5.1. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ - ΓΕΝΙΚΑ

 

 

 

1.           Ορισμοί

2.           Κανονιστικές Παραπομπές

3.           Πρώτες ύλες

4.           Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

5.           Τεχνικές εφαρμογής

6.           Έλεγχος Ποιότητας

 

 

1.  Ορισμοί

Τα κονιάματα δαπέδων είναι δομικά στοιχεία που τοποθετούνται πάνω σε μία δομική υπόβαση (που συνήθως είναι σκυρόδεμα) ή πάνω σε ένα διαχωριστικό ή μονωτικό στρώμα.. Χρησιμοποιούνται είτε ως ενδιάμεσα (πλήρωσης (1.1.) ή εξομάλυνσης (1.2.)) προκειμένου να δεχθούν μία  στρώση άλλου υλικού που θα είναι και το τελικό δάπεδο είτε ως τελικής στρώσης (1.3.).

 

1.1. Τα κονιάματα πλήρωσης εφαρμόζονται απ’ ευθείας επάνω στην οικοδομική πλάκα και διακρίνονται σε:

1.1.1 Τσιμεντοκονιάματα: αποτελούνται από τσιμέντο, αδρανή, νερό και όπου κρίνεται κατάλληλο, πρόσθετα.

1.1.2.     Ελαφροβαρή

 

1.2. Τα κονιάματα εξομάλυνσης εφαρμόζονται πάνω στην πλάκα, πριν το κονίαμα τελικής στρώσης με σκοπό να εξομαλύνουν την επιφάνειά της. Διακρίνονται σε:

1.2.1. Τσιμεντοκονιάματα: όμοια με 1.1.1.

1.2.2. Ανυδριτικά: αποτελούνται από άνυδρο γύψο, αδρανή και όπου χρειάζεται πρόσθετα.

 

1.3. Τα κονιάματα τελικής στρώσης διακρίνονται σε

1.3.1. Τσιμεντοκονιάματα: όμοια με 1.1.1

1.3.2. Ασφαλτικά κονιάματα: που αποτελούνται από πίσσα, αδρανή και όπου χρειάζεται πρόσθετα.

1.3.3. Μαγνησιακά κονιάματα: (ή κονιάματα οξυχλωριούχου μαγνησίου) που αποτελούνται από οξείδιο του μαγνησίου, τσιμεντόλασπη και ένα άλας σε υδατικό διάλυμα ( κατά κανόνα χλωριούχο μαγνήσιο) καθώς και όπου είναι απαραίτητο πρόσθετα όπως βαφές.

1.3.4. Εποξειδικά κονιάματα: που αποτελούνται από εποξειδικές ρητίνες, αδρανή και όπου χρειάζεται πρόσθετα.

 

Τα κονιάματα δαπέδων διακρίνονται σε : ι) προσφυόμενα απευθείας στην υπόβαση και ιι) εφαρμοζόμενα πάνω σε μία λεπτή μεμβράνη ή διαχωριστική στοιβάδα που τοποθετείται μεταξύ υπόβασης και κονιάματος. Οι δύο ως άνω περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για τελική είτε για ενδιάμεση στρώση.

 

Στα κονιάματα δαπέδων περιλαμβάνονται ι) τα επιπλέοντα που είναι κονιάματα που κατασκευάζονται πάνω σε μία μονωτική στρώση (στοιβάδα) κατά τέτοιο τρόπο ώστε το κονίαμα να μην είναι συνδεδεμένο με αυτή ούτε με γειτονικά δομικά στοιχεία όπως τοίχοι ή σωληνώσεις, ιι) τα θερμαινόμενα κονιάματα που είναι κονιάματα σχεδιασμένα να δέχονται υποδαπέδια θέρμανση και ιιι) τα κονιάματα βιομηχανικών δαπέδων που προορίζονται να δεχθούν μεγάλα φορτία και καταπονήσεις.

Τα κονιάματα δαπέδων είναι δυνατόν να σύγκεινται από μία ή περισσότερες στρώσεις οι οποίες προσφύονται μεταξύ των.

 

Από άποψη σύνθεσης τα κονιάματα δαπέδων διακρίνονται σε :

·       Κονιάματα ανυδρίτη όπου εκτός από ανυδρίτη (CaSO4) χρησιμοποιούνται αδρανή νερό και ενδεχομένως κατάλληλα πρόσμικτα και πρόσθετα.

·       Ασφαλτικά κονιάματα όπου χρησιμοποιείται άσφαλτος και αδρανή μαζί με τα κατάλληλα πρόσμικτα και πρόσθετα.

·       Κονιάματα οξυχλωριούχου μαγνησίου τα οποία κατασκευάζονται με Mg(OH)2, αδρανή και συνήθως διάλυμα MgCl2 καθώς και κατάλληλα πρόσμικτα και χρωστικές.

·       Κονιάματα τσιμεντούχα με άμμο, νερό και τα κατάλληλα πρόσθετα και πρόσμικτα.

·       Κονιάματα τσιμεντούχα με άμμο στα οποία είναι δυνατόν να προστεθούν σκληρά αδρανή (hard aggregate), όπως κορούνδιο, χαλαζιακή άμμος κλπ.

 

2. Κανονιστικές Παραπομπές

1.     DIN 272  Testing of magnesium oxychloride screed

2.     DIN 1045 Structural use of concrete, design and construction

3.     EΛΟΤ ΕN 197-1:2000 Τσιμέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για κοινά τσιμέντα

4.     DIN 4208 Anhydrite plaster

5.     DIN 273-1 Raw material for magnesium oxychloride screed, caustic magnesia

6.     DIN 273-2 Raw material for magnesium oxychloride screed, magnesium chloride

7.     ΕΛΟΤ EN 196 -1 Μέθοδοι δοκιμών τσιμέντου- Μέρος 1: Προσδιορισμός αντοχών

8.     DIN 4226-1 Aggregates for concrete, aggregates of dense structure (heavy aggregates), terminology, designation and requirements

9.     DIN 4226-1 Aggregates for concrete, aggregates of porous structure (lightweight aggregates), terminology, designation and requirements

10.  DIN 1100 Hard aggregate for cement-bound hard aggregate screed

11.  DIN 18555-3 Testing of mortar with mineral binder, hardened mortar, determination of flexural strength, compressive strength and density

12.  ΕΛΟΤ EN 206 -1:2001  Σκυρόδεμα -Μέρος 1: Προδιαγραφή, απόδοση, παραγωγή και συμμόρφωση

13.  DIN 18560-2  Floor screeds, floating screed

14.  DIN 18560-3  Floor screeds, bonded screed

15.  DIN 18560-4  Floor screeds, unbonded screed

16.  DIN 18560-7  Floor screeds, heavy duty screed

 

3. Πρώτες ύλες

Οι πρώτες ύλες των διαφόρων τύπων κονιαμάτων δαπέδων διακρίνονται στις κονίες, στα αδρανή, στο νερό ανάμειξης και στα διάφορα πρόσμικτα και πρόσθετα.

 

Στις  κονίες περιλαμβάνονται ι) το τσιμέντο που πρέπει να συμφωνεί με το ΕΛΟΤ  ΕΝ 197-1, για όλους τους τύπους των τσιμεντούχων κονιαμάτων, ιι) ανυδρίτης κατηγορίας ΑΒ 20 όπως προδιαγράφεται στο DIN 4208 για τα κονιάματα ανυδρίτη, ιιι) Mg(OH)2 κατά DIN 273 part 1 συνήθως μαζί με υδατικό διάλυμα MgCl2 όπως προδιαγράφεται στο DIN 273 part 2, ιvάσφαλτος όπως προδιαγράφεται στο DIN 1995 για τα ασφαλτικά κονιάματα.

 

Τα αδρανή που χρησιμοποιούνται στα κονιάματα δαπέδων εκτός της κατηγορίας των κονιαμάτων οξυχλωριούχου μαγνησίου, πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 4226 Part 1 2, ενώ ειδικότερα τα αδρανή για τα ασφαλτικά κονιάματα πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της προδιαγραφής DIN 1996 Part 10. Στα κονιάματα με οξυχλωριούχο μαγνήσιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανόργανα, ή οργανικά υλικά ( καθώς και συνδυασμός των δύο) εφόσον εξασφαλισθεί ότι δεν έχουν αρνητική επίπτωση κατά την παρασκευή του κονιάματος. Τα αδρανή για εξωτερικά κονιάματα δαπέδων πρέπει να έχουν μεγαλύτερη αντίσταση στον παγετό, όπως περιγράφεται στο DIN 4226.

 

Το νερό ανάμειξης πρέπει να είναι ελεύθερο από συστατικά που μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη των ιδιοτήτων των κονιαμάτων. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η κατάλληλότητα του για κατασκευή κονιάματος δαπέδου, θα πρέπει να ελέγχεται με σχετική ανάλυση.

 

Τα πρόσμικτα και πρόσθετα επίσης δεν θα πρέπει να έχουν αρνητική επίπτωση στις ιδιότητες των κονιαμάτων των αντίστοιχων τύπων δαπέδων όπου θα προστεθούν.

 

4. Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Κάθε στρώση κονιάματος δαπέδου πρέπει να είναι κατά το δυνατό περισσότερο ενιαία κυρίως όσον αφορά το πάχος της, την φαινόμενη πυκνοτητά της και τις μηχανικές της ιδιότητες. Η επιφάνεια τους πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ανοχές επιπεδότητας που προδιαγράφονται στο DIN 18202 και πρέπει να έχει τις κατάλληλες αντοχές ανά προτεινόμενη εφαρμογή. Ελαφρές αποκλίσεις στο χρώμα και στην δομή της επιφάνειας, χαρακτηριστικές του υλικού και της μεθόδου εφαρμογής, είναι αποδεκτές.

 

Το πάχος του κονιάματος και το πάχος της τελικής στρώσης ενός δαπέδου που αποτελείται από πολλές στρώσεις, επιλέγεται ως συνάρτηση του τύπου του κονιάματος δαπέδου και της προτεινόμενης εφαρμογής. Εάν δεν έχει προδιαγραφεί διαφορετικά, το πάχος επιλέγεται από τον πίνακα V.1.

 

Πίνακας V.1 Πάχη κονιαμάτων δαπέδων (mm)

Ονομαστικό πάχος

Μικρότερη τιμή

Μέσος όρος 10 δειγμάτων

10

*

≥ 10

15

*

≥ 15

20

15

≥ 20

25

20

≥ 25

30

25

≥ 30

35

30

≥ 35

40

35

≥ 40

45

40

≥ 45

50

45

≥ 50

60

50

≥ 60

70

60

≥ 70

80

70

≥ 80

* Κατόπιν συμφωνίας

 

Οι τιμές δεν πρέπει να είναι μικρότερες από τις αναγραφόμενες στην δεύτερη στήλη (για μία μεμονωμένη τιμή) ή στην τρίτη στήλη (για μέσο όρο 10 τουλάχιστον δειγμάτων  ή μετρήσεων)

 

Σε περίπτωση πολλαπλών στρώσεων, το πάχος της τελικής στρώσης ή το πάχος της στρώσης σε περίπτωση σκληρών αδρανών δίνεται από τις τιμές του πίνακα V. 2. Η ως άνω παρατήρηση για τις μικρότερες τιμές ισχύει και για τον πίνακα 2.

 

Πίνακας V.2. Πάχη τελικής στρώσης κονιαμάτων δαπέδων (mm)

 

Ονομαστικό πάχος

Μικρότερη τιμή

Μέσος όρος 10 δειγμάτων

4

3

≥ 4

5

3

≥ 5

6

4

≥ 6

8

5

≥ 8

10

6

≥ 10

15

10

≥ 15

20

15

≥ 20

 

 

Η ξηρή πυκνότητα των κονιαμάτων με οξυχλωριούχο μαγνήσιο πρέπει να είναι όπως προδιαγράφεται στον πίνακα V.3. Προδιαγραφές με αναφορά στην ξηρή πυκνότητα πρέπει να γίνονται όταν συσχετίζονται με την μάζα του κονιάματος ή την θερμική μόνωση.

 

Πίνακας V.3 Κατηγορίες πυκνότητας (Kg/dm3) κονιαμάτων οξυχλωριούχου μαγνησίου

Κατηγορία πυκνότητας

Μέσος όρος τιμών

Μέγιστη μεμονωμένη τιμή

0.4

≤0.4

0.5

0.8

≤0.8

0.9

1.2

≤1.2

1.3

1.4

≤1.4

1.5

1.6

≤1.6

1.7

1.8

≤1.8

1.9

2.0

≤2.0

2.1

2.2

≤2.2

2.3

 

 

5.Τεχνικές εφαρμογής

Τα τσιμεντούχα, ανυδριτικά και μαγνησιακά κονιάματα δαπέδων θα πρέπει να εφαρμόζονται (τοποθέτηση, άπλωμα, οριζοντίωση στην έκταση που επιτρέπεται από την υφή του μίγματος και τέλος συμπίεση), αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάμιξης ή τη διανομή του μίγματος στο χώρο που θα εφαρμοστεί. Όπου απαιτείται, η επιφάνεια τρίβεται και λειαίνεται.

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την τοποθέτηση τσιμεντούχων κονιαμάτων αλλά και για, τουλάχιστον, τις επόμενες τρεις ημέρες, δε θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από 5 °C. Ειδικά για την περίπτωση των τσιμεντούχων κονιαμάτων, τα δάπεδα θα πρέπει να προστατεύονται  για μία εβδομάδα επιπλέον, από τη θερμότητα, τη βροχή, τα ρεύματα αέρος. Στα μικρά κτίρια που είναι κλειστά, οι παραπάνω συνθήκες εξασφαλίζονται χωρίς να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα.

Τα κονιάματα θα πρέπει να ξηραίνονται με φυσικό τρόπο και να μην εκτίθενται συνεχώς σε υγρασία κατά τη διάρκεια της ξήρανσης. Κάτι τέτοιο μπορεί να αντιμετωπισθεί χρησιμοποιώντας ένα φραγμό (barier) για τους ατμούς που όμως θα πρέπει να έχει προβλεφθεί στο σχέδιο της κατασκευής.

Για περισσότερες λεπτομέρειες παραπέμπουμε στην αντίστοιχη παράγραφο 5 των 5.2, 5.3 και  5.4.

 

6. Έλεγχος Ποιότητας

Αυτός αναφέρεται στις πρώτες ύλες και στο κονίαμα του δαπέδου. Αναφορικά με τις πρώτες ύλες, αυτές θα πρέπει να ελέγχονται ως εξής :

Οι κονίες θα πρέπει να επιθεωρούνται κατά την παραλαβή κυρίως ως προς το να υπάρχει πλήρης συμφωνία των δεδομένων που αναγράφονται στην συσκευασία (κατηγορία αντοχών κλπ), με τις απαιτήσεις που τέθηκαν κατά την παραγγελία. Θα πρέπει επίσης να ελέγχεται εάν υπάρχουν παρατηρήσεις του τρίτου μέρους (εφόσον αυτό υφίσταται).

Τα αδρανή, όταν παραλαμβάνονται, θα πρέπει να υφίστανται έναν οπτικό έλεγχο, κυρίως ως προς την κοκκομετρική τους διαβάθμιση και την ύπαρξη επιβλαβών προσμίξεων. Σε περίπτωση αμφιβολιών, θα πρέπει να γίνεται λεπτομερέστερη εξέταση σε δείγμα αδρανών.

Τα πρόσθετα και πρόσμικτα θα πρέπει να συνοδεύονται από το αντίστοιχο πιστοποιητικό καταλληλότητας, εφόσον αυτό υπάρχει. Σε περίπτωση αμφιβολίας θα πρέπει η καταλληλότητα τους να επαληθεύεται.

Το κονίαμα δαπέδου (screed) θα πρέπει να ελέγχεται ως προς την καταλληλότητα του, την ποιότητα  του, τον τρόπο και τις συνθήκες συντήρησης του καθώς και ως προς την συμμόρφωσή του προς τις υπάρχουσες προδιαγραφές και κυρίως ως προς το DIN 18555 ενώ επιπλέον τα κονιάματα οξυχλωριούχου μαγνησίου θα πρέπει να συμμορφώνονται και με το DIN 272.