4.2. ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΠΗΞΗΣ - ΑΠΛΕΣ ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

 

 

1.           Ορισμοί

2.           Κανονιστικές παραπομπές

3.          Πρώτες ύλες – διαδικασίες παραγωγής

4.           Ποιοτικά χαρακτηριστικά

5.           Τεχνικές εφαρμογής

6.           Έλεγχος ποιότητας

7.           Προβλήματα – μεθοδολογία αντιμετώπισης

8.           Σήμανση – Τυποποίηση – Εμπορικά στοιχεία

 

 

 

1.        Ορισμοί

Είναι η πιο συνηθισμένη κατηγορία κόλλας. Χρησιμοποιείται για όλους τους τύπους των κεραμικών πλακιδίων εκτός από τα μη απορροφητικά – υαλωμένα πλακίδια καθώς επίσης και για τους περισσότερους τύπους υποστρώματος.

 

2.          Κανονιστικές παραπομπές

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου 4.1

 

3.          Πρώτες ύλες – διαδικασίες παραγωγής

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου 4.1

 

4.          Ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Παρουσιάζονται στον πίνακα IV.2

 

Πίνακας IV.2 : Βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων κόλλας πλακιδίων κανονικής πήξης

Χαρακτηριστικά

Απαιτήσεις

Μέθοδος Ελέγχου

Αρχική Εφελκυστική Δύναμη Αποκόλλησης

³ 0,5 Ν/mm2

ΕΛΟΤ ΕΝ 1348 παρ.8.2

Εφελκυστική Δύναμη Αποκόλλησης μετά από συντήρηση στο νερό

³ 0,5 Ν/mm2

ΕΛΟΤ ΕΝ 1348 παρ.8.3

Εφελκυστική Δύναμη Αποκόλλησης μετά από γήρανση σε υψηλή θερμοκρασία

³ 0,5 Ν/mm2

ΕΛΟΤ ΕΝ 1348 παρ.8.4

Εφελκυστική Δύναμη Αποκόλλησης μετά από κύκλους ψύξης-απόψυξης

³ 0,5 Ν/mm2

ΕΛΟΤ ΕΝ 1348  παρ.8.5

Ανοιχτός χρόνος : Εφελκυστική Δύναμη Αποκόλλησης μετά από όχι λιγότερο από 20 λεπτά

³ 0,5 Ν/mm2

ΕΛΟΤ ΕΝ 1346

 

5.  Τεχνικές εφαρμογής

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου 4.1

 

6.     Έλεγχος ποιότητας

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου 4.1

 

7.     Προβλήματα – μεθοδολογία αντιμετώπισης

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου 4.1

 

8.     Σήμανση – Τυποποίηση – Εμπορικά στοιχεία

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου 4.1