3.6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ

 

 

1.           Ορισμοί – Γενική περιγραφή

2.           Κανονιστικές παραπομπές

3.           Πρώτες ύλες

4.           Ποιοτικά χαρακτηριστικά

5.           Τεχνικές εφαρμογής

6.           Έλεγχος ποιότητας

7.           Προβλήματα και μεθοδολογία αντιμετώπισης

8.           Σήμανση – Τυποποίηση – Εμπορικά στοιχεία

9.           Βιβλιογραφία

 

 

1. Ορισμοί – Γενική περιγραφή

Εσωτερικό επίχρισμα τριών στρώσεων καλείται το μίγμα ενός ή περισσοτέρων ανόργανων συνδετικών υλικών, αδρανών, νερού και μερικές φορές και ειδικών προσμίκτων και/ή προσθέτων που εφαρμόζεται σε εξωτερικούς τοίχους σε τρεις στρώσεις : α) στρώση πεταχτή με εκτοξευτήρα, β) βασική στρώση και γ) τελική στρώση ή φινίρισμα.

 

2. Κανονιστικές παραπομπές

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του γενικού κεφαλαίου (3.1)  για τα επιχρίσματα

 

3. Πρώτες ύλες

Ισχύουν όσα αναφέρονται στα γενικά κεφάλαια για τα επιχρίσματα

Η πεταχτή στρώση με εκτοξευτήρα μπορεί να είναι ασβεστοτσιμεντοκονίαμα ή τσιμεντοκονίαμα, ενώ η βασική και τελική στρώση μπορεί να είναι ασβεστοκονίαμα ασβεστοτσιμεντοκονίαμα ή τσιμεντοκονίαμα.

Το max μέγεθος κόκκου της άμμου για την πεταχτή στρώση είναι έως 4 mm, για την βασική κυμαίνεται από 2 έως 4 mm και για την τελική κυμαίνεται από 0,5 έως 4 mm ανάλογα με την επιθυμητή μορφή της επιφάνειας.

 

4. Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Το κονίαμα της πεταχτής στρώσης πρέπει να  είναι τύπου CS IV, της βασικής στρώσης τύπου CS IΙ και της τελικής στρώσης CS I. Δεν προδιαγράφονται απαιτήσεις για την απορρόφηση νερού τριχοειδών, την θερμική αγωγιμότητα και την αναφλεξιμότητα .

 

Τιμές που πρέπει να δηλώνονται από τον παραγωγό

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του γενικού κεφαλαίου (3.1)  για τα επιχρίσματα

 

5. Τεχνικές εφαρμογής

 Τα εσωτερικά επιχρίσματα πρέπει να έχουν απολύτως επίπεδες επιφάνειες. Το πάχος τους πρέπει να είναι 15mm κατά μέσον όρο.

Τα εσωτερικά επιχρίσματα πρέπει να είναι επαρκώς απορροφητικά, ώστε να μπορούν να παραλαμβάνουν και να αποδίδουν τη φυσική υγρασία που υπάρχει σε κατοικημένους χώρους.

 

Η πεταχτή στρώση επιβάλλεται για επιφάνειες εφαρμογής λείες ή μικρής απορροφητικότητας, και εφαρμόζεται με εκτοξευτήρα. Η στρώση αυτή κατασκευάζεται με όσο το δυνατόν χονδρύτερη άμμο, ώστε να γίνει τραχεία επιφάνεια για να μπορεί να προσφυθεί πάνω σ΄αυτή η επόμενη στρώση. Η στρώση αυτή είναι καλύτερα να μη σχηματίζει συνεχές στρώμα , αλλά να σκεπάζει τμήμα της επιφάνειας (πιτσιλιές).

 

Η τελική στρώση πρέπει να κατασκευαστεί όταν η βασική έχει αποκτήσει τέτοια αντοχή ώστε να μπορεί να φέρει την τελική. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η τελική στρώση να έχει μεγαλύτερη αντοχή από την βασική.

 

Η επιφάνεια εφαρμογής πρέπει να είναι καθαρή και χωρίς σκόνη. Οι πολύ απορροφητικές επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να καταβρέχονται καλά με νερό, γιατί αλλιώς αφαιρείται το νερό από το νωπό κονίαμα. Επίσης δεν επιτρέπεται ποτέ να επιχριστεί παγωμένη επιφάνεια εφαρμογής.

Επίσης το νωπό κονίαμα πρέπει να προστατεύεται από πολύ γρήγορη ξήρανση, γιατί θα ρηγματωθεί λόγω απώλειας της αναγκαίας για την σκλήρυνσή του ποσότητας νερού.

Πριν την τοποθέτηση επικαλύψεων (όπως βαριές ταπετσαρίες, στεγανοί χρωματισμοί κλπ), πρέπει να εξετάζεται η καταλληλότητα του επιχρίσματος, ενώ το πάχος του πρέπει να είναι 15mm κατά μέσον όρο.

 

6. Έλεγχος ποιότητας

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του γενικού κεφαλαίου (3.1)  για τα επιχρίσματα

 

7. Προβλήματα και μεθοδολογία αντιμετώπισης

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του γενικού κεφαλαίου (3.1)  για τα επιχρίσματα

 

8. Σήμανση – Τυποποίηση – Εμπορικά στοιχεία

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του γενικού κεφαλαίου (3.1)  για τα επιχρίσματα

 

9. Βιβλιογραφία

Ισχύουν όσα αναφέρονται στα  κεφάλαια ( 1 και 3.1 ) για τα  κονιάματα γενικώς και τα επιχρίσματα αντίστοιχα.