3.7.  ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΓΥΨΟΥ

 
 
1.           Ορισμοί – Γενική περιγραφή

2.           Κανονιστικές παραπομπές

3.           Πρώτες ύλες

4.           Ποιοτικά χαρακτηριστικά

4.1   Τιμές που πρέπει να δηλώνονται από τον παραγωγό

5.           Τεχνικές εφαρμογής

6.           Έλεγχος ποιότητας

7.           Προβλήματα και μεθοδολογία αντιμετώπισης

8.           Σήμανση – Τυποποίηση – Εμπορικά στοιχεία

9.           Βιβλιογραφία

 

 

1. Ορισμοί – Γενική περιγραφή

Τα εσωτερικά επιχρίσματα με βάση κονιάματα γύψου περιέχουν σαν συνδετική ύλη γύψο και είναι κατάλληλα για όλους τους εσωτερικούς χώρους που δεν υφίστανται συνεχή επίδραση της υγρασίας. Τα επιχρίσματα αυτά είναι κατάλληλα για την κατασκευή ιδιαίτερα λείων επιφανειών, διότι είναι δυνατόν (αν απαιτηθεί) να μην περιέχουν κανένα αδρανές πρόσμιγμα.. Αν χρησιμοποιηθεί πολτός γύψου (κοινή γύψος ή γύψος επιχρισμάτων χωρίς την προσθήκη άμμου και νερό), η τελική επιφάνεια είναι λεία..

Τα επιχρίσματα μιας στρώσης γύψου είναι δύο ειδών:

Α) γυψοκονιάματα

Β) γυψασβεστοκονιάματα

 

2. Κανονιστικές παραπομπές

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του γενικού κεφαλαίου (3.1)  για τα επιχρίσματα

 

3. Πρώτες ύλες

Η γύψος δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την υδραυλική άσβεστο, το τσιμέντο ή το τσιμέντο τοιχοποιίας, διότι υπάρχει η πιθανότητα καταστροφικών αντιδράσεων. Η γύψος πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό μόνο με αερική άσβεστο.

Τα γυψοκονιάματα μπορούν να παρασκευαστούν από κοινή γύψο και γύψο επιχρισμάτων. Η προστιθέμενη ποσότητα άμμου στο κονίαμα εξαρτάται από την απόδοση της γύψου που θα χρησιμοποιηθεί. Η γύψος πρέπει πάντα να προστίθεται στο νερό. Η ποσότητα της γύψου πρέπει να είναι λίγο μικρότερη, γιατί η προσθήκη άμμου απαιτεί περισσότερο νερό. Η απαιτούμενη ποσότητα νερού για την κοινή γύψο και την γύψο κονιαμάτων εξαρτάται από τον λόγο βαρών νερού/γύψο και κυμαίνεται από 0,65 έως 0,80. Η ποσότητα νερού προσδιορίζεται για κάθε περίπτωση χωριστά με βάση τη δεδομένη επιφάνεια εφαρμογής. Μια πολύ απορροφητική επιφάνεια εφαρμογής απαιτεί πιο υδαρές κονίαμα από μια κανονική ή από μια  επιφάνεια με πολύ ασθενή απορροφητικότητα.

Αν η γύψος δεν περιέχει αδρανή από το εργοστάσιο, πρέπει να αναμιγνύεται πάντα με αδρανή. Για σκληρά επιχρίσματα απαιτείται αναλογία γύψου-άμμου 1:1 κατ΄ όγκο.

Τα γυψασβεστοκονιάματα περιέχουν κοινή γύψο ή γύψο κονιαμάτων και σκόνη υδρασβέστου σε ίση περίπου αναλογία καθώς και άμμο. Η γύψος για το γυψασβεστοκονίαμα πρέπει να αναμιγνύεται με το νερό λίγο πριν από την κατεργασία και μετά να προστίθεται ως πολτός στο ασβεστοκονίαμα.

 

4. Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Το γυψοκονίαμα  και το γυψασβεστοκονίαμα πρέπει να  είναι τύπου CS I ή CS IΙ.

 

4.1 Τιμές που πρέπει να δηλώνονται από τον παραγωγό

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του γενικού κεφαλαίου (3.1)  για τα επιχρίσματα

 

5. Τεχνικές εφαρμογής

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του γενικού κεφαλαίου (3.1)  για τα επιχρίσματα

Εξωτερικές επιφάνειες που δεν εκτίθενται άμεσα στις καιρικές συνθήκες, όπως κάτω από καμάρες, μπαλκόνια, προστεγάσματα, μπορούν να επιχρισθούν με γυψοκονιάματα.

Για την σκλήρυνση των επιχρισμάτων που περιέχουν γύψο, η ξήρανση έχει καθοριστικό ρόλο. Ξήρανση ονομάζεται η απόδοση του αναμιγμένου νερού που δεν ενώνεται χημικά με το γύψο. Η ξήρανση των επιχρισμάτων απαιτεί χρόνο από μερικές ημέρες έως λίγες εβδομάδες, ανάλογα από με τις καιρικές συνθήκες, το πάχος του επιχρίσματος, την υγρασία και το πορώδες της επιφάνειας εφαρμογής κλπ.

 

6. Έλεγχος ποιότητας

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του γενικού κεφαλαίου (3.1)  για τα επιχρίσματα

 

7. Προβλήματα και μεθοδολογία αντιμετώπισης

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του γενικού κεφαλαίου (3.1)  για τα επιχρίσματα

 

8. Σήμανση – Τυποποίηση – Εμπορικά στοιχεία

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του γενικού κεφαλαίου (3.1)  για τα επιχρίσματα

 

9. Βιβλιογραφία

Ισχύουν όσα αναφέρονται στα  κεφάλαια ( 1 και 3.1 ) για τα  κονιάματα γενικώς και τα επιχρίσματα αντίστοιχα.