4.6. ΚΟΛΛΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΧΡΟΝΟ

 

 

1.           Ορισμοί

2.           Κανονιστικές παραπομπές

3.           Πρώτες ύλες – Διαδικασίες παραγωγής

4.           Ποιοτικά χαρακτηριστικά

4.1   Τιμές που πρέπει να δηλώνονται από τον παραγωγό

5.           Τεχνικές εφαρμογής

6.           Έλεγχος ποιότητας

7.           Προβλήματα – Μεθοδολογία αντιμετώπισης

8.           Σήμανση - Τυποποίηση

 

 

1. Ορισμοί

Είναι κόλλες που παραμένουν εργάσιμες για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τις συνήθεις κόλλες.

 

2. Κανονιστικές παραπομπές

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου 4.1

 

3. Πρώτες ύλες – Διαδικασίες παραγωγής

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου 4.1

 

4.  Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Εκτός των βασικών χαρακτηριστικών της παραγράφου του κεφαλαίου 4.1, θα πρέπει επίσης να ισχύουν και τα παρακάτω (Πίνακας IV.6).

 

Πίνακας IV. 6. : Βασικό χαρακτηριστικό των προϊόντων κόλλας πλακιδίων με χαρακτηριστικό τον παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο                                     

                           Χαρακτηριστικά

Απαιτήσεις

Μέθοδος Ελέγχου

Παρατεταμένος Ανοιχτός χρόνος : Εφελκυστική Δύναμη Αποκόλλησης μετά από όχι λιγότερο από 30 λεπτά

³ 0,5 Ν/mm2

ΕΛΟΤ ΕΝ 1346

 

4.1 Τιμές που πρέπει να δηλώνονται από τον παραγωγό

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου 4.1

 

5. Τεχνικές εφαρμογής

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου 4.1

 

6. Έλεγχος ποιότητας

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου 4.1

 

7. Προβλήματα – Μεθοδολογία αντιμετώπισης

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου 4.1

 

8.  Σήμανση - Τυποποίηση

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου 4.1