4.3.  ΚΟΛΛΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΗΞΗΣ

 

 

1.           Ορισμοί

2.           Κανονιστικές παραπομπές

3.           Πρώτες ύλες – Διαδικασίες παραγωγής

4.           Ποιοτικά χαρακτηριστικά

4.1   Τιμές που πρέπει να δηλώνονται από τον παραγωγό

5.           Τεχνικές εφαρμογής

6.           Έλεγχος ποιότητας

7.           Προβλήματα – Μεθοδολογία αντιμετώπισης

8.           Σήμανση – Τυποποίηση – Εμπορικά στοιχεία

 

 

 

1.    Ορισμοί

Οι κόλλες πλακιδίων ταχείας πήξης χαρακτηρίζονται από ταχεία πήξη και σκλήρυνση που έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα την γρήγορη ανάπτυξη της δύναμης συγκόλλησης. Αυτού του τύπου οι κόλλες χρησιμοποιούνται σε ειδικές εφαρμογές όπου απαιτείται ταχεία αποπεράτωση του έργου.

 

2.    Κανονιστικές παραπομπές

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου 4.1.

 

3.    Πρώτες ύλες – Διαδικασίες παραγωγής

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου 4.1.

 

4.     Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Εκτός των βασικών χαρακτηριστικών της παραγράφου 4 του κεφαλαίου 4.1, θα πρέπει επίσης να ισχύουν και τα παρακάτω (πίνακας IV.3.).

 

Πίνακας IV.3 : Βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων κόλλας πλακιδίων ταχείας πήξης

Χαρακτηριστικά

Απαιτήσεις

Μέθοδος Ελέγχου

Όψιμη  Εφελκυστική Δύναμη Αποκόλλησης μετά από όχι περισσότερο από 24 ώρες

³ 0,5 Ν/mm2

ΕΛΟΤ ΕΝ 1348 παρ.8.2

Ανοιχτός χρόνος : Εφελκυστική Δύναμη Αποκόλλησης  μετά από όχι λιγότερο από 10 λεπτά

³ 0,5 Ν/mm2

ΕΛΟΤ ΕΝ 1346

Όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά όπως 4.1.4

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1348

  

4.1.  Τιμές που πρέπει να δηλώνονται από τον παραγωγό

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου 4.1.

  

5.   Τεχνικές εφαρμογής

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου 4.1.

 

6. Έλεγχος ποιότητας

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου 4.1.

 

7. Προβλήματα – Μεθοδολογία αντιμετώπισης

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου 4.1.

 

8. Σήμανση – Τυποποίηση – Εμπορικά στοιχεία

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου 4.1.