5.2. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ  - ΤΣΙΜΕΝΤΟΥΧΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

 

 

 

1.           Ορισμός

2.           Κανονιστικές Παραπομπές

3.           Πρώτες ύλες

4.           Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

5.           Τεχνικές εφαρμογής

6.           Έλεγχος Ποιότητας

 

 

 

1. Ορισμός

Τα τσιμεντούχα κονιάματα δαπέδων είναι δομικά στοιχεία που τοποθετούνται πάνω σε μία δομική υπόβαση (που συνήθως είναι σκυρόδεμα) ή πάνω σε ένα διαχωριστικό ή μονωτικό στρώμα.   Χρησιμοποιούνται είτε ως τελικής στρώσης είτε ως ενδιάμεσα (πλήρωσης ή εξομάλυνσης) Από άποψη σύνθεσης τα τσιμεντούχα κονιάματα αποτελούνται από άμμο, νερό και τα κατάλληλα πρόσθετα και πρόσμικτα. Είναι δε δυνατόν να προστεθούν σκληρά αδρανή.

 

2. Κανονιστικές Παραπομπές

  1. DIN 1045 Structural use of concrete, design and construction

  2. EΛΟΤ ΕN 197-1:2000 Τσιμέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για κοινά τσιμέντα

  3.  ΕΛΟΤ EN 196 -1:2000 Μέθοδοι δοκιμών τσιμέντου- Μέρος 1: Προσδιορισμός αντοχών

  4. DIN 4226-1 Aggregates for concrete, aggregates of dense structure (heavy aggregates), terminology, designation and requirements

  5. DIN 4226-1 Aggregates for concrete, aggregates of porous structure (lightweight aggregates), terminology, designation and requirements

  6. DIN 1100 Hard aggregate for cement-bound hard aggregate screed

  7. DIN 18555-3 Testing of mortar with mineral binder, hardened mortar, determination of flexural strength, compressive strength and density

  8. ΕΛΟΤ EN 206 -1:2001  Σκυρόδεμα -Μέρος 1: Προδιαγραφή, απόδοση, παραγωγή και συμμόρφωση

 

 

3. Πρώτες ύλες

Ως  κονία χρησιμοποιείται τσιμέντο που πρέπει να συμφωνεί με το ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1, για όλους τους τύπους των τσιμεντούχων κονιαμάτων.

Τα αδρανή που χρησιμοποιούνται στα κονιάματα δαπέδων πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 4226 Part 1 2. Τα αδρανή για εξωτερικά κονιάματα δαπέδων πρέπει να έχουν μεγαλύτερη αντίσταση στον παγετό, όπως περιγράφεται στο DIN 4226.

Το νερό ανάμειξης πρέπει να είναι ελεύθερο από συστατικά που μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη των ιδιοτήτων των κονιαμάτων. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η κατάλληλότητα του για κατασκευή κονιάματος δαπέδου, θα πρέπει να ελέγχεται με σχετική ανάλυση.

Τα πρόσμικτα και πρόσθετα επίσης δεν θα πρέπει να έχουν αρνητική επίπτωση στις ιδιότητες των κονιαμάτων των αντίστοιχων τύπων δαπέδων όπου θα προστεθούν.

 

4. Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Κάθε στρώση κονιάματος δαπέδου πρέπει να είναι κατά το δυνατό περισσότερο ενιαία κυρίως όσον αφορά το πάχος της, την φαινόμενη πυκνότητά της και τις μηχανικές της ιδιότητες. Η επιφάνεια τους πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ανοχές επιπεδότητας που προδιαγράφονται στο DIN 18202 και πρέπει να έχει τις κατάλληλες αντοχές ανά προτεινόμενη εφαρμογή. Ελαφρές αποκλίσεις στο χρώμα και στην δομή της επιφάνειας, χαρακτηριστικές του υλικού και της μεθόδου εφαρμογής, είναι αποδεκτές.

Τα τσιμεντούχα κονιάματα (ΖΕ) κατατάσσονται ως προς την αντοχή τους στις παρακάτω κατηγορίες  (Πίνακας V.4) :

 

Πίνακας V.4 : Κατάταξη αντοχών τσιμεντούχων κονιαμάτων

Τάξη αντοχής

Δοκιμή ποιότητας σε δοκίμια 28 ημερών

Δοκιμή καταλληλότητας

 

Θλιπτική Αντοχή (N/mm2)

Αντοχή στην κάμψη (N/mm2)

Θλιπτική Αντοχή (N/mm2)

 

Μικρότερη τιμή

Μέση τιμή για κάθε σειρά

Μέση τιμή για κάθε σειρά

 

ΖΕ12

12

³15

³3

18

ΖΕ20

20

³25

³4

30

ΖΕ30

30

³35

³5

40

ΖΕ40

40

³45

³6

50

ΖΕ50

50

³55

³7

60

ΖΕ55*

55

³70

³11

80

ΖΕ65*

65

³75

³9

80

ΖΕ65KS*

65

³75

³9

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Aναφέρονται σε Μ, Α και KS που είναι ομάδες με σκληρά αδρανή  όπως προδιαγράφονται στο DIN 1100.

 

Η αντοχή στην τριβή των τσιμεντούχων κονιαμάτων είναι συνάρτηση της χρήσης για την οποία προορίζονται. Εφόσον ελεγχθούν σύμφωνα με το DIN 52018 θα πρέπει να συμφωνούν με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά  

( Πίνακας V.5 ):

 

Πίνακας V.5 : Χαρακτηριστικές τιμές αντοχών σε τριβή τσιμεντούχων κονιαμάτων

Δοκιμή ποιότητας

Δοκιμή καταλληλότητας

Ονομαστική τιμή

Μικρότερη τιμή

Μέση τιμή για κάθε σειρά

 

22

25

£22

20

15

17

£15

13

12

13

£12

11

9

10

£9

8

6(1)

7

£6

-(4)

3(2)

4

£3

-(4)

1,5(3)

2

£1,5

-(4)

(1) Για ΖΕ 65Α

(2) Για ΖΕ 55Μ

(3) Για ΖΕ 65ΚS

(4) ορίζεται από τον κατασκευαστή

 

Τα τσιμεντούχα κονιάματα είναι κατάλληλα για  τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους. Όσα από αυτά ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με αντιψυκτικά άλατα κατασκευάζονται σύμφωνα με το DIN 1045.

 

5. Τεχνικές εφαρμογής

Κατά την προετοιμασία τσιμεντούχου κονιάματος o λόγος τσιμέντου / άμμο θα πρέπει να είναι ο ελάχιστος.

Για πάχος κονιάματος έως 40 mm το μέγιστο μέγεθος σωματιδίων του αδρανούς είναι 8 mm, ενώ για πάχος κονιάματος μεγαλύτερο από 40 mm, το μέγεθος των σωματιδίων δε θα πρέπει να ξεπερνάει τα 16 mm. Το αδρανές θα πρέπει να είναι στη ζώνη 3 των καμπυλών που χαρακτηρίζουν την ποιότητα των αδρανών όπως περιγράφονται στο DIN 1045. Το μίγμα του τσιμεντούχου κονιάματος πρέπει το δυνατόν ταχύτερα, μετά την παρασκευή του, να τοποθετηθεί στο σημείο εφαρμογής του. Όταν απαιτείται η επιφάνεια τρίβεται και λειαίνεται. Η λεπτομερής άλεση, το βρέξιμο της επιφανείας καθώς και η εφαρμογή λεπτής κονίας στην επιφάνεια των τσιμεντούχων κονιαμάτων δεν επιτρέπεται.

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την τοποθέτηση τσιμεντούχων κονιαμάτων αλλά και για, τουλάχιστον, τις επόμενες τρεις ημέρες, δε θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από 5 °C. Για τις τρεις πρώτες ημέρες (και σε περίπτωση χαμηλών θερμοκρασιών ή τσιμέντα με αργό ρυθμό ανάπτυξης αντοχών, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα), δε θα πρέπει να στεγνώσει το κονίαμα. Για διάστημα τουλάχιστον μιας εβδομάδας στην συνέχεια, το δάπεδο θα πρέπει να προστατεύεται από θερμικές επιδράσεις και μηχανικές καταπονήσεις προκειμένου να μειωθεί η τάση συρρίκνωσης που πιθανόν να παρουσιάζει. Τα τσιμεντούχα κονιάματα δαπέδων πρέπει να μπορούν να ξηραίνονται φυσικά και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να είναι μονίμως εκτεθειμένα σε υγρό περιβάλλον.

Το δάπεδο δε θα πρέπει να πατηθεί για τις τρεις πρώτες ημέρες μετά την τοποθέτησή του κονιάματος, ούτε να δεχθεί μεγαλύτερα φορτία  κατά τη διάρκεια των πρώτων επτά ημερών.

 

6. Έλεγχος Ποιότητας

Αυτός αναφέρεται στις πρώτες ύλες και στο κονίαμα του δαπέδου. Ισχύουν τα αναφερθέντα στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου 5.1