ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

 

Βασικοί Νόμοι:

 

1.      Αναγκαστικός Νόμος 2326/40 (ΦΕΚ 145Α/40) «Περί Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων»

2.      Β.Δ. 20-11/4.12.1940 «Περί εκτελέσεως του Α.Ν. 2326/1940 περί Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων»

3.      Ν. 915/79 (ΦΕΚ 103Α/1979) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων νομοθεσίας

4.      Υ.Α. 43/3/715 της 8/15.4.81 (ΦΕΚ 223Β/81) «Περί εγκρίσεως του Κανονισμού Παροχών του συσταθέντος στο Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Εργων Ειδικού Λογαριασμού Προσθέτων Παροχών».

 

Οι παραπάνω διατάξεις, στην κωδικοποιημένη μορφή τους, έτσι όπως ισχύουν σήμερα, είναι διαθέσιμες στην Υπηρεσία ΝΟΜΟΣ της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ.

 

 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΤΣΜΕΔΕ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1992 – 2002

 

1992

 

Ψηφίζεται ο Ν.2084/92, με σοβαρότατες καινοτομίες για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης γενικά αλλά και για το ΤΣΜΕΔΕ και τους ασφαλισμένους του ειδικότερα.

 

Βασικές καινοτομίες του Ν. 2084/92

 

Για πρώτη φορά οι έλληνες ασφαλισμένοι χωρίζονται στους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους («παλιοί» ασφαλισμένοι) και τους από 1.1.1993 ασφαλιζόμενους («νέοι» ασφαλισμένοι) με σημαντικές μεταξύ τους διαφοροποιήσεις όσον αφορά τα ασφαλιστικά χαρακτηριστικά. Για τους «παλιούς» πολλαπλασιάζονται οι ασφαλιστικές εισφορές, θεσπίζονται αυστηρότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και            μειώνονται οι συντάξεις. Για τους «νέους» καθιερώνονται δυσμενέστατοι όροι συνταξιοδότησης και ύψη παροχών.

 

Συγκεκριμένα:

 

Ι. Ασφάλιση

 

1.   Θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής μονοασφάλισης των “νέων” οι οποίοι έχουν υποχρέωση ασφάλισης μόνο στους Κλάδους του ΤΣΜΕΔΕ και δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης στα εργασιακά τους Ταμεία με την καταβολή όμως του συνόλου της εισφοράς (προσωπικής, εργοδοτικής και κρατικής). (Αρθρο 39)

 

ΙΙ. Εισφορές

 

2.   Θεσμοθέτηση της κρατικής συμμετοχής στις εισφορές των “νέων”. Αναλογίες εισφορών “νέων” Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΕΕ) για κύρια σύνταξη, ασφαλισμένος : κράτος = 6/9 : 3/9. Αναλογίες εισφορών “νέων” Μισθωτών για κύρια σύνταξη, ασφαλισμένος : εργοδότης : κράτος = 2/9 : 4/9 : 3/9. Ελάχιστα ποσοστά εισφορών ΕΕ για ασφάλιση ασθένειας, ασφαλισμένος - κράτος = 6.45% - 3.4%. Ελάχιστα ποσοστά εισφορών Μισθωτών για ασφάλιση ασθένειας, ασφαλισμένος - εργοδότης - κράτος = 2.15% - 4.3% - 3.4%.(Αρθρα 22, 35)

 

3.   Διμερής ισόποση χρηματοδότηση από ασφαλισμένο και εργοδότη της επικουρικής ασφάλισης τόσο για τους “νέους” όσο και για τους “παλιούς”. Ελάχιστα ποσοστά εισφορών μισθωτών για επικουρική ασφάλιση, ασφαλισμένος - εργοδότης = 3% - 3%. Ελάχιστο ποσοστό εισφοράς ΕΕ για επικουρική ασφάλιση, 6%.(Αρθρα 32, 52)

 

4.   Χρηματοδότηση του Κλάδου εφάπαξ από προσωπική εισφορά, ελάχιστου ποσοστού 4%, για τους “νέους”. Αν δεν συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις για λήψη εφάπαξ βοηθήματος, επιστρέφονται οι καταβληθείσες εισφορές τόσο από τους “νέους” όσο και από τους “παλιούς”, έντοκα, με το εκάστοτε επιτόκιο των καταθέσεων στην Τράπεζα Ελλάδας. Καθιερώνεται πλαφόν 10000000 δρχ. Για το εφάπαξ που χορηγούν τα ειδικά ταμεία για 35 έτη ασφάλισης (Αρθρα 37, 38, 56,57).

 

5.   Οι εισφορές των “νέων” ΕΕ υπολογίζονται με βάση την ασφαλιστική κατηγορία της επιλογής τους (μία από τις 14 ασφαλιστικές κατηγορίες (ΑΚ)). (Αρθρα 22, 32, 35, 37)

 

6.   Οι εισφορές των “παλιών” ΕΕ υπολογίζονται με βάση το ΑΕΠ του έτους 1991, αναπροσαρμοζόμενου από 1.1.93 με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των ΔΥ. (Αρθρα 44, 52, 55)

 

7.   Οι εισφορές των “νέων” μισθωτών υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους. (Αρθρα 22, 32, 35, 37)

 

8.   Οι εισφορές των “παλιών” μισθωτών για τον Κλάδο ασθένειας υπολογίζονται επί των αποδοχών τους, οι οποίες όμως “φράσσονται” κάτω με το αναπροσαρμοζόμενο ΑΕΠ του 1991 και άνω με την ανώτατη ΑΚ του ΙΚΑ. (Αρθρο 55).

 

9.   Θεσπίζεται ενιαίο ασφάλιστρο του Κλάδου Υγείας, τόσο για τους “νέους” όσο και για τους “παλιούς”, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ασφαλισμένων εμμέσων μελών.( Αρθρα 35, 55)

 

        ΙΙΙ. Συντάξεις

 

10. Προϋπόθεση συνταξιοδότησης των “νέων” ασφαλισμένων λόγω γήρατος, είναι η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους και χρόνου ασφάλισης τουλάχιστον 15 ετών. Με τη συμπλήρωση του παραπάνω χρόνου ασφάλισης, είναι δυνατή η συνταξιοδότηση σε μικρότερη ηλικία, με την περικοπή από το ποσό της σύνταξης ποσοστού 1/200 της πλήρους μηνιαίας σύνταξης για κάθε μήνα που απομένει ως τη συμπλήρωση των 65 ετών και μέχρι 60 μήνες το πολύ. (Αρθρο 24)

 

11. Οι προϋποθέσεις χορήγησης επικουρικής σύνταξης, τόσο για τους “νέους” όσο και για τους “παλιούς”, είναι ίδιες με αυτές της κύριας σύνταξης. (Αρθρα 33, 53).

 

12. Το ποσό της κύριας σύνταξης των “νέων” ανέρχεται σε ποσοστό 1.714% των συντάξιμων αποδοχών επί τα έτη ασφάλισης ( δηλ. 60% για 35 χρόνια ασφάλισης). Το ποσό της σύνταξης δε μπορεί να υπερβαίνει το 4πλάσιο του αναπροσαρμοζόμενου ΑΕΠ του 1991 ούτε να είναι μικρότερο από το ποσό που προκύπτει για 15 χρόνια ασφάλισης με συντάξιμο μισθό το αναπροσαρμοζόμενο ΑΕΠ του 1991. (Αρθρο 29)

 

13. Το ποσό της επικουρικής σύνταξης, τόσο των “νέων” όσο και των “παλιών”, ανέρχεται το πολύ σε ποσοστό 20% των συντάξιμων αποδοχών για 35 έτη ασφάλισης. (Αρθρα 34, 54 Προσοχή! Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται η Αναδιάρθρωση του ΤΣΜΕΔΕ). Η διάταξη αυτή τροποποιήθηκε με τον τελευταίο ασφαλιστικό Νόμο ως προς το ποσοστό υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης ΜΟΝΟ των “παλιών”.

 

14. Στην περίπτωση απασχόλησης των “νέων” συνταξιούχων, περικόπτεται το 1/3 της καταβαλλόμενης κύριας σύνταξης. Το υπολειπόμενο δε μπορεί να είναι μικρότερο του κατωτάτου ορίου. (Αρθρο 41)

 

15. Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος των “παλιών” ασφαλισμένων, διαφοροποιούνται ως εξής: (Αρθρα 47,48)

 

Μονοσυνταξιούχοι:

 

1.   Εισάγεται νέα προϋπόθεση συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης και ηλικία 65 ετών.

 

Από 1.1.98

 

2.   Για τη συνταξιοδότηση με 35 χρόνια ασφάλισης συναπαιτείται για μεν τις γυναίκες η συμπλήρωση και του 58ου έτους της ηλικίας τους για δε τους άνδρες ηλικία που από 1.1.98 αυξάνεται από τα 58 χρόνια κατά 6 μήνες το έτος και μέχρι την ηλικία των 60 ετών (το έτος 2001 και επόμενα)

 

3.   Για τους άνδρες καταργούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με 20 και 25 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 60 και 58 ετών αντίστοιχα και από 1.1.98 είναι πλέον δυνατή η συνταξιοδότησή τους λόγω γήρατος μόνο σύμφωνα με τα παραπάνω 1 και 2 καθώς και με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης και ηλικία που από 1.1.98 αυξάνεται από τα 58 χρόνια κατά 6 μήνες το έτος και μέχρι την ηλικία των 65 ετών (το έτος 2011 και επόμενα).

 

4.   Για τις γυναίκες που ασφαλίστηκαν πριν την 1.1.83 και συμπληρώνουν 20 έτη ασφάλισης μετά την 1.1.98, είναι δυνατή η συνταξιοδότησή τους λόγω γήρατος με τις παραπάνω 1 και 2 προϋποθέσεις καθώς και με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους και χρόνο ασφάλισης που από 1,1,98 αυξάνεται από τα 20 έτη κατά 6 μήνες το έτος και μέχρι τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης (το έτος 2007 και επόμενα).

 

5.   Για τις γυναίκες που ασφαλίστηκαν μετά την 1.1.83, είναι δυνατή η συνταξιοδότησή τους λόγω γήρατος με τις παραπάνω προϋποθέσεις 1 και 2 καθώς και με τη συμπλήρωση 25 ετών ασφάλισης και ηλικία που από 1.1.98 αυξάνεται από τα 58 χρόνια κατά 6 μήνες το έτος και μέχρι τη συμπλήρωση ηλικίας 60 χρόνων (το έτος 2001 και επόμενα).

 

Με τη συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης, είναι δυνατή η συνταξιοδότηση σε μικρότερη ηλικία, με την περικοπή από το ποσό της σύνταξης ποσοστού 1/200 της πλήρους μηνιαίας σύνταξης για κάθε μήνα που απομένει ως τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, και μέχρι 60 μήνες το πολύ.

 

Διπλοσυνταξιούχοι:

 

Οι παραπάνω προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ισχύουν και για τους διπλοσυνταξιούχους του ΤΣΜΕΔΕ, αν συνταξιοδοτηθούν πρώτα από το ΤΣΜΕΔΕ και μετά από τον άλλο φορέα ή αν μέσα σε 6 μήνες από την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης του άλλου φορέα θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησής τους και από το ΤΣΜΕΔΕ. Στην αντίθετη περίπτωση, δεν είναι δυνατή η συνταξιοδότησή τους λόγω γήρατος από το ΤΣΜΕΔΕ πριν τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους.

 

Για τους διπλοσυνταξιούχους ειδικά, ταυτόχρονα με τη συμπλήρωση του 65ου έτους απαιτείται και η συμπλήρωση χρόνου ασφάλισης που από 1.1.98 αυξάνεται από τα 17 χρόνια κατά 6 μήνες το έτος και μέχρι τη συμπλήρωση των 20 ετών. Είναι δυνατή η συνταξιοδότηση και με χρόνο 15 ½ ετών για το 1998 και 16 ετών για το έτος 1999 και επόμενα, αλλά με ύψος σύνταξης το μισό του ποσού που αναλογεί στα χρόνια ασφάλισης του προηγούμενου εδαφίου.

 

ΙV. Γενικά θέματα

 

6.   Μεταφορά τμήματος των Κοινωνικών Πόρων των Φορέων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης στον Λογαριασμό Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής ασφάλισης (ΛΑΦΚΑ). (Αρθρο 59). Για το ΤΣΜΕΔΕ, Κοινωνικοί πόροι θεωρήθηκαν το 0.1% στον προϋπολογισμό των πάσης φύσεως τεχνικών έργων και οικοδομών που εκτελούνται από το Δημόσιο και τους ΟΤΑ, το κινητό ένσημο και το 0.1% στην αξία των εισαγομένων μηχανημάτων έργων).

 

7.   Ειδική Εισφορά των Συνταξιούχων (Αρθρο 60).

 

8.   Υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας για τη θεώρηση από τις ΔΟΥ βιβλίων και στοιχείων. (Αρθρο 63)

 

9.   Υποχρέωση κατάρτισης αναλογιστικών μελετών ανά 5ετία (Αρθρο 71)

 

10. Δυνατότητα συγχωνεύσεων Ταμείων με ΠΔ/τα που εκδίδονται με πρόταση του ΥΠΕΚΑ μετά από γνώμη των ΔΣ των φορέων. (Αρθρο 76)

 

11. Υποχρέωση υποβολής προϋπολογισμών κάθε οικονομικού έτους μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και Απολογισμών - Ισολογισμών κάθε οικονομικού έτους, μέχρι τέλους του Ιουνίου του επομένου έτους στο ΥΠΕΚΑ, διαφορετικά προβλέπεται αυτοδίκαιη λήξη της θητείας του ΔΣ του φορέα. (Αρθρο 85)

 

12. Δυνατότητα ανάθεσης με σύμβαση μίσθωσης έργου, μετά από απόφαση του ΔΣ του φορέα, σε ιδιώτες της είσπραξης οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές. Αμοιβή αναδόχου το πολύ ίση με ποσοστό 4% επί των εισπραττομένων ποσών. (Αρθρο 89)

 

1993

 

Ψηφίζεται ο Ν.2150/93.

1.      Επεκτείνεται και στους «νέους» η έκπτωση του 40% στις ασφαλιστικές εισφορές της πρώτης ασφαλιστικής 5ετίας

2.      Μετατίθεται για την 1.1.98 (αντί της 1.1.93) η έναρξη εφαρμογής της διάταξης του Ν.2084 με την οποία ορίζεται ότι όσοι είναι ήδη συνταξιούχοι κάποιου φορέα, πρέπει να συμπληρώσουν οπωσδήποτε το 65ο έτος της ηλικίας τους προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν και από δεύτερο φορέα.

 

1994

 

Ψηφίζεται ο Ν. 2256/94.

1.      Ορίζεται η σταδιακή από 1.1.93 ως 1.1.95 προσαρμογή των εισφορών στον ΚΥΤ στα όρια που ορίζει ο Ν. 2084/92.

2.      Δίνεται δυνατότητα διακανονισμού σε 12 δόσεις των οφειλών από εισφορές.

 

Ψηφίζεται ο Ν. 2227/94 με τον οποίο εξαιρείται από τις διατάξεις του Ν. 2084/92 το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων.

 

1995

 

Ψηφίζεται ο Ν. 2335/95.

1.      Λύνεται το πρόβλημα της παράλληλης ασφάλισης (σε ΤΕΒΕ, ΤΑΕ κλπ) των «παλιών» ασφαλισμένων Ελευθέρων Επαγγελματιών (άρθρο 2 παρ.2). Με απόφαση του Υφ. Εργασίας και Κ.Α. (ΦΕΚ 798Β/3.9.96) δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης στον ΕΛΠΠ του χρόνου που οι ασφαλισμένοι του είχαν διαγραφεί επειδή ήταν ασφαλισμένοι σε άλλα Ταμεία Ελ. Επαγγελματιών Το ασφάλιστρο αναγνώρισης ορίζεται στο διπλάσιο του μηνιαίου ασφαλίστρου στον ΕΛΠΠ.

2.      Παρατείνεται ως την 1.1.98 η προθεσμία εναρμόνισης των εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ στα οριζόμενα από το Ν. 2084 (Αρθρο 4 παρ.4).

 

Ψηφίζεται ο Ν. 2320/95.

1.      Δίνεται η δυνατότητα στους «παλιούς» ασφαλισμένους που διορίζονται στο Δημόσιο μετά την 1.1.93 να εντάσσονται προαιρετικά και στα Ταμεία του Δημοσίου με το ευνοϊκό ασφάλιστρο των πριν την 1.1.93 διορισμένων (άρθρο 5 παρ 4).

 

 

1996

 

Ψηφίζεται ο Ν. 2434/96 (ΦΕΚ 188Α/20.8.96).

1        Νομοθετείται δυνατότητα διακανονισμού ως 36 δόσεις των οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές(άρθρο 18).

2        Νομοθετείται το επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων (ΕΚΑΣ) (άρθρο 20).

 

1997

 

Ψηφίζεται ο Ν. 2556/97.

1        Μειώνονται σημαντικά τα πρόσθετα τέλη που επιβάλλονται στις καθυστερημένες εισφορές. Υπολογίζονται πλέον στις παλιές τιμές των εισφορών όπως αυτές ίσχυαν κατά την ημ/νία που έπρεπε να πληρωθούν και όχι στις αναπροσαρμοσμένες τιμές (άρθρο 20 παρ.10).

2        Καταργείται ο περιορισμός του Ν. 2084, σύμφωνα με τον οποίο οι επικουρικές συντάξεις των «παλιών» ασφαλισμένων δε μπορούν να υπερβαίνουν το 20% των συντάξιμων αποδοχών.

1998

 

1999

 

Ψηφίστηκε  ο Ν. 2676  ΦΕΚ 1 Α/ 5.1.1999

 

1. Ρυθμίζονται οι οφειλές προς το ΙΚΑ από οικοδομές και μειώνονται οι  συντελεστές υπολογισμού των ημερών ασφάλισης.

·      Μειώνονται (παρ. 4 του άρθρου 88 του Ν. 2676/99) κατά 10% οι προβλεπόμενοι συντελεστές υπολογισμού των κατ’ ελάχιστα απαιτουμένων ημερών εργασίας (ιδιωτικά οικοδομικοτεχνικά έργα).

·      Ρυθμίζονται ευνοϊκά (παρ 1, άρθρο 88) οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών ιδιωτικών οικοδομικοτεχνικών έργων.

 

2. Διακανονίζονται οι οφειλόμενες στο ΤΣΜΕΔΕ εισφορές 

Θεσπίζεται η δυνατότητα (χωρίς καταληκτική προθεσμία, ισχύει και σήμερα) υποβολής αίτησης διακανονισμού των οφειλόμενων εισφορών σε 36 (αντί 12 που ίσχυε) το πολύ δόσεις. (Αρθρο 61 του Νόμου)

 

3.  Μειώνεται ο ρυθμός αύξησης των προσθέτων τελών.

 

Τα ποσοστά υπολογισμού των προσθέτων τελών αναπροσαρμόζονται( άρθρο 56 παρ. 2 του Ν. 2676, ΦΕΚ 1Α/5.1.99,  ως εξής:

5% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 2% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 120% συνολικά, αντί των μέχρι τότε ισχυόντων, δηλ. 5% για το πρώτο δεκαήμερο καθυστέρησης και 1% για κάθε επόμενο δεκαήμερο, μέχρι 120% συνολικά.

Δηλαδή μειώνεται ο ρυθμός αύξησης των προσθέτων τελών.

 

4. Οικονομική αυτοτέλεια    του ΚΥΤ

 

Καταργείται (σύμφωνα με αίτημα του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕΔΕ) η ετήσια επιχορήγηση του ΚΥΤ με το 50% των περισσευμάτων του Κλάδου Κύριας Σύνταξης. Ορίζεται (Αρθρο 35 παρ.5 του Νόμου), ότι μόνο σε περίπτωση υπάρξεως ελλείμματος στον ΚΥΤ, αυτό θα καλύπτεται με μεταφορά ποσών από τον ΚΚΣ του ΤΣΜΕΔΕ κατά 9/10 και από το Ταμείο Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Εργων κατά 1/10. Τα ποσά που θα αποδίδονται στον ΚΥΤ δε μπορούν να υπερβούν το 50% των περισσευμάτων της προηγούμενης ετήσιας οικονομικής χρήσης τόσο του ΚΚΣ όσο και του ΤΠΕΔΕ.

 

5. Αντικίνητρα απασχόλησης συνταξιούχων

 

Θεσπίζονται αντικίνητρα απασχόλησης των συνταξιούχων, η ισχύς των  οποίων αρχίζει δύο χρόνια μετά τη δημοσίευση του Νόμου, δηλαδή από 5.1.2001. (Αρθρο 63 του Νόμου).

Συγκεκριμένα:

α. Συνταξιούχος που απασχολείται σαν ελεύθερος επαγγελματίας (η συνηθέστερη περίπτωση Διπλ. Μηχ/κών συνταξιούχων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ κ.λ.π.), δεν υφίσταται περικοπή της σύνταξής του αλλά καταβάλλει  στο ΤΣΜΕΔΕ εισφορές αυξημένες κατά 40%. Το ποσό της προσαύξησης αποδίδεται στο Λογαριασμό Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΛΑΦΚΑ).

β. Συνταξιούχος που απασχολείται σαν μισθωτός υφίσταται περικοπή της σύνταξής του, ως εξής:

β1. Αν δεν έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης,

β2. Αν έχει συμπληρώσει ή όταν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του, το ποσό της σύνταξης ή του αθροίσματος των συντάξεων σε περίπτωση συρροής, που υπερβαίνει τις 250000 δρχ μηνιαία, καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%.

 

6. Ασφάλιση στον ΚΥΤ μετά τη συμπλήρωση συντάξιμου χρόνου αλλά πριν τη συνταξιοδότηση.

 

Ορίζεται ότι όσοι διαγράφονται από το ΤΕΕ μετά τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης (ελάχιστος συντάξιμος χρόνος) και διακόπτουν την ασφάλισή τους στο ΤΣΜΕΔΕ, μπορούν προαιρετικά να παραμείνουν ασφαλισμένοι στον ΚΥΤ, μέχρι να συμπληρώσουν το απαραίτητο όριο ηλικίας (65 έτη) για συνταξιοδότηση. (Αρθρο 35 του Νόμου).

 

7. Παροχή προληπτικής ιατρικής.

 

Στα πλαίσια της ιατρικής περίθαλψης που παρέχουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, καθιερώνεται η υποχρεωτική προληπτική ιατρική, η οποία θα υλοποιηθεί μετά την έκδοση σχετική αναλυτικής Υπ. Απόφασης (Δεν έχει εκδοθεί). Επίσης προβλέπεται η έκδοση: α. ΠΔ/τος για ενιαίο σε όλους τους φορείς ιατρικής περίθαλψης “Κανονισμό Οδοντιατρικής Περίθαλψης” και β. Π.Δ/τος για την καθιέρωση ενιαίου βιβλιαρίου υγείας, ενιαίου εντύπου εντολών ιατρικής περίθαλψης κ.α. (Αρθρο 33 του Νόμου).

 

8. Αύξηση ΕΚΑΣ - Φάρμακα δικαιούχων ΕΚΑΣ

 

Αυξάνεται κατά 50% το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) από 1.1.1999. Από 1.1.2000 και κάθε έτος εφεξής, το επίδομα αναπροσαρμόζεται με βάση την εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. (Αρθρο 70 του Νόμου). Οι ασφαλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ που είναι σήμερα δικαιούχοι του ΕΚΑΣ ανέρχονται σε 94 άτομα.

Οι συνταξιούχοι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ συμμετέχουν από 1.1.99 στην εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική περίθαλψη με ποσοστό 10% αντί του 25% που ίσχυε (Αρθρο 34 του Νόμου).

 

9.Βεβαίωση του χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση

 

Κάθε ασφαλισμένος δικαιούται, μια φορά, μέσα στα πέντε τελευταία χρόνια πριν από τη συνταξιοδότησή του, να υποβάλει αίτηση, προκειμένου ο ασφαλιστικός του φορέας να του χορηγήσει βεβαίωση στην οποία θα προσδιορίζεται ο διανυθείς χρόνος ασφάλισης. Η βεβαίωση αυτή εξομοιώνεται με απόφαση και προστατεύει τους ασφαλισμένους από τον κίνδυνο διακοπής άσκησης επαγγέλματος πριν τη συμπλήρωση του απαραίτητου συνταξιοδοτικού χρόνου. (Αρθρο 47 του Νόμου).

 

10. Ελεγκτικός Μηχανισμός Υγειονομικής Περίθαλψης

 

Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων ειδική υπηρεσία με την ονομασία “Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης” με ευρύτατες αρμοδιότητες που αφορούν τον έλεγχο του μηχανισμού υγειονομικής περίθαλψης για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς.(Αρθρο 32 του Νόμου).

 

  1. Υπηρεσία για τη διοικητική και λειτουργική αναδιάρθρωση

 

Συνιστάται στη ΓΓΚΑ “Υπηρεσία Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πληροφορικής” με αρμοδιότητες την εισήγηση μέτρων για τη διοικητική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Αρθρο 36 του Νόμου).

 

12. Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας της Διαχείρισης της Περιουσίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών.

 

Συνιστάται Ειδική Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας της Διαχείρισης της Περιουσίας των Ασφαλιστικών Φορέων, που εδρεύει στην Τράπεζα της Ελλάδος και λειτουργεί στα πλαίσια της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην Επιτροπή μετέχουν από ένας εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος (αποτελεί και τον Πρόεδρο της Επιτροπής), του ΥΠΕΘΟ, του Υπ. Οικονομικών, του Υπ. Εργασίας και Κ.Α., της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της ΓΣΕΕ, καθώς και τρεις εκπρόσωποι Ασφαλιστικών Φορέων που επιλέγονται μεταξύ των προτεινομένων από τους έξι μεγαλύτερους σε κινητή και ακίνητη περιουσία ασφαλιστικούς φορείς (Αρθρο 42 του Νόμου).

 

13. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών

 

Συνιστάται πενταμελής επιτροπή με αντικείμενο τον καθορισμό κανόνων επενδυτικής συμπεριφοράς και προδιαγραφών σύνταξης μελετών για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών. Η επιτροπή αποτελείται από δύο υπαλλήλους της ΚΕΔ, δύο υπαλλήλους της ΓΓΚΑ και έναν υπάλληλο του ΥΠΕΘΟ.

Ανατίθεται στην ΚΕΔ η εκπόνηση μελέτης και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων επενδυτικής συμπεριφοράς, τόσο για την ακίνητη περιουσία του συνόλου των Ασφαλιστικών Οργανισμών, όσο και για την ακίνητη περιουσία κάθε ασφαλιστικού οργανισμού. (Αρθρο 43 του Νόμου).

 

14.             Ανάθεση από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς σε Τράπεζες, Εργων ή Εργασιών αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας τους.

 

Οι φορείς Κ.Α. μπορούν, με απόφαση του Δ.Σ. τους, να αναθέτουν σε τράπεζες ή θυγατρικές εταιρείες των τραπεζών τις μελέτες αξιοποίησης των ακινήτων τους, την κατάρτιση προγραμμάτων στέγασης, τις διαδικασίες αγοραπωλησίας ακινήτων , μισθώσεων, τις αποτυπώσεις οικοπέδων και κτιρίων, τις επιθεωρήσεις και πραγματογνωμοσύνες επί ακινήτων κ.α. (Αρθρο 44 του Νόμου).

 

2001

 

Ψηφίζεται ο Ν. 2972/2001.

1        Μειώνονται τα πρόσθετα τέλη με μείωση των ποσοστών υπολογισμού τους σε 3% (αντί του 5%) για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1.5% (αντί του 2%) για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 120% συνολικά

 

2002

 

Ψηφίζεται ο ασφαλιστικός νόμος 3029/2002.

 

Οι διατάξεις μόνο των άρθρων 7, 8 και 9 του Ν/Σ αφορούν το ΤΣΜΕΔΕ. Το Ν/Σ στο σύνολό του αφορά τους Μηχανικούς που εκτός από το ΤΣΜΕΔΕ είναι ασφαλισμένοι και σε εργασιακά Ταμεία (Δημόσιο, Ταμεία ΔΕΚΟ, ΙΚΑ κά).

1        Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν αφορούν τους σημερινούς συνταξιούχους. Δεν αφορούν επίσης όσους, με τη σημερινή νομοθεσία, θα θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα ως το 2008, ανεξάρτητα αν θα συνεχίσουν να εργάζονται και μετά από το έτος αυτό.

2        Οι ρυθμίσεις κατά κανόνα οδηγούν σε ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, χαμηλότερα ποσά συντάξεων για τους μέχρι 31.12.92 ασφαλισμένους, μεγαλύτερα ποσά συντάξεων για τους μετά την 1.1.93 ασφαλιζόμενους, υψηλότερα ποσά συντάξεων για όσους συνταξιοδοτούνται πρόωρα και υψηλότερες κατώτατες συντάξεις.

3        Θεσμοθετείται ο «τρίτος πυλώνας» ασφάλισης (Πρώτος και δεύτερος νοούνται η Δημόσια ασφάλιση για κύρια και επικουρική σύνταξη). Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα σύστασης, ανά επιχείρηση ή κλάδο, με πρωτοβουλία των εργαζομένων ή των εργοδοτών ή και με συμφωνία τους, φορέων επαγγελματικής ασφάλισης τα οποία είναι ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ και παρέχουν στους ασφαλισμένους τους προστασία πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική Κ.Α.

Συστήνεται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία Εθνική Αναλογιστική Αρχή (ΕΑΑ) που εποπτεύεται από τον Υπουργό Εργασίας & Κ.Α. Αρμοδιότητες της ΕΑΑ : Αποτελεί τον αναλογιστή της Κ.Α. στην Ελλάδα.