5.3. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ  - ΑΝΥΔΡΙΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

 

 

 

1.           Ορισμός

2.           Κανονιστικές Παραπομπές

3.           Πρώτες ύλες

4.           Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

5.           Τεχνικές εφαρμογής

6.           Έλεγχος Ποιότητας

 

 

1. Ορισμός

Τα ανυδριτικά κονιάματα δαπέδων είναι δομικά στοιχεία που τοποθετούνται πάνω σε μία δομική υπόβαση (που συνήθως είναι σκυρόδεμα) ή πάνω σε ένα διαχωριστικό ή μονωτικό στρώμα. Από άποψη σύνθεσης τα κονιάματα ανυδρίτη αποτελούνται από από ανυδρίτη (CaSO4), αδρανή, νερό και ενδεχομένως κατάλληλα πρόσμικτα και πρόσθετα.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ι) στα επιπλέοντα  κονιάματα που κατασκευάζονται πάνω σε μία μονωτική στρώση, ιι) στα θερμαινόμενα κονιάματα που είναι κονιάματα σχεδιασμένα να δέχονται υποδαπέδια θέρμανση ενώ δεν χρησιμοποιούνται στα κονιάματα βιομηχανικών δαπέδων που προορίζονται να δεχθούν μεγάλα φορτία και καταπονήσεις

 

2. Κανονιστικές Παραπομπές

1.     DIN 1045 Structural use of concrete, design and construction

2.   DIN 4208 Anhydrite plaster

3.   EΛΟΤ ΕN 197-1:2000 Τσιμέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για κοινά τσιμέντα

4.   ΕΛΟΤ EN 196 -1:2000  Μέθοδοι δοκιμών τσιμέντου- Μέρος 1: Προσδιορισμός αντοχών

5.   DIN 4226-1 Aggregates for concrete, aggregates of dense structure (heavy aggregates), terminology, designation and requirements

6.   DIN 4226-1 Aggregates for concrete, aggregates of porous structure (lightweight aggregates), terminology, designation and requirements

7.  DIN 18555-3 Testing of mortar with mineral binder, hardened mortar, determination of flexural strength, compressive strength and density

8.  ΕΛΟΤ EN 206 -1:2001  Σκυρόδεμα -Μέρος 1: Προδιαγραφή, απόδοση, παραγωγή και συμμόρφωση

 

 

3. Πρώτες ύλες

Ως κονία χρησιμοποιείται ανυδρίτης κατηγορίας ΑΒ 20 όπως προδιαγράφεται στο DIN 4208 για τα κονιάματα ανυδρίτη.

 

Τα αδρανή που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 4226 Part 1 2, Τα αδρανή για εξωτερικά κονιάματα δαπέδων πρέπει να έχουν μεγαλύτερη αντίσταση στον παγετό, όπως περιγράφεται στο DIN 4226.

 

Το νερό ανάμειξης πρέπει να είναι ελεύθερο από συστατικά που μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη των ιδιοτήτων των κονιαμάτων. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η κατάλληλότητα του για κατασκευή κονιάματος δαπέδου, θα πρέπει να ελέγχεται με σχετική ανάλυση.

 

Τα πρόσμικτα και πρόσθετα επίσης δεν θα πρέπει να έχουν αρνητική επίπτωση στις ιδιότητες των κονιαμάτων των αντίστοιχων τύπων δαπέδων όπου θα προστεθούν.

 

4. Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Κάθε στρώση κονιάματος δαπέδου πρέπει να είναι κατά το δυνατό περισσότερο ενιαία κυρίως όσον αφορά το πάχος της, την φαινόμενη πυκνοτητά της και τις μηχανικές της ιδιότητες. Η επιφάνεια τους πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ανοχές επιπεδότητας που προδιαγράφονται στο DIN 18202 και πρέπει να έχει τις κατάλληλες αντοχές ανά προτεινόμενη εφαρμογή. Ελαφρές αποκλίσεις στο χρώμα και στην δομή της επιφάνειας, χαρακτηριστικές του υλικού και της μεθόδου εφαρμογής, είναι αποδεκτές.

Τα ανυδριτικά κονιάματα (ΑΕ) κατατάσσονται ως προς την αντοχή τους στις παρακάτω κατηγορίες (Πίνακας V.6):

 

Πίνακας V.6. : Κατάταξη αντοχών ανυδριτικών κονιαμάτων

Τάξη αντοχής

Δοκιμή ποιότητας σε δοκίμια 28 ημερών

Δοκιμή καταλληλότητας

 

Θλιπτική Αντοχή (N/mm2)

Αντοχή στην κάμψη (N/mm2)

Θλιπτική Αντοχή (N/mm2)

 

Μικρότερη τιμή

Μέση τιμή για κάθε σειρά

Μέση τιμή για κάθε σειρά

 

ΑΕ12

12

³15

³3

18

ΑΕ20

20

³25

³4

30

ΑΕ30

30

³35

³6

40

ΑΕ40

40

³45

³7

50

 

Η αντοχή στην τριβή σε cm3/50 cm2 των ανυδριτiκών κονιαμάτων είναι συνάρτηση της χρήσης για την οποία προορίζονται. Εφόσον ελεγχθούν σύμφωνα με το DIN 52018 θα πρέπει να συμφωνούν με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (Πίνακας V.7):

 

Πίνακας V.7 : Χαρακτηριστικές τιμές αντοχών σε τριβή ανυδριτικών κονιαμάτων

Δοκιμή ποιότητας

Δοκιμή καταλληλότητας

Ονομαστική τιμή

Μικρότερη τιμή

Μέση τιμή για κάθε σειρά

 

22

25

£22

20

15

17

£15

13

12

13

£12

11

9

10

£9

8

6

7

£6

-*

3

4

£3

-*

1,5

2

£1,5

-*

* ορίζεται από τον κατασκευαστή

                                       

5. Τεχνικές εφαρμογής

Το μίγμα του  κονιάματος με ανυδρίτη πρέπει όσον το δυνατόν ταχύτερα μετά την παρασκευή του, να τοποθετηθεί στο σημείο εφαρμογής του. Όταν απαιτείται η επιφάνεια τρίβεται και λειαίνεται. Η λεπτομερής άλεση και το βρέξιμο της επιφανείας δεν επιτρέπεται.

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την τοποθέτηση ανυδριτικών κονιαμάτων αλλά και για τις επόμενες δύο ημέρες, δε θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από 5 °C. Κατά την διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, το δάπεδο θα πρέπει να προστατεύεται από θερμικές επιδράσεις, βροχή και μηχανικές καταπονήσεις. Τα ανυδριτικά  κονιάματα δαπέδων πρέπει να μπορούν να ξηραίνονται φυσικά και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να είναι μονίμως εκτεθειμένα σε υγρό περιβάλλον. Εάν αναμένεται έκθεση σε υγρό περιβάλλον, θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική πρόνοια.

Το δάπεδο δε θα πρέπει να πατηθεί για τις δύο πρώτες ημέρες μετά την τοποθέτησή του κονιάματος, ούτε να δεχθεί μεγαλύτερα φορτία  κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε ημερών.

 

6. Έλεγχος Ποιότητας

Αυτός αναφέρεται στις πρώτες ύλες και στο κονίαμα του δαπέδου Ισχύουν τα αναφερθέντα στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου 5.1.