμενη στρώση. Η στρώση αυτή είναι καλύτερα να μη σχηματίζει συνεχές στρώμα , αλλά να σκεπάζει τμήμα της επιφάνειας (πιτσιλιές).

 

Η τελική στρώση πρέπει να κατασκευαστεί όταν η βασική έχει αποκτήσει τέτοια αντοχή ώστε να μπορεί να φέρει την τελική. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η τελική στρώση να έχει μεγαλύτερη αντοχή από την βασική.

 

Το πάχος κάθε στρώσης εξαρτάται από τη διάμετρο των μεγαλυτέρων κόκκων της άμμου. Δεν ενδείκνυται να υπερβαίνει το πάχος της στρώσης το τριπλάσιο της διαμέτρου του max μεγέθους κόκκων. Το συνολικό πάχος των δύο στρώσεων πρέπει να είναι 2 cm κατά μέσον όρο.

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή και χωρίς σκόνη. Οι πολύ απορροφητικές επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να καταβρέχονται καλά με νερό, γιατί αλλιώς αφαιρείται το νερό από το νωπό κονίαμα. Επίσης δεν επιτρέπεται ποτέ να επιχριστεί παγωμένη επιφάνεια εφαρμογής. Όταν υπάρχει ή αναμένεται να σημειωθεί παγετός, δεν επιτρέπεται να γίνονται εργασίες εξωτερικών επιχρισμάτων, γιατί το κονίαμα διαρρηγνύεται από τον παγετό.

Επίσης το νωπό κονίαμα πρέπει να προστατεύεται από πολύ γρήγορη ξήρανση, γιατί θα ρηγματωθεί λόγω απώλειας της αναγκαίας για την σκλήρυνσή του ποσότητας νερού.

 

Δεν επιτρέπεται να επιχρίονται εξωτερικές επιφάνειες υπό συνθήκες δυνατής και κυρίως βροχής που πέφτει πλαγίως.

 

Για την επίτευξη ειδικής διακοσμητικής επιφάνειας παίζει ρόλο η κοκκομετρία της τελικής στρώσης του επιχρίσματος καθώς και η τεχνοτροπία εφαρμογής (απόπλυση, ξέση, λείανση, επεξεργασία με μυστρί, πεταχτό (σαγρέ), τριφτό, τραβηχτό, χωριάτικο κλπ).

 

6. Έλεγχος ποιότητας

Ισχύουν όσα αναφέρονται στα γενικά κεφάλαια για τα επιχρίσματα

 

7. Προβλήματα και μέθοδοι αντιμετώπισης

Ισχύουν όσα αναφέρονται στα γενικά κεφάλαια για τα επιχρίσματα

 

8. Σήμανση – Τυποποίηση – Εμπορικά Στοιχεία

Ισχύουν όσα αναφέρονται στα γενικά κεφάλαια για τα επιχρίσματα

 

9. Βιβλιογραφία

Ισχύουν όσα αναφέρονται στα  κεφάλαια ( 1 και 3.1 ) για τα  κονιάματα γενικώς και τα επιχρίσματα αντίστοιχα.