3.8. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
 
1.           Ορισμοί – Γενική περιγραφή

2.           Κανονιστικές παραπομπές

3.           Πρώτες ύλες

4.           Ποιοτικά χαρακτηριστικά

5.           Τεχνικές εφαρμογής

6.           Έλεγχος ποιότητας

7.           Προβλήματα και μεθοδολογία αντιμετώπισης

8.           Σήμανση – Τυποποίηση – Εμπορικά στοιχεία

9.           Βιβλιογραφία

 
 
1. Ορισμοί – Γενική περιγραφή

Θερμομονωτικό επίχρισμα είναι ένα σχεδιασμένο επίχρισμα με ειδικές μονωτικές ιδιότητες. Είναι κονίαμα  μιας στρώσης, για εξωτερική ή εσωτερική χρήση.

Τα θερμομονωτικά κονιάματα κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες :

·       T1, όσα έχουν συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ≤0,1 W/(m.K)

·       T2, όσα έχουν συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ≤0,1 W/(m.K)

 

2. Κανονιστικές παραπομπές

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του γενικού κεφαλαίου (3.1) για τα επιχρίσματα

 

3. Πρώτες ύλες

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του γενικού κεφαλαίου (3.1) για τα επιχρίσματα

 

4.  Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Το κονίαμα T1 είναι τύπου CS I ή CS IΙ, ενώ το Τ2 είναι τύπου CS I. Τα θερμομονωτικά επιχρίσματα Τ1 και Τ2, όταν προορίζονται για εξωτερική χρήση μόνο, πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις κονιάματος τύπου W1, δηλαδή η απορρόφηση νερού τριχοειδών πρέπει να είναι : w≤ 2,0 Kg (m2h0,5). Επίσης τα θερμομονωτικά επιχρίσματα πρέπει να έχουν συντελεστή διαπερατότητας υδρατμών < 12, και να είναι όχι εύκολα αναφλέξιμα (τα τα τύπου Τ1) ή/και μη αναφλέξιμα  (τα τύπου Τ2).

 

Τιμές που πρέπει να δηλώνονται από τον παραγωγό

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του γενικού κεφαλαίου (3.1) για τα επιχρίσματα

 

5. Τεχνικές εφαρμογής

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του γενικού κεφαλαίου (3.1) για τα επιχρίσματα

 

6. Έλεγχος ποιότητας

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του γενικού κεφαλαίου (3.1) για τα επιχρίσματα

 

7. Προβλήματα και μεθοδολογία αντιμετώπισης

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του γενικού κεφαλαίου (3.1) για τα επιχρίσματα

 

8. Σήμανση – Τυποποίηση – Εμπορικά στοιχεία

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του γενικού κεφαλαίου (3.1) για τα επιχρίσματα

 

9. Βιβλιογραφία

Ισχύουν όσα αναφέρονται στα  κεφάλαια (1 και 3.1) για τα  κονιάματα γενικώς και τα επιχρίσματα αντίστοιχα.