5.4. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ  - ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

 

 

1.           Ορισμός

2.           Κανονιστικές Παραπομπές

3.           Πρώτες ύλες

4.           Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

5.           Τεχνικές εφαρμογής

6.           Έλεγχος Ποιότητας

 

 

1. Ορισμός

Τα μαγνησιακά κονιάματα (ή κονιάματα οξυχλωριούχου μαγνησίου) δαπέδων είναι δομικά στοιχεία που τοποθετούνται πάνω σε μία υπόβαση (που συνήθως είναι σκυρόδεμα) ή πάνω σε ένα διαχωριστικό ή μονωτικό στρώμα.   Χρησιμοποιούνται για  τελική στρώση δαπέδων. Από άποψη σύνθεσης αποτελούνται από οξείδιο του μαγνησίου, τσιμεντόλασπη και ένα άλας σε υδατικό διάλυμα ( κατά κανόνα χλωριούχο μαγνήσιο) καθώς και όπου είναι απαραίτητο, πρόσθετα όπως βαφές.

 

2. Κανονιστικές Παραπομπές

1.     DIN 272  Testing of magnesium oxychloride screed

2.     DIN 1045 Structural use of concrete, design and construction

3.     DIN 273-1 Raw material for magnesium oxychloride screed, caustic magnesia

4.     DIN 273-2 Raw material for magnesium oxychloride screed, magnesium chloride

5.     DIN 1100 Hard aggregate for cement-bound hard aggregate screed

6.     DIN 18555-3 Testing of mortar with mineral binder, hardened mortar, determination of flexural strength, compressive strength and density

7.     DIN 18560-2  Floor screeds, floating screed

8.     DIN 18560-3  Floor screeds, bonded screed

9.     DIN 18560-4  Floor screeds, unbonded screed

10.  DIN 18560-7  Floor screeds, heavy duty screed

 

3. Πρώτες ύλες

Ως κονία χρησιμοποιείται MgO κατά DIN 273 part 1 συνήθως μαζί με υδατικό διάλυμα MgCl2 όπως προδιαγράφεται στο DIN 273 part 2.

 

Ως αδρανή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανόργανα, ή οργανικά υλικά ( καθώς και συνδυασμός των δύο) εφόσον εξασφαλισθεί ότι δεν έχουν αρνητική επίπτωση κατά την παρασκευή του κονιάματος. Τα αδρανή για εξωτερικά κονιάματα δαπέδων πρέπει να έχουν μεγαλύτερη αντίσταση στον παγετό, όπως περιγράφεται στο DIN 4226.

 

Το νερό ανάμειξης πρέπει να είναι ελεύθερο από συστατικά που μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη των ιδιοτήτων των κονιαμάτων. Σε περίπτωση αμφιβολίας, η καταλληλότητά του για κατασκευή κονιάματος δαπέδου, θα πρέπει να ελέγχεται με σχετική ανάλυση.

 

Τα πρόσμικτα και πρόσθετα επίσης δεν θα πρέπει να έχουν αρνητική επίπτωση στις ιδιότητες των κονιαμάτων των αντίστοιχων τύπων δαπέδων όπου θα προστεθούν.

 

4. Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Τα μαγνησιακά κονιάματα (ΜΕ) κατατάσσονται ως προς την αντοχή τους στις παρακάτω κατηγορίες : (Πίνακας V.8.)

 

Η επιφανειακή σκληρότητα σε N/mm2 των μαγνησιακών δαπέδων είναι συνάρτηση της χρήσης για την οποία προορίζονται. Εφόσον ελεγχθούν σύμφωνα με το DIN 272 θα πρέπει να συμφωνούν με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (Πίνακας V.9):

 

 

Πίνακας V.8. : Κατάταξη αντοχών μαγνησιακών κονιαμάτων

Τάξη αντοχής

Δοκιμή ποιότητας σε δοκίμια 28 ημερών

Δοκιμή καταλληλότητας

 

Θλιπτική Αντοχή (N/mm2)

Αντοχή στην κάμψη (N/mm2)

Θλιπτική Αντοχή (N/mm2)

 

Μικρότερη τιμή

Μέση τιμή για κάθε σειρά

Μέση τιμή για κάθε σειρά

 

ΜΕ5

5

³8

³3

12

ΜΕ7

7

³10

³4

15

ΜΕ10

10

³15

³5

20

ΜΕ20

20

³25

³7

30

ΜΕ 30

30

³35

³8

40

ΜΕ 40

40

³45

³10

50

ΜΕ50

50

³55

³11

60

 

Πίνακας V.9. Τιμές επιφανειακής σκληρότητας μαγνησιακών δαπέδων.

Δοκιμή ποιότητας

Δοκιμή καταλληλότητας

Ονομαστική τιμή

Μικρότερη τιμή

Μέση τιμή για κάθε σειρά

 

30

25

³30

35

40

35

³40

50

50

45

³50

60

70

60

³70

80

100

80

³100

120

150

130

³150

180

200

170

³200

220

                                          

5. Τεχνικές εφαρμογής

Κατά την ανάμιξη των κονιαμάτων οξυχλωριούχου μαγνησίου, η αναλογία άνυδρου χλωριούχου μαγνήσιου MgCl2 ως προς τη μαγνησία MgO, θα πρέπει να είναι 1:2,0 έως 1:3,5 κατά βάρος. Το μίγμα του  κονιάματος αυτής της κατηγορίας πρέπει το δυνατόν ταχύτερα μετά την παρασκευή του, να τοποθετηθεί στο σημείο εφαρμογής του. Όταν απαιτείται η επιφάνεια τρίβεται και λειαίνεται.

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την τοποθέτηση ανυδριτικών κονιαμάτων αλλά και για τις επόμενες δύο ημέρες που ακολουθούν τουλάχιστον, δε θα πρέπει να είναι χαμηλότερη από 5 °C. Κατά την διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, το δάπεδο θα πρέπει να προστατεύεται από θερμικές επιδράσεις, βροχή και μηχανικές καταπονήσεις. Τα μαγνησιακά κονιάματα δαπέδων πρέπει να μπορούν να ξηραίνονται φυσικά και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να είναι μονίμως εκτεθειμένα σε υγρό περιβάλλον. Εάν αναμένεται έκθεση σε υγρό περιβάλλον, θα πρέπει να λαμβάνεται ειδική πρόνοια.

Το δάπεδο δε θα πρέπει να πατηθεί για τις δύο πρώτες ημέρες μετά την τοποθέτησή του κονιάματος, ούτε να δεχθεί μεγαλύτερα φορτία  κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε ημερών.

 

6. Έλεγχος Ποιότητας

Αυτός αναφέρεται στις πρώτες ύλες και στο κονίαμα του δαπέδου. Ισχύουν τα αναφερθέντα στην αντίστοιχη παράγραφο του κεφαλαίου 5.1.