4.4. ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΛΙΣΘΗΣΗ

 

 

1.             Ορισμοί

2.             Κανονιστικές παραπομπές

3.             Πρώτες ύλες – Διαδικασίες παραγωγής

4.             Ποιοτικά χαρακτηριστικά

4.1 Τιμές που πρέπει να δηλώνονται από τον παραγωγό

5.             Τεχνικές εφαρμογής

6.             Έλεγχος ποιότητας

7.             Προβλήματα – Μεθοδολογία αντιμετώπισης

8.             Σήμανση - Τυποποίηση

 

 

 

1. Ορισμοί

Η ιδιότητα της μειωμένης ολίσθησης των πλακιδίων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη μόνο κατά την τοποθέτηση των πλακιδίων σε κάθετες επιφάνειες. Έτσι επιτυγχάνεται σωστή τοποθέτηση των πλακιδίων που φαίνεται από το ισόπαχο του αρμού.

 

2. Κανονιστικές παραπομπές

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου 4.1.

 

3. Πρώτες ύλες – Διαδικασίες παραγωγής

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου 4.1.

 

4. Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Εκτός των βασικών χαρακτηριστικών της παραγράφου 4 του κεφαλαίου 4.1

θα πρέπει επίσης να ισχύουν και τα παρακάτω (πίνακας IV.4).

 

Πίνακας IV.4. : Βασικό χαρακτηριστικό των προϊόντων κόλλας πλακιδίων με χαρακτηριστικό τη μειωμένη ολίσθηση

                            Χαρακτηριστικά

Απαιτήσεις

Μέθοδος Ελέγχου

                         Ολίσθηση

0,5 mm

        ΕΛΟΤ ΕΝ 1308

 

4.1.  Τιμές που πρέπει να δηλώνονται από τον παραγωγό

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου 4.1.

 

5. Τεχνικές εφαρμογής

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου 4.1.

 

6. Έλεγχος ποιότητας

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου 4.1.

 

7. Προβλήματα – Μεθοδολογία αντιμετώπισης

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου 4.1.

 

8.  Σήμανση - Τυποποίηση

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου 4.1.