ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009
Tabbed content
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 

 

Η Κεντρική Υπηρεσία του ΤΕΕ, σύμφωνα με τον Οργανισμό του, αποτελείται από τη Γενική Διεύθυνση, στην οποία υπάγονται οι παρακάτω Διευθύνσεις και Ανεξάρτητα Τμήματα:

Διεύθυνση Διοικητικού: Τμήμα Προσωπικού, Τμήμα Πληροφορικής, Τμήμα Γραμματείας

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Τμήμα Λογιστηρίου, Τμήμα Πάγιας Προκαταβολής, Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού, Τμήμα Εσόδων - Συνδρομών, Τμήμα Περιουσίας

Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης: Τμήμα Βιβλιοθήκης, Τμήμα Τεκμηρίωσης, Τμήμα Αρχείων Πληροφόρησης

Διεύθυνση Επιστημονικής και Αναπτυξιακής Δραστηριότητας: Τμήμα Επιστημονικού και Αναπτυξιακού Έργου, Τμήμα Επιστημονικών Εκδόσεων, Τμήμα Εκπροσωπήσεων, Τμήμα Τυποποίησης, Τμήμα Υποστήριξης Επιτροπών

Διεύθυνση Επαγγελματικής Δραστηριότητας: Τμήμα Επαγγελματικής Ανάπτυξης, Τμήμα Μητρώου Μελών Τ.Ε.Ε., Τμήμα Επαγγελματικών Διαφορών και Πειθαρχικού Ελέγχου

Διεύθυνση Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων: Τμήμα Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

Ανεξάρτητα Τμήματα: Τμήμα Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Τμήμα Τράπεζας Πληροφοριών, Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Δημοσιότητας και Επικοινωνίας, Γρ. Δικαστικού

Η  Γενική Διεύθυνση του ΤΕΕ, μεταξύ άλλων, είναι αρμόδια για το συνολικό  διοικητικό συντονισμό και την προώθηση της υλοποίησης των αποφάσεων της Δ.Ε. στα επιμέρους θέματα που χειρίζονται οι Δ/νσεις και τα Ανεξάρτητα Τμήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του ΤΕΕ, τέθηκαν νέες διαδικασίες αλληλοενημέρωσης και συνεργασίας, όπως η πραγματοποίηση τακτικών εβδομαδιαίων συναντήσεων εργασίας μεταξύ της Γενικής Δ/ντριας και των Δ/ντών και  Προϊσταμένων των Ανεξάρτητων Τμημάτων του ΤΕΕ, καθώς και η συμμετοχή της Γενικής Διευθύντριας του ΤΕΕ στις συνεδριάσεις της Δ.Ε. κατά τη συζήτηση διοικητικών και οργανωτικών θεμάτων. 


Εξάλλου, σε κάθε δραστηριότητα που έχει περιγραφεί στον απολογισμό αυτό, εκτός από τη συμβολή της αρμόδιας υπηρεσίας και των εργαζομένων σε αυτή, εμπεριέχεται και μια σειρά διοικητικών πράξεων και άλλων υποστηρικτικών λειτουργιών, όπως:

Νομική Υποστήριξη

Η κάλυψη του ΤΕΕ στα νομικά θέματα που το απασχολούν στηρίχτηκε από το Γραφείο Δικαστικού και την λειτουργία Νομικού Συμβουλίου για ειδικά θέματα. Σε όλο το διάστημα της τριετίας, εκτός από τις τρέχουσες υποθέσεις του ΤΕΕ (διεκδικήσεις αμοιβών, νομιμότητα διαγωνισμών κλπ) η νομική υπηρεσία προέβη στην εξέταση και γνωμοδότηση επί σημαντικών ζητημάτων που αφορούν την επεξεργασία από νομική άποψη των θέσεων του ΤΕΕ.

Από το Γραφείο Δικαστικού εκδίδονται επίσης οι βεβαιώσεις απαλλαγής από την προκατάθεση αμοιβής μηχανικού στην εξουσιοδοτημένη από το ΤΕΕ Τράπεζα, για τα Μέλη του ΤΕΕ, όταν συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Μετά από έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών που προβλέπονται ανά περίπτωση, εκδόθηκαν κατά το διάστημα της τριετίας 4.399 βεβαιώσεις απαλλαγής:  

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

2007

2008

2009

ΣΥΝΟΛΟ

1.567

1.468

1.364

4.399

 

Θέματα Προσωπικού

Σήμερα στο ΤΕΕ απασχολούνται πάνω από 300 εργαζόμενοι, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Το Τμήμα Προσωπικού είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση των σχετικών θεμάτων, όπως οι μετατάξεις, οι άδειες, τα ωράρια κλπ.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

12/2009

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

162

80 ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

82 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

148

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΟΕ

-

STAGE


Γραμματεία - Πρωτόκολλο

Το πρωτόκολλο του ΤΕΕ λειτουργεί από το 2005 ηλεκτρονικά. Το διάστημα της τριετίας, καταβλήθηκε προσπάθεια για τη βελτίωση της λειτουργίας του ως προς την ταξινόμηση των θεμάτων καθώς και για τη συντόμευση του χρόνου ενημέρωσης των υπηρεσιών, με αλλαγές στη ροή της διαδικασίας χρεώσεων.  Ο αριθμός των εγγράφων που διακινήθηκε μέσω του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΤΕΕ το διάστημα της τριετίας απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

2007

2008

2009

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

32.381

32.156

28.850

93.387

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

11.088

8.164
2.9
24

13.243

10.326
2.917

13.192

9.940
3.252

37.523

28.430

9.093

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ

 

Τεχνική Υποστήριξη

Σχεδόν όλες οι διαδικασίες και η εργασία στο ΤΕΕ, στηρίζονται πλέον στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστημάτων και λογισμικού. Το Τμήμα Πληροφορικής, σε συνεργασία και με την Τράπεζα Πληροφοριών του ΤΕΕ, παρείχε διαρκείς υπηρεσίες για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των Η/Υ, των δικτύων και των συστημάτων στην κεντρική υπηρεσία του ΤΕΕ. Παράλληλα παρείχε τεχνική υποστήριξη και στα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ σε θέματα online οικονομικών συναλλαγών και μητρώου μελών.

Τεχνικές Υπηρεσίες

Η αρμόδια υπηρεσία του ΤΕΕ είχε την φροντίδα για την αποκατάσταση ζημιών, τη συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και κλιματιστικών μηχανημάτων, καθώς και την ανακαίνιση ή τη διαμόρφωση των χώρων των γραφείων του ΤΕΕ, για την εξασφάλιση ενός άνετου και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας.


[ΝΕΟΙ-ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ]
[ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ]
[ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΙΔΙΩΤ. ΤΟΜΕΑ]  © 2003 - 2010 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Όροι χρήσης | Προστασία προσωπικών δεδομένων | Αναφορά προβλήματος