4.5. ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

 

1.           Ορισμοί

2.           Κανονιστικές παραπομπές

3.           Πρώτες ύλες – Διαδικασίες παραγωγής

4.           Ποιοτικά χαρακτηριστικά

4.1   Τιμές που πρέπει να δηλώνονται από τον παραγωγό

5.           Τεχνικές εφαρμογής

6.           Έλεγχος ποιότητας

7.           Προβλήματα – Μεθοδολογία αντιμετώπισης

8.           Σήμανση - Τυποποίηση

 

1.    Ορισμοί

Η κατηγορία αυτή κόλλας πλακιδίων περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα που έχουν ειδικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες. Είναι κυρίως κόλλες πλακιδίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε σε προβληματικά υποστρώματα είτε σε προβληματικά πλακίδια (μη απορροφητικά-υαλωμένα πλακίδια, πλακίδια μεγάλων διαστάσεων, κλπ)

 

2.     Κανονιστικές παραπομπές

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου 4.1

 

3.     Πρώτες ύλες – Διαδικασίες παραγωγής

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου 4.1

 

4.     Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Εκτός των βασικών χαρακτηριστικών της παραγράφου 4 του κεφαλαίου 4.1 θα πρέπει επίσης να ισχύουν και τα παρακάτω (πίνακας IV.A.5.)

 

Πίνακας IV.5 : Πρόσθετα χαρακτηριστικά των προϊόντων κόλλας πλακιδίων

Χαρακτηριστικά

Απαιτήσεις

Μέθοδος Ελέγχου

Υψηλή Αρχική Εφελκυστική Δύναμη Αποκόλλησης

³ 1 Ν/mm2

ΕΛΟΤ ΕΝ 1348 παρ.8.2               

Υψηλή Εφελκυστική Δύναμη Αποκόλλησης μετά από συντήρηση στο νερό

³ 1 Ν/mm2

ΕΛΟΤ ΕΝ 1348 παρ.8.3

Υψηλή Εφελκυστική Δύναμη Αποκόλλησης μετά από γήρανση σε υψηλή θερμοκρασία

 ³ 1 Ν/mm2

ΕΛΟΤ ΕΝ 1348 παρ.8.4

Υψηλή Εφελκυστική Δύναμη Αποκόλλησης μετά από κύκλους ψύξης-απόψυξης

³ 1 Ν/mm2

ΕΛΟΤ ΕΝ 1348   παρ.8.5

 

Ως πρόσθετο χαρακτηριστικό της κόλλας πλακιδίων είναι η λευκότητά της και η εγγύηση προστασίας των φυσικών λίθων και μαρμάρων από χρωματικές αλλοιώσεις.

                                                                                                                       

4.1 Τιμές που πρέπει να δηλώνονται από τον παραγωγό

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου 4.1

 

5. Τεχνικές εφαρμογής

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου 4.1

 

6. Έλεγχος ποιότητας

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου 4.1

 

7. Προβλήματα – Μεθοδολογία αντιμετώπισης

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου 4.1

 

8. Σήμανση - Τυποποίηση

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου 4.1