3.4.  ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΕΛΑΦΡΟΒΑΡΗ
 
 
1.           Ορισμοί – Γενική περιγραφή

2.           Κανονιστικές παραπομπές

3.           Πρώτες ύλες

4.           Ποιοτικά χαρακτηριστικά

4.1   Τιμές που πρέπει να δηλώνονται από τον παραγωγό

5.           Τεχνικές εφαρμογής

6.           Έλεγχος ποιότητας

7.           Προβλήματα και μεθοδολογία αντιμετώπισης

8.           Σήμανση – Τυποποίηση – Εμπορικά στοιχεία

9.           Βιβλιογραφία

 

 

1. Ορισμοί – Γενική περιγραφή

Ελαφροβαρές επίχρισμα είναι ένα σχεδιασμένο επίχρισμα με φαινόμενη πυκνότητα ξηρού  σκληρυμένου κονιάματος μικρότερη από 1300 Kg/m3. Μπορεί να είναι κονίαμα τριών στρώσεων ή μιας στρώσης, για εξωτερική ή εσωτερική χρήση.

 

2. Κανονιστικές παραπομπές

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του γενικού κεφαλαίου (3.1)  για τα επιχρίσματα

 

3. Πρώτες ύλες

Ισχύουν όσα αναφέρονται στα γενικά κεφάλαια για τα επιχρίσματα

Για την επίτευξη της απαιτούμενης φαινόμενης πυκνότητας είναι αναγκαία η χρήση ελαφροβαρούς αδρανούς κατάλληλα εγκεκριμένης καταλληλότητας. Ο παραγωγός πρέπει να δηλώνει το είδος των αδρανών, που περιέχονται στο κονίαμα (πχ διογκούμενος περλίτης, διογκούμενο πολυστυρένιο).

 

4. Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Το κονίαμα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 998-1, μπορεί να είναι τύπου CS I έως CSIII, W0 έως W2 και δεν πρέπει να είναι εύκολα αναφλέξιμο.

 

4.1 Τιμές που πρέπει να δηλώνονται από τον παραγωγό

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του γενικού κεφαλαίου (3.1)  για τα επιχρίσματα

 

5. Τεχνικές εφαρμογής

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του γενικού κεφαλαίου (3.1)  για τα επιχρίσματα

 

6. Έλεγχος ποιότητας

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του γενικού κεφαλαίου (3.1)  για τα επιχρίσματα

 

7. Προβλήματα και μεθοδολογία αντιμετώπισης

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του γενικού κεφαλαίου (3.1)  για τα επιχρίσματα

 

8. Σήμανση – Τυποποίηση – Εμπορικά στοιχεία

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του γενικού κεφαλαίου (3.1)  για τα επιχρίσματα

 

9. Βιβλιογραφία

Ισχύουν όσα αναφέρονται στα  κεφάλαια ( 1 και 3.1 ) για τα  κονιάματα γενικώς και τα επιχρίσματα αντίστοιχα.