3.9. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

 

1.           Ορισμοί – Γενική περιγραφή

2.           Κανονιστικές παραπομπές

3.           Πρώτες ύλες

4.           Ποιοτικά χαρακτηριστικά

4.1   Τιμές που πρέπει να δηλώνονται από τον παραγωγό

5.           Τεχνικές εφαρμογής

6.           Έλεγχος ποιότητας

7.           Προβλήματα και μεθοδολογία αντιμετώπισης

8.           Σήμανση – Τυποποίηση – Εμπορικά στοιχεία

9.           Βιβλιογραφία

 

 
1. Ορισμοί – Γενική περιγραφή

Επίχρισμα ανακαίνισης είναι ένα σχεδιασμένο επίχρισμα που χρησιμοποιείται σε υγρούς τοίχους που περιέχουν νερό με διαλυτά άλατα.

 

2. Κανονιστικές παραπομπές

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του γενικού κεφαλαίου (3.1)  για τα επιχρίσματα

 

3. Πρώτες ύλες

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του γενικού κεφαλαίου (3.1)  για τα επιχρίσματα

 

4. Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Το κονίαμα είναι τύπου CS ΙΙ. Ειδικά για τα επιχρίσματα ανακαίνισης προσδιορίζεται η συνολική απορρόφηση του νερού των τριχοειδών ύστερα από 24h καθώς και η αντοχή του στο νερό της βροχής, με τον προσδιορισμό του βάθους διείσδυσης του νερού. Οι απαιτήσεις είναι οι εξής:

·       Απορρόφηση νερού τριχοειδών ύστερα από 24 h: >0,3 Kg/m2

·       Διείσδυση νερού : < 5 mm

Επίσης τα επιχρίσματα ανακαίνισης πρέπει να έχουν συντελεστή διαπερατότητας υδρατμών < 12.

 

4.1 Τιμές που πρέπει να δηλώνονται από τον παραγωγό

Ισχύουν όσα αναφέρονται στα γενικά κεφάλαια για τα επιχρίσματα

 

5. Τεχνικές εφαρμογής

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του γενικού κεφαλαίου (3.1)  για τα επιχρίσματα

 

6. Έλεγχος ποιότητας

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του γενικού κεφαλαίου (3.1)  για τα επιχρίσματα

 

7. Προβλήματα και μεθοδολογία αντιμετώπισης

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του γενικού κεφαλαίου (3.1)    για τα επιχρίσματα

 

8. Σήμανση – Τυποποίηση – Εμπορικά στοιχεία

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του γενικού κεφαλαίου (3.1)   για τα επιχρίσματα

 

9. Βιβλιογραφία

Ισχύουν όσα αναφέρονται στα  κεφάλαια (1 και 3.1) για τα  κονιάματα γενικώς και τα επιχρίσματα αντίστοιχα.